سرچشمه اسطوره ها و خدایان در شاهنامه فردوسی
نویسنده:
مژگان یحیی زاده
مترجم:
-
سال نشر:
1393
صفحه:
372
نوبت چاپ:
1

پیشگفتار / هفت

مقدمه / ده
فصل اول: اسطوره
 بخش اول: چیستی اسطوره /1
بخش دوم: اسطوره و نظریات گوناگون / 10
بخش سوم: مرز اسطوره با علم، تاریخ و افسانه / 18
بخش چهارم: اسطوره و زبان و برجسته سازی ادبی / 31
بخش پنجم: تطور اسطوره / 50
فصل دوم: خدایان
بخش اول: خدایان کهن آریایی / 69
بخش دوم: خدایان دیگر اقوام / 107
فصل سوم: فردوسی و شاهنامه
بخش اول: فردوسی / 124
بخش دوم: شاهنامه / 133
فصل چهارم: نمود اسطوره و خدایان در شاهنامه
بخش اول: نقش اسطوره در پیدایش و الوهیت انسان / 166
بخش دوم: شاهان و پهلوانان شاهنامه در اسطوره / 182
بخش سوم: اهریمن و نیروهای اهریمنی / 264
بخش سوم: پدیده های اسطوره ای شاهنامه / 285
فهرست اشکال / 335
فهرست ابیات / 346
فهرست واژگان / 359
فهرست منابع و مأخذ / 363
دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی ادبیات
ادبیات

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved