برنامه ريزي روستايي در ايران
نویسنده:
دكتر سيد اسكندر صيدائي
مترجم:
-
سال نشر:
1387
صفحه:
136
نوبت چاپ:
1

فعاليت هاي مربوط به عمران و آباداني روستاها، سابقه اي طولاني، به موازات شكل گيري كانون هاي جمعيتي دارد. برنامه ريزي كلاسيك و علمي مربوط به عمران و توسعه روستايي در دنيا حدود يك قرن و در كشورمان، عمري حدود شش دهه دارد. به دليل تأثيرپذيري برنامه هاي اجرايي از «نظريات توسعه» و نظريات توسعه از فلسفه هاي سياسي- اقتصادي، همواره حاكميت نگرش هاي مختلف فلسفي – سياسي – اقتصادي، نظريات توسعه متناسب به خود را موجب مي گرديد و نظريات توسعه، برنامه هاي اجرايي مرتبط را اقتضاء مي نمود. الگوگيري از نظريات توسعه غربي و شرقي در طي دوران گذشته، موجب كلكسيوني از برنامه هاي اجرايي در كشور  مناطق روستايي گرديد كه پيامد آن، ناپايداري وضع روستاهاي كشورمان در تمام ابعاد مي باشد.

توسعه پايدار روستايي و برنامه ريزي سيستمي براي روستاهاي كشورمان از ضروريات مي باشد. براي دستيابي به توسعه پايدار روستايي، بررسي مباني نظري توسعه پايدار روستايي، مروري بر وضع موجود جامعه روستايي، داشتن چشم اندازي روشن و مديريتي مبتني بر دانايي محوري ضروري است.

در اين كتاب كه در 6 فصل تهيه گرديده است، ابتدا در فصل اول، مفاهيم و تعاريف و مباني نظري توسعه پايدار روستايي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. در فصل دوم، تاريخچه و سابقه برنامه ريزي بطور عام و برنامه ريزي روستايي در ايران و جايگاه روستاها در برنامه هاي عمراني و توسعه كشور تشريح و تحليل گرديد. در فصل سوم، فرآيند برنامه ريزي روستايي و الگوي عملي براي برنامه ريزي توسعه روستايي تشريح گرديد. در فصل چهارم، با استناد به آخرين آمار و اطلاعات سال 1385، تصويري از وضع موجود جامعه روستايي از ابعاد مختلف ارائه شده است. در فصل پنجم، موضوع پر اهميت چشم انداز افق آتي كشور و جامعه روستايي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. در فصل ششم، با توجه به اهميت مديريت روستايي، بخصوص مديريت دانايي محوري، وضع موجود مديريت روستايي كشور و راهبردهايي براي ساماندهي مديريت توسعه روستايي ارائه گرديد.

اين كتاب در 136 صفحه و به قيمت 2 هزار تومان مي تواند براي دانشجويان، پژوهشگران، كارشناسان و مديران مرتبط با برنامه ريزي توسعه روستايي مورد استفاده قرار گيرد.

 

مقدمه................................................................................................................. ح

فصل اول: مفاهيم، تعاريف و مباني نظري............................................................ 1

برنامه.................................................................................................................. 1

تعاريف ديگري از برنامه............................................................................................ 2

برنامه ريزي........................................................................................................... 3

ملاك ها و معيارهاي مهم برنامه ريزيض....................................................................... 5

برنامه ريزي روستايي.............................................................................................. 6

تعاريف ديگري از برنامه ريزي روستايي........................................................................ 6

اهميت و ضرورت برنامه ريزي روستايي....................................................................... 7

اهداف برنامه ريزي روستايي.................................................................................... 10

مباني نظري......................................................................................................... 12

نگرش سيستمي.................................................................................................. 16

قطبي شدن ......................................................................................................... 18

 

فصل دوم: تاريخچه برنامه ريزي روستايي در ايران................................................ 23

فعاليت هاي عمراني براي روستاها............................................................................ 23

سابقه علمي برنامه ريزي روستايي.......................................................................... 24

سابقه برنامه ريزي روستايي در ايران......................................................................... 27

برنامه عمراني هفت ساله اول.................................................................................. 29

برنامه عمراني هفت ساله دوم................................................................................. 31

ارزيابي برنامه عمراني سوم..................................................................................... 33

برنامه عمراني چهارم.............................................................................................. 34

ارزيابي برنامه عمراني چهارم................................................................................... 35

برنامه عمراني پنجم............................................................................................... 36

ارزيابي برنامه عمراني پنجم..................................................................................... 38

دوره 1357 تا 1368................................................................................................. 40

برنامه اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و..................................................................... 42

ارزيابي برنامه اول توسعه......................................................................................... 44

برنامه دوم توسعه.................................................................................................. 45

هدفهاي كيفي...................................................................................................... 46

ارزيابي برنامه دوم توسعه........................................................................................ 48

برنامه سوم توسعه................................................................................................ 49

ارزيابي برنامه سوم توسعه...................................................................................... 51

برنامه چهارم توسعه............................................................................................... 53

ارزيابي برنامه چهارم توسعه.................................................................................... 55

 

فصل سوم: فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي ايران.......................................... 57

تعيين موضوع........................................................................................................ 58

تعيين هدف........................................................................................................... 59

شناخت (جمع آوري اطلاعات).................................................................................. 61

اطلاعات طبيعي.................................................................................................... 61

اطلاعات اقتصادي................................................................................................... 63

وضعيت زير بنايي و كالبدي....................................................................................... 64

مرحله طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات................................................................ 65

مهمترين روشها، ابزار و تكنيك ها.............................................................................. 66

آناليز اسكالوگرام.................................................................................................... 66

آناليز تاكسونومي................................................................................................... 67

تكيك تحليل عاملي................................................................................................ 68

مدل اسكالوگرام گاتمن............................................................................................ 68

مدل تعيين ضريب مركزيت خدماتي............................................................................ 69

ارائه راه حل ها...................................................................................................... 70

انتخاب راه حل بهينه............................................................................................... 71

اجرا..................................................................................................................... 72

نظارت و ارزيابي..................................................................................................... 72

 

فصل چهارم: وضع موجود جامعه روستايي ايران.................................................. 75

جمعيت روستايي................................................................................................... 75

وضعيت سواد........................................................................................................ 76

وضعيت مهاجرت..................................................................................................... 77

وضعيت اشتغال...................................................................................................... 77

تعداد روستا.......................................................................................................... 78

وضعيت فعاليت...................................................................................................... 79

برخورداري از تسهيلات............................................................................................ 79

مالكيت ارضي....................................................................................................... 80

نقش روستا در اقتصاد ملي...................................................................................... 81

خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوار روستايي.......................................................... 81

سطح رفاه اجتماعي............................................................................................... 82

وضعيت فعاليت اصلي سرپرستان خانوار..................................................................... 83

امكانات و تسهيلات مورد استفاده ............................................................................ 84

درآمد و هزينه خانوار روستايي.................................................................................. 85

روند تخليه آباديها................................................................................................... 91

وضعيت اراضي كشاورزي......................................................................................... 92

وضعيت بهداشت و درمان......................................................................................... 92

اميد به زندگي....................................................................................................... 93

وضعيت آب آشاميدني............................................................................................. 93

وضعيت دهياري هاي روستايي................................................................................. 94

 

فصل پنجم: چشم انداز توسعه روستايي............................................................. 95

ويژگي هاي عام و خاص سند چشم انداز.................................................................... 95

استراتژيهاي رسيدن به جامعه روستايي دانش بنيان..................................................... 100

اجزاي اساسي گزينه مطلوب توسعه پايدار روستايي.................................................... 102

راهكارهاي اجرايي................................................................................................. 103

بعد اجتماعي – نهادي............................................................................................ 103

بعد اقتصادي.......................................................................................................... 103

بعد اكولوژيك.......................................................................................................... 104

 

فصل ششم: مديريت توسعه روستايي................................................................ 111

چند تعريف از مديريت.............................................................................................. 111

اهميت مديريت روستايي......................................................................................... 112

مرور اجمالي مديريت روستايي كشور........................................................................ 113

مديريت روستايي از مشروطيت تا اصلاحات اراضي........................................................ 115

مديريت روستايي از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي.................................................. 116

مديريت روستايي از انقلاب اسلامي تاكنون................................................................. 117

مديريت دانايي محور در روستاها............................................................................... 118

راهبردهاي ساماندهي مديريت روستايي................................................................... 120

راهبردهاي بينشي................................................................................................ 120

راهبردهاي برنامه اي.............................................................................................. 121

راهبردهاي اقتصادي................................................................................................ 121

راهبردهاي اجتماعي.............................................................................................. 122

راهبردهاي فرهنگي................................................................................................ 123

راهبردهاي مشاركتي............................................................................................. 124

 

منابع و مآخذ....................................................................................................... 125

منابع فارسي...................................................................................................... 125

منابع لاتين.......................................................................................................... 130

سايت ها............................................................................................................. 130


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved