ترمیم اعصاب محیطی
نویسنده:
تهیه و تنظیم: دکتر معصومه فیروزی ششتمد
مترجم:
مژده محسنی - مریم کمره‌ای - مطهره رضوان
سال نشر:
1400
صفحه:
465
نوبت چاپ:
1

آسیب‌ها‌ی اعصاب محیطی از شایع‌ترین مشکلات کلینیکی در سطح جهان است که همراه با تاثیر وسیع بر کیفیت زندگی بیماران می‌باشد. درمان‌های سنتی و کلاسیک آسیب‌های عصبی تا‌کنون نتایج رضایت‌بخشی نداشته‌اند. در دهه‌های اخیر با گسترش مفاهیم پزشکی باز‌ساختی و پیشرفت تکنیک‌های مهندسی بافت، نتایج مطالعاتی امیدوارکننده‌ای به دست آمده است. حیطه‌های اصلی مهندسی بافت شامل استفاده از سلول درمانی، داربست‌های زیستی و فاکتورهای تحریک‌کننده رشد می‌باشد. گر‌چه مطالعات علوم پایه شواهد امیدوارکننده بسیاری به همراه داشته‌اند ولی تا‌کنون کاربرد گسترده در کلینیک به دلیل عدم‌وجود مطالعات ترجمانی مطلوب امکان‌پذیر نشده است. لذا پیشرفت روش‌‌های نوین درمانی در گروی هم‌افزایی میان‌رشته‌ای بین دانشمندان علوم پایه، مهندسان، پزشک - محققان، پزشکان و متخصصان تجاری‌سازی جهت پیش برد مطالعات ترجمانی تجاری‌سازی می‌باشد. در این روند نیاز به شناخت بیولوژی؛ پاتوفیزیولوژی و روند ترمیم بافت و نیز آشنایی با تکنیک‌های سلولی، بیومتریال و مولکولی مهندسی بافت وجود دارد.

اساتید و محققان ‌"مرکز تحقیقات ترمیم اعصاب دانشگاه تهران" با سابقه 25 ساله تحقیقات علوم پایه و طراحی و انجام مطالعات ترجمانی در زمینه ترمیم اعصاب مرکزی - محیطی و تجربه موفق انتقال دانش از آزمایشگاه به کلینیک بر آن شدند تا در کتاب حاضر تجربات و آخرین دانش به روز شده در این حیطه را جهت استفاده پژوهشگران جوان به اشتراک بگذارند. امید است گرد‌آوری این مجموعه گامی برای تبدیل کشورعزیزمان به کشوری پیشرو در زمینه فن‌آوری‌های نوین درمانی و تلاشی برای بهره‌مند شدن بیماران از دستاوردهای جدید باشد.

 

پیشگفتار. 11

فصل اول: تحقیقات در ترمیم و بازسازی اعصاب محیطی: رویکرد تاریخی. 13

1. مقدمه. 13

2. قرن نوزدهم. 14

3. قرن بیستم. 15

4.نتیجهگیری 16

فصل دوم: تکوین عصب محیطی. 21

1. مقدمه. 21

2. تکوین اجزای عصبی عصب محیطی.. 22

3.  نتیجهگیری.. 31

فصل سوم:  بافتشناسی عصب محیطی و تغییراتی که حین ترمیم عصب رخ میدهد. 39

1. مقدمه. 39

2. ساختار و فراساختار عصب محیطی.. 40

3. تغییرات مورفولوژیکی پس از آسیب و ترمیم. 44

4. نتیجهگیری.. 49

فصل چهارم: روش‌ها و پروتکل‌ها در تحقیق آزمایشگاهی ترمیم عصب محیطی (بخش اول). 59

1. مقدمه. 59

2. مدلهای رشد آکسون در محیط آزمایشگاه 60

3. مدل‌های حیوانی در محیط بدن برای مطالعات ترمیم و بازسازی عصب.. 62

4. الگوهای آسیب آزمایشگاهی برای بررسی ترمیم عصب.. 63

5. مدل‌های بیماری و شرایط تداخلی.. 72

6. نتیجه‌گیری.. 73

فصل پنجـم: روش‌ها و پروتکل‌ها در تحقیق آزمایشگاهی ترمیم عصب محیطی (بخش دوم). 93

1. مقدمه. 93

2. میکروسکوپ نوری.. 94

3. ایمونوهیستوشیمی و میکروسکوپ کانفوکال. 98

4. میکروسکوپ الکترونی.. 101

5. هیستومورفومتری (استریولوژی). 106

6. نتیجهگیری.. 108

فصل ششم: روش‌ها و پروتکل‌ها در تحقیق آزمایشگاهی ترمیم عصب محیطی (بخش سوم). 119

1. مقدمه. 119

2. آزمونهای هدایت عصبی: اصول تکنیکی.. 120

3. ارزیابی الکتروفیزیولوژیکی ترمیم آکسونی.. 122

4. ارزیابی الکتروفیزیولوژیکی ترمیم و عصبدهی مجدد. 124

5. روش‌های الکتروفیزیولوژیکی ارزیابی انعکاسهای نخاعی و اتصال مرکزی.. 129

6. EMG: ارزیابی عصبدهی مجدد ماهیچه. 132

7. مشخصات الکتروفیزیولوژیکی فعالیتهای الکتریکی اعصاب ترمیمیافته. 134

فصل هفتـم: روش‌ها و پروتکل‌ها در تحقیق آزمایشگاهی ترمیم عصب محیطی (بخش چهارم). 143

1. مقدمه. 143

2. آنالیز Walking Track. 144

3. آنالیز گیت محاسباتی.. 147

4. آنالیز گیت در مدلهای آسیب عصبی اندامهای جلویی.. 150

5. نتایج و دیدگاههای آینده 151

فصل هشتم: داربست‌های مصنوعی برای بازسازی اعصاب محیطی. 159

1. مقدمه. 159

2. مواد ترمیم اعصاب محیطی.. 161

3. تکنیکهای ساخت داربست از پلیمرهای سنتزی برای ترمیم اعصاب محیطی.. 170

۴. مواد زیست‌فعال عاملدار شده برای ترمیم آکسون. 174

5. نتیجهگیری.. 178

فصل نهـم: افزودنی‌های لومن مجرا برای ترمیم عصب محیطی. 193

1. مقدمه 193

2. اجزای سلولی.. 194

3. اجزای ساختاری 198

4. اجزای نوروتروفیک... 203

5. افزودنی‌های ترکیبی.. 206

6.‌ نتیجه‌گیری.. 208

فصل دهـم: مهندسی بافت در اعصاب محیطی. 223

1. مقدمه. 223

2. ریزجراحی.. 224

3. پیوند سلول و بافت.. 224

4. علم مواد - بیومواد برای بازسازی عصب.. 228

5. انتقال ژنی.. 229

6. تجربیات بالینی.. 230

7. نتیجهگیری.. 234

فصل یازدهـم: روشهای فارماکولوژیکی جدید برای سلولهای شوان به عنوان...   ... 251

1. مقدمه. 251

2. سیستم گابائرژیک... 253

3. استروئیدهای نورواکتیو. 255

4. گلوتامات.. 257

5. سیستم کولینرژیک... 259

6. سیستم پورینرژیک... 261

7. پروتئین کینازهای فعال شده توسط میتوژن (MAPK). 262

8. دیگر روش‌ها 264

9. نتیجه‌گیری.. 266

فصل دوازدهـم: ملاتونین و ترمیم عصب.. 279

1. مقدمه. 279

2. اثرات ملاتونین بر اعصاب محیطی.. 283

3. نتیجه‌گیری.. 293

فصل سیزدهـم: ترانس تیرتین: مضاعف‌کننده ترمیم عصب.. 305

1. مقدمه. 305

2. ترانس تیرتین. 306

3. موشهای TTR KO.. 307

4. موتاسیونهای TTR به عنوان علت FAP. 307

5. TTR ترمیم عصب را افزایش میدهد. 308

6.‌ نتیجه‌گیری.. 311

فصل چهـاردهـم: تقویت و بهبود ترمیم عصب توسط عوامل سرکوبکننده سیستم ایمنی. 315

1. مقدمه. 315

2. ایمونوفیلینها 317

3. تنظیم زمان تزریق FK506. 322

4. تجمع فعالیت نوروتروف.. 323

5. مکانیسمهای عملکرد FK506. 323

6. اثرات جانبی FK506. 324

7. کاربردهای بالینی.. 325

8. نتیجهگیری.. 326

فصل پانزدهـم: نقش کلاژن در ترمیم عصب محیطی. 336

1. مقدمه. 336

2. کلاژنهای عصب محیطی: ساختار، سنتز و عملکرد 338

3. شکلگیری بیش از اندازه کلاژن میتواند به عنوان سد مکانیکی پس از آسیب عصب محیطی عمل نماید.   345

4. مهار سنتز کلاژن ترمیم عصب محیطی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 346

فصل شانزدهـم: کاربرد سلولهای بنیادی در بهبود ترمیم عصبی. 357

1. مقدمه. 357

2. ترمیم عصبی.. 357

3. سلولهای شوان برای ترمیم عصبی.. 359

4. سلولهای بنیادی برای پزشکی ترمیمی.. 361

5. سلولهای بنیادی برای ترمیم عصبی.. 362

6. نتیجهگیری.. 363

هفدهـم: پیوند سلول‌های غلاف پوشاننده سلولهای عصبی بویایی برای ترمیم عصب محیطی. 375

1. مقدمه. 375

2. عواقب آسیب عصبی.. 376

3. ویژگی‌های منحصر به فرد سلول غلاف پوشاننده سلولهای عصبی بویایی.. 377

4. چالش‌ها برای سلول درمانی در ترمیم اعصاب محیطی.. 380

5. چشم‌اندازهای روشهای بالینی مبتنی بر سلول. 381

هجدهـم: فوتوتراپی در آسیب عصب محیطی: اثر بر محافظت ماهیچه‌ای و ترمیم عصبی. 389

1. مقدمه. 389

2. نوردرمانی در حفاظت ماهیچه عصب‌زدایی شده 391

3. نوردرمانی در ترمیم اعصاب محیطی.. 394

4. نوردرمانی روی رشد سلول عصبی در محیط آزمایشگاه به عنوان یک روش توانمند برای سلول درمانی   ... 397

5. نوردرمانی لیزر nm780 در کاربردهای بالینی.. 398

6. نتیجهگیری.. 399

نوزدهـم: پلاستیسیته نورونی بعد از آسیب عصبی و ترمیم. 411

1. مقدمه. 411

2. بقای نورونی و واکنش به آکسوتمی.. 413

3. تغییرات پلاستیک و ریمدلینگ نخاع. 417

4. تغییرات پلاستیک و سازماندهی مجدد سطوح قشری و زیرقشری.. 419

5. ریمدلینگ پلاستیسیتی CNS. 425

فصل بیستم: چشم‌اندازهای آینده در ترمیم عصب محیطی. 438

1. مقدمه. 438

2. سیگنالدهی درون سلولی.. 438

3. توسعه ترمیم عصب و بازسازی .. 439

4. بازسازی عصب: تکنیک‌ها و جایگزینها 440

5. انتقال سیگنال در ترمیم عصب محیطی.. 441

6. نانوتکنولوژی و ترمیم عصب.. 444

7. توسعه بالینی: چشمانداز آینده 450

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پزشكي پزشكي
پزشكي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved