مبانی عصب شناختی حرکت (جلد دوم)
نویسنده:
اریک.ار
مترجم:
محمدرضا مهکی-دکتر سید محمدعلی عظیمی دخت-دکتر یوسف مقدس تبریزی
سال نشر:
1397
صفحه:
210
نوبت چاپ:
1

 بدون ترديد قرن اخير بويژه دهه حاضر مقارن با رشد و شكوفايي علوم اعصاب در گرايش هاي گوناگون و برقراري ارتباط با شاخه‌هاي ديگر علوم مي‌باشد. علوم اعصاب (نروساينس) بعنوان دانش ميان رشته‌اي امكان پاسخگويي به بسياري از سؤالات (چرايي‌ها و چگونگي‌ها) را در ساير رشته‌هاي دانش مانند پزشكي، روانشناسي، زبانشناسي، مهندسي، علوم ورزشي و ... فراهم ساخته است. رشد و گسترش تحسين برانگيز ارتباط با ساير علوم، زمينه را براي پيدايش زير شاخه‌هاي جديدي از علوم مرتبط با عصب‌شناسي همچون اقتصاد عصبي، مهندسي عصبي، زبان شناسي عصبي و ... آماده نموده است.

بي‌شك نقش بي‌بديل و اهميت ويژه علوم اعصاب و فيزيولوژي عصبي در درك مبناي حركت انكارناپذير بوده و توجيه و تشريح مكانيسم عصبي حركت و تبيين نقش مغز در طراحي و اجراي حركت را موجب مي‌گردد. از سوي ديگر، مي‌تواند در فهم اختلالات سيستم حركت و كشف راه‌هايي براي بازتواني بيماري‌هاي حركت نقش داشته باشد.

كتاب مباني عصب شناختی حرکت تاليف كندل و همكاران از كتب مرجع در اين حوزه محسوب مي‌گردد. مباحث اين كتاب به گونه‌اي نگاشته شده است كه متخصصين و محققان رشته‌هاي مختلف علوم انساني و علوم مهندسي و .... (كه آشنايي كاملي با مباحث پزشكي را ندارند) امكان مراجعه و استفاده از آن را داشته باشند. رواني متن با فهم روشن در مفاهيم پيچيده و تخصصي علوم اعصاب از ويژگي‌هاي بارز در تأليف اين كتاب مي‌باشد. از آنجاييكه كتابهاي مرجع علوم اعصاب محدودي در زمينه حركت كه بتواند مورد استفاده دانشجويان علوم ورزشي قرار گيرد در دسترس مي باشد، لذا ده فصل بخش حركت اين كتاب براي استفاده علاقه‌مندان ترجمه گرديد. اين فصول به مطالعه سازماندهي و طراحي حركت، مراكز خودكار و ارادي كنترل عصبي حركت و همچنين مكانيسم کنترل پاسچر و تعادل مي پردازد. دو فصل كنترل نگاه خيره و نقش ژنتيك در بيماريهاي مخرب عصبي كه كمتر مورد نياز دانشجويان گرایش‌های علوم ورزشي است، در اين مجموعه نيامده است. سعي بر آن بود كه در ترجمه اين كتاب تا حد امكان بجاي واژه‌گان تخصصي علوم اعصاب از معادل‌هاي فارسي قابل فهم و متداول در حيطه علوم ورزشی استفاده شود تا دانشجويان كه آشنايي زيادي با اصطلاحات علوم اعصاب و پزشكي ندارند در مطالعه آن كمتر با مشكل مواجه شوند. مطالعه كتاب را به كليه علاقه‌مندان علوم اعصاب و حركت، پژوهشگران، دانشجويان، بويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم ورزشي توصيه مي‌كنيم.

فهرست

فصل 6  1

حرکت ارادی: قشر آهیانه و قشر پیش‌حرکتی    1

مقدمه. 1

حرکت ارادی اظهار قصد به عمل است. 2

حرکت ارادی به اطلاعات حسی در مورد بدن و دنیای پیرامون، نیاز دارد. 8

اطلاعات حسی دربارة موقعیت هدف در فضا، لازمة دسترسی به هدف است. 13

موقعیت فضایی در نواحی مختلف قشری با ویژگی‌های  حرکتی و حسی متفاوتی، بازنمایی میشود. 13

قشر آهیانة تحتانی و قشر پیش‌حرکتی قدامی در بازنمایی موقعیتهای فضاییِ نزدیک نقش دارند. 15

قشر پیش‌حرکتی و قشر حرکتی اولیه، طرحواره‌های  حرکتی بسیار ویژهای را پیرامون حرکات دسترسیِ مورد انتظار، تدوین میکنند. 25

نورون‌ها ی قشر آهیانة تحتانی، ویژگی‌های  فیزیکی یک هدف را با اَعمال حرکتی ویژه همراه میکنند. 31

فعالیت نورون‌ها  در قشر آهیانة تحتانی، تحت تأثیر هدفِ حرکت قرار میگیرند. 34

فعالیت نورون‌ها  در قشر پیش‌حرکتی قدامی با اَعمال حرکتی همبستگی دارد. 37

قشر حرکتی اولیه، طرحوارة چنگ زدن را به حرکات مناسب انگشت تبدیل میکند. 41

مجموعة مکمل حرکتی در انتخاب و اجرای حرکات ارادی مناسب، نقش بسیار مهمی دارد. 44

سیستم حرکتی قشر در برنامه‌ریزی  حرکت درگیر است. 50

نواحی حرکتی قشر، رفتار قانونمند را اِعمال میکنند. 50

قشر پیش‌حرکتی در تصمیمات ادراکی که رفتار حرکتی را راهنمایی میکند، نقش دارد. 53

قشر پیش‌حرکتی در یادگیری مهارت‌های حرکتی نقش دارد. 57

نواحی حرکتی قشر در درک حرکات مشاهده شده از دیگران، مشارکت دارند. 58

روابطِ بین اَعمال حرکتی، مفهوم اراده و آزادی اراده، مشخص نیست. 64

مرور کلی.. 67

منابع. 68

فصل 7  71

سیستم دهلیزی   71

مقدمه. 71

دستگاه دهلیزی در گوش داخلی دارای پنج گیرنده است. 72

سلول‌های مویین، تحریک مکانیکی را به پتانسیل‌های قابل دریافت برای گیرنده‌ها تبدیل می‌کنند. 75

کانال‌های نیم‌دایره‌ای نسبت به چرخش سر حساس هستند. 77

اندام‌های اتولیتی نسبت به شتاب‌های خطی حساس هستند. 80

اکثر حرکات، موجب الگوهای پیچیده‌ای از تحریک دهلیزی می‌شوند. 85

رفلکس‌های دهلیزی-بصری منجر به ایجاد ثبات در چشم‌ها و بدن حین حرکت سر می‌شوند. 85

رفلکس دهلیزی-بصری چرخشی، چرخش سر را جبران می‌کند. 86

رفلکس‌های اتولیتی حرکت خطی و انحرافات سر را جبران می‌کنند. 88

رفلکس‌های دهلیزی-بصری با واکنش‌های بصری-حرکتی تکمیل می‌شوند. 89

اتصالات مرکزی دستگاه دهلیزی سیگنال‌ها یا اطلاعات حاصل از سیستم‌های دهلیزی، بصری و حرکتی را با هم ترکیب می‌کنند. 90

عصب دهلیزی اطلاعاتی در مورد سرعت حرکت سر را به سمت هسته دهلیزی می‌برد. 90

دو مسیر بصری، رفلکس‌های چشمی-حرکتی را تحریک می‌کنند. 97

قشر مغز اطلاعات حاصل از سیستم‌های دهلیزی، بصری و حسی-پیکری را با هم ادغام می‌کند. 99

مخچه رفلکس دهلیزی- بصری را تنظیم می‌کند. 102

سندرم‌های بالینی، عملکرد عادی سیستم دهلیزی را نشان می‌دهند. 106

کم‌کاری یک‌طرفه سیستم دهلیزی منجر به بروز نیستاگموس پاتولوژیکال می‌شود. 106

کم‌کاری دوطرفه سیستم دهلیزی مانع از دیدن به شکل عادی می‌شود. 109

مرور کلی.. 110

منابع. 111

فصل 8  113

پاسچر  113

مقدمه. 113

تعادل وضعیتی و جهت‌یابی، فرایندهای حسی-حرکتی متفاوتی هستند. 114

تعادل وضعیتی مستلزم کنترل مرکز جرم بدن است. 114

برقراری تعادل در حالت ایستاده مستلزم فعاليت عضلانی است. 118

واکنش‌های خودکار پاسچر در برابر اختلالات ناگهانی مقاومت می‌کنند. 119

واکنش‌های خودکار پاسچر خود را با تغییرات سطح مطابقت می‌دهند. 131

جهت‌یابی پاسچر برای بهینه‌سازی اجرای حرکت، تفسیر حواس و پیش‌بینی اغتشاشات تعادل اهمیت فراوانی دارد. 140

اطلاعات حسی مربوط به حواس مختلف می‌بایست با هم ترکیب شوند تا تعادل و جهت‌یابی بدن حفظ شود. 141

اعصاب آوران حسی-پیکری در زمانبندی و جهت‌ واکنش‌های خودکار پاسچر دارای اهمیت فراوانی هستند. 142

اطلاعات مربوط به سیستم دهلیزی در برقراری تعادل در سطوح ناپایدار و نیز حین حرکات سر اهمیت زیادی دارند. 146

چشم اطلاعات بسیار مهمی را برای شرایط ناپایدار فراهم می‌کند و به جهت‌یابی بدن نسبت به محیط اطراف کمک می‌کند. 152

اطلاعات حاصل از تنها یک اندام حسی، می‌تواند مبهم باشد. 153

سیستم کنترل پاسچر از الگوی بدنی استفاده مي‌كند كه مدل‌هاي داخلي را برای کنترل تعادل تركيب می‌کند. 156

تأثیر هر یک از اندا‌م‌های حسی بر تعادل و جهت‌یابی بر اساس شرایط تکلیف تغییر می‌کند. 157

کنترل پاسچر توسط تمام سطوح سیستم عصبی مرکزی انجام می‌شود. 160

مدارهای نخاع به منظور برقراری حمایت در برابر نیروی جاذبه کافی ولی برای برقراری تعادل کافی نیستند. 160

ساقۀ مغز و مخچه اطلاعات حسی را به منظور حفظ پاسچر با هم یکی می‌کنند. 162

نواحی نخاعی‌مخچه‌ای  و هسته‌های قاعده‌ای در تطبیق پاسچر اهمیت زیادی دارند. 164

مراکز قشر مغز در کنترل پاسچر نقش دارند. 170

مرور کلی.. 172

منابع. 173

فصل 9  175

مخچه  175

مقدمه. 175

بیماری‌های  مخچه‌ای  نشانهها و علائم واضحی دارند. 176

مخچه چندین ناحیة عملکردی مشخص دارد. 179

چرخه‌های  کوچک(ریز مدارها) مخچه‌ای ، سازمانی منظم و مشخص دارند. 182

نورون‌ها ی قشر مخچه در سه لایه سازماندهی شدهاند. 182

سه لایۀ قشر مخچه دارای انواع مشخصی از نورون‌ها ست و فعاليت‌هاي مختلفی نیز انجام می‌دهند(تصویر 2- 9). 182

دو سیستمِ تاریِ آوران به صورت متفاوت اطلاعات را کدگذاری میکنند. 187

مسیرهای موازی، سیگنالهای تحریک کننده و بازدارنده را مقایسه میکنند. 190

حلقه‌های راجعه در چندین سطح رخ می دهد. 192

سیستم مخچه‌ای -دهلیزی تعادل و حرکات چشم را تنظیم می‌کند. 195

سیستم نخاعی-مخچه‌ای  حرکات عضلات بدن و اندام را تنظیم می‌کند. 198

اطلاعات حسی-پیکری از طریق مسیرهای تار خزه‌ای مستقیم و غیرمستقیم به سیستم نخاعی-مخچه‌ای  می‌رسد  198

سیستم نخاعی-مخچه‌ای ، سیستم‌های حرکتی نزولی را تنظیم می‌کند. 200

ورمیس، حرکات تعقیبی نرم چشم و پرش چشم را کنترل می‌کند. 202

تنظیم مخچه‌ای - نخاعی حرکت بر اساس سه اصل سازماندهی میشود. 203

آیا تارهای موازی، مکانیزمی برای هماهنگی حرکت هستند؟ 208

مدار«مخچه-مغزی»  در برنامه‌ریزی  حرکت دخیل است. 209

مخچه-مغزي بخشی از مدار بازخوردی داخلی پيشرفته است که حرکت را برنامه‌ریزی  می‌کند و برنامه‌های حرکتی قشر را تنظیم می‌کند. 209

ممكن است مدار مخچه-مغزي عملكردهاي شناختي غير مرتبط با كنترل حركتي داشتهباشند. 211

نقش مخچه در يادگيري حركتي.. 213

فعاليت رشتههاي بالارونده، اثرات طولاني مدتي را روي تأثيرات سيناپسي رشتههاي موازي ايجاد ميكند. 213

يادگيري در چند محل در ريزمدار مخچهاي رخ ميدهد. 216

مرور کلی.. 221

منابع. 222

فصل 10  225

عقده‌های قاعده‌ای   225

مقدمه. 225

عقده‌های قاعده‌ای از چندین هستۀ متصل به هم تشکیل شده‌اند. 226

مدار حرکتی قشر- عقده‌های قاعده‌ای- قشری تالاموسی از نواحی قشری مربوط به حرکت سرچشمه می‌گیرد، در همان مکان نیز خاتمه می‌یابد. 232

مدار حرکتی در جنبه‌های  گوناگونی از حرکت نقش دارد. 235

ورودی‌های دوپامینی و کولینرژیک جسم مخطط عامل تقویت یادگیری حرکتی هستند. 240

دیگر چرخه‌های  عقده‌های قاعده‌ای در تنظیم حرکات چشم، عملکردهای احساسی، پاداشی و اجرایی تأثیر دارند. 245

بیماری‌های  عقده‌های قاعده‌ای با اختلالات حرکتی، عملکرد اجرایی، رفتار و خلق مرتبط میباشند. 247

خروجی‌های   در مدار حرکتی عقده‌های قاعده‌ای منجر به طیف گستردهای از اختلالات حرکتی میشود 247

کمبود دوپامین در عقده‌های عقدهای منجر به پارکینسون می‌شود. 249

خروجیهای با الگوهای ناهنجار و کاهش‌یافته هسته‌هاي قاعده‌اي به اختلالات بیش‌حرکتی منجر میشود. 258

فعالیت عصبی ناهنجار در مدارهای غیرحرکتی با اختلالات روانی-عصبی همراه است. 262

مرور کلی.. 266

منابع. 266

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پزشكي روانپزشكي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved