آناتومی بالینی و آنژیوگرافیک عروق مغز و نخاع
نویسنده:
محمد حسین حقیر- محمودرضا آذرپژو
مترجم:
سال نشر:
1391
صفحه:
208
نوبت چاپ:
1

 پیشگفتار  /15

مقدمه  /16
 
بخش اول: شريان­هاي مغز و نخاع
1. رويان شناسي شريان هاي مغز و نخاع /19
1-1 رويان شناسي قوس آئورت و شريان هاي بزرگ خارج جمجمه اي  /19
2-1 سه تا چهار هفتگي تكامل جنيني  /19
3-1 پنج هفتگي تكامل جنيني  /21
4-1 شش هفتگي تكامل جنيني  /24
5-1 هفت هفتگي تكامل جنيني /25
6-1 هشت هفتگي تكامل جنيني  /26
 
2. قوس آئورت  /27
1-2 كالبدشناسي  /27
2-2 كالبدشناسي آنژيوگرافيك طبيعي  /30
3-2 وارياسيون هاي طبيعي  /31
 
3. شريان هاي كاروتيد (چرخه خونرساني قدامي مغز)  /37
1-3 شريان كاروتيد مشترك و شاخه هاي آن  /37
 
4. سيستم ور تبروبازيلار (چرخه خلفي خونرساني مغز)  /79
1-4 شريان ورتبرال و شخه هاي آن  /79
2-4 شريان بازيلار و شاخه هاي آن  /94
3-4 شريان هاي مغزي خلقي  /105
 
5. گردش خون جانبي در مغز  /117
1-5 مسيرهاي اصلي گردش خون جانبي  /117
2-5 حلقه شرياني ويليس  /119
6. محدوده خونگيري نواحي مختلف مغز و نخاع  /125
1-6 محدوده خونگيري نخاع  /125
2-6 محدوده خونگيري ساقه مغز  /129
3-6 محدوده خونگيري مخچه  /134
4-6 محدوده خونگيري ديانسفال  /136
5-6 محدوده خونگيري قشر مغز  /138
6-6 محدوده خونگيري كپسول داخلي  /140
7-6 محدوده خونگيري كورپوس كالوزوم  /143
8-6 محدوده خونگيري هسته دمدار  /144
9-6 محدوده خونگيري هسته عدسي  /144
10-6 محدوده خونگيري كلاستروم  /145
11-6 محدوده خونگيري هيپوكامپ  /146
12-6 محدوده خونگيري آميگدال  /146
13-6 محدوده خونگيري شبكه هاي كوروئيد  /146
 
بخش دوم: وريدهاي مغز و نخاع
7. ويژگي هاي كلي تخليه وريدي و رويان شناسي وريدهاي مغز و نخاع  /151
1-7 ويژگي هاي كلي تخليه وريدي مغز و نخاع  /151
2-7 تكامل طبيعي سيستم وريدي مغز  /152
 
8. وريدهاي برون جمجمه اي  /155
1-8 وريدهاي اسكالپ و خروجي  /155
2-8 وريدهاي اربيتال  /156
3-8 وريدهاي صورت  /157
4-8 وريدهاي گردن  /159
5-8 وريدهاي ديپلوئيك و لاكوناهاي وريدي  /161
 
9. سينوس هاي وريدي سخت شامه  /163
1-9 كالبدشناسي  /163
2-9 كالبدشناسي آنژيوگرافيك طبيعي  /170
10. وريدهاي مغزي سطحي، بيروني يا كوتيكال  /173
1-10 كالبدشناسي  /173
2-10 كالبدشناسي آنژيوگرافيك طبيعي  /176
3-10 وارياسيون هاي طبيعي و آنومالي ها  /177
 
11. وريدهاي مغزي عمقي، دروني يا ونتريكولار  /179
1-11 ويژگي هاي كلي  /179
2-11 وريدهاي سپتال  /181
3-11 وريدتلامواستريت  /182
4-11 وريد مغزي داخلي  /183
5-11 وريد قاعده اي روزنتال  /185
6-11 وريد مغزي بزرگ  /188
 
12. وريدهاي حفره خلفي  /191
1-12 كالبدشناسي  /191
2-12 كالبدشناسي آنژيوگرافيك طبيعي  /198
 
13. تخليه وريدي برخي مناطق خاص مغز و نخاع  /201
1-13 تخليه وريدي بطن جانبي و شبكه كوروئيد  /201
2-13 وريدهاي تالاموس  /203
3-13 تخليه وريدي نخاع  /204
 
منابع  /208

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved