شهر، محیط زیست و آموزش -
نویسنده:
عیسی خواجوند احمدی-مجید سنایی-سیدمحمود موسوی میرکلائی
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
269
نوبت چاپ:
1

 روند زندگی انسان بر کره خاکی و ناملایمت های ناشی از حضور او موجب شده تا امروز حتی برخی دستیابی به توسعه پایدار را مفهومی خوش بینانه و غیر واقعی تلقی نمایند. این مسئله در شهرها و رشد لجام گسیخته ناشی از آنها در بستر محیط زیست نمود بیشتری نیز می یابد. از این رو آشتی محیط زیست، شهر و توسعه شهری در قالب شهر های انسان مدار و طبیعت گرا حلقه گمشده توسعه منطقی و اکولوژیک شهرهای آتی خواهد بود که آموزش انسانی از مفاهیم کلیدی آن است.

مخاطبین این اثر در زمینه انجام پژوهش هایی در حوزه برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری، جامعه شناسی، جغرافیا و محیط زیست سودمند خواهد بود.

عنوان                                         صفحه                                                                                                                                 

فصل اول

نگاه کلی بر روند تحولات جمعیت در جهان  و پیش بینی آینده منابع محیطی  1

مقدمه .2

1-1-  روند تحولات جمعیت در جهان  و پیش بینی آینده منابع محیطی بر مبنای این رون2

فصل دوم

شهر؛ شکل گیری و مفاهیم آن در جهان و ایران 10

مقدمه .11

2-1-تعریف و مفهوم شهر11

2-2- منشأ شهرها و نظریه های پیدایش شهر15

2-3- شیوه های گسترش شهر19

2-4- انقلاب صنعتی و تاثیرات آن بر شهر23

2-5-شهر و شهرنشینی در ایران 29

فصل سوم

حضور انسان و آغاز  تاثیرات نه چندان مطلوب در محیط زیست40

مقدمه41

3-1-حضور انسان و آغاز  فعالیت های اثر گذار او در محیط زیست41

3-2- انسان  شهری و مقدمات ایجاد اختلال در نظام زیستی46

فصل چهارم

شهر و محیط زیست ؛فرصت ها و تهدیدها.57

مقدمه 58

4-1-شهرهای امروز و  ارتباط آنها با محیط زیست59

4-2- ماهیت و مقیاس شهرنشینی در جهان توسعه یافته و در حال توسعه 61

فصل پنجم

ضرورت توجه به توسعه پایدار شهری و محیط زیست پایدار94

مقدمه95

5-1- توسعه ؛ ماهیت و مفاهیم95

5-1-1-ابعاد مختلف  مفهوم توسعه100

5-2- توسعه پایدار؛ ضرورت یا نیاز103

5-3- توسعه پایدار و شهر پایدار.109

5-3-1-توسعه پایدار شهری  و شهر پایدار112

5-4- جهانی شدن، پایداری و توسعه شهری در کشورهای در حال توسعه؛ ناهمگنی مفهوم پایداری در جهان در حال توسعه.117

5-5- مفهوم توسعه شهر پایدار در ایران.124

فصل ششم

شهر ، محیط زیست شهری و راهبرد های بهبود وضع موجود127

مقدمه 128

6-1-ضرورت توجه به پیامدهای ناشی از توسعه شهرنشینی و ارائه راهکارهای مقتضی..128

فصل هفتم

مروری بر حقوق محیط زیست تجارب ایران  وجهان142

مقدمه 143

7-1-ضرورت تدوین قوانین زیست محیطی143

7-2- حق بر محیط زیست و سلامت145

7-3- حق محیط زیست در اسناد بین المللی و داخلی148

فصل هشتم

آگاهی بخشی و آموزش  انسانی؛  رکن اصلی در بهبودبخشی به محیط زیست156

مقدمه157

8-1- ضرورت آگاهی بخشی و آموزش  در حفظ محیط زیست157

8-2- آموزش و اخلاق زیست محیطی159

8-2-1- آموزش حفظ محیط زیست در بستر نظام درسی و آموزش و پرورش161

8-3- راهکارهای حفظ محیط زیست شهر و نواحی پیراشهری در بستر آموزش167

فهرست منابع.169 

تغییرات جمعیت شهری و تعداد شهرهای ایران طی سرشماری های 1395-1335.37                                                                                                   

نمودار شماره 2-1- مقایسه جمعیت شهرهای ایران نسبت به کل جمعیت در سرشماری های 1395-1335.37

نمودار شماره 2-2- تعداد شهرهای ایران در سرشماری های 1395-1335.38

نمودار6-1- نمایش دهنده اجزاء منابع اکولوژیکی133 

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
هنر و معماری معماري و شهرسازی

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved