زمین شناسی اقتصادی اصول و کاربردها جلد2 -
نویسنده:
والتر ال.پل
مترجم:
پوران کریمی- نرگس یاسمی
سال نشر:
1401
صفحه:
391
نوبت چاپ:
1

كانيهاي صنعتي، مواد خام اقتصادي باارزش محسوب ميشوند. در مقايسه با فلزات و ساير منابع غير فلزي، كانيهاي صنعتي اصولاً با روشهاي فيزيكي فرآوري ميشوند. بخش اعظم توليدات كانيهاي صنعتي در صنعت متالورژي به كار

ميروند. بهدليل كاربردهاي چندگانه و حتي متغير و نيز تنوع ژنتيكي وسيع، هيچ نوع حمايتي بهويژه جهت مشخص نمودن زير تقسيمات كانيها، خاكها و سنگهاي صنعتي صورت نگرفته است. بنابراين كانيها، خاكها و سنگهاي

صنعتي در فصل سوم براي سادگي بر حسب حروف الفبا مرتب شدهاند. در اين كتاب، حدود 03 كاني براساس كاربردزمين شناسي و اقتصادي برگزيده شدهاند. حدود 03 درصد از جرم كل تبخيريهاي موجود در پوسته زمين به معناي

دقيق شامل سنگهاي نمك )اصولاً متشكل از هاليت( ميباشد، كه موضوع فصل چهارم ميباشد. هدف اين فصل، معرفی كانيها و سنگهاي مهم نمك، تشكيل آنها همانگونه كه امروزه و در گذشته زمين شناسي مشاهده شده، مشخصه هاي

سنگ شدگي، دگرگوني و دگرشكلي، و جنبه هاي خاص زمين شناسي نمك كاربردي ميباشد.

فهرست مطالب

فصل سوم: کانی ها، خاکی ها و سنگ های صنعتی 9

چکیده  11

1.3 آندالوزیت-کیانیت و سیلیمانیت 15

1.1.3 آندالوزیت18

2.1.3 کیانیت20

3.1.3 سیلیمانیت 22

3.3 آزبست 23

1.2.3 .انواع کانه زایی آزبست 25

3.3 باریت و سلستیت29

1.3.3 زمین شیمی. 33

2.3.3 .انواع کانسار های باریت 36

4.3 بنتونیت )سنگ های اسمکتیت45

3.4.3 انواع کانسار های بنتونیت51

5.3 بُر54

1.5.3 زمین شیمی 55

2.5.3 انواع کانسار های بُر 56

6.1.3 سنگ های کربناته: سنگ آهک، مرمر کلسیت، مارن، دولومیت62

3.6.3 سنگ آهک64

2.6.3 مرمر های کلسیتی )و گاهاً دولومیتی( دگرگون66

3.6.3 سنگ مارن67

3.6.3 دولومیت 68

7.3 . رس و سنگ های رسی 70

6 سن گها و ڪان یهای غیرفلزی

3.7.1 انواع کانسار رس72

8.3 . الماس 78

1.8.3 منشأ و تشکیل ا لماس ها80

3.8.3 انواع کانسار ا لماس83

9.3 دیاتومیت و تریپولی  98

1.9.3 انواع کانسار های دیاتومیت 101

2.9.3 تریپولی  103

10.3 فلدسپار 104

1.11.3 زمین شیمی  110

3.11.2 انواع کانسار های فلوئوریت112

12.3 گرافیت120

1.12.3 انواع کانسار های گرافیت 123

13.3 ژیپس و انیدریت 128

1.13.3 کانسار های ژیپس و انیدریت130

14.3 کائولن136

1.14.3 انواع کانسار های کائولن 140

15.3 مگنزیت 144

1.15.3 انواع کانسار های مگنزیت 147

16.3 می کا )موسکوویت، فلوگوپیت، ورمیکولیت( 160

1.16.3 موسکوویت و فلوگوپیت161

2.16.3 ورمیکولیت 164

17.3 الیوین 168

1.17.3 کانسار های الیوین170

18.3 فسفات ها172

3.18.3 زمین شیمی176

2.18.3 انواع کانسار های فسفات  178

19.3 کوارتز و سیلیکون183

1.19.3 انواع کانسار های کوارتز187

20.3 کوارتزیت  189

1.20.3 کانسار های کوارتزیت دگرگونی  190

2.20.3 کوارتزیت رسوبی 191

مطالب فهرست 7

21.3 ماسه کوارتزی و گراول  192

1.21.3 ماسه و گراول صنعتی193

3.21.3 گراول و ماسه ساختمانی 196

22.3 کربنات سدیم ، سولفات سدیم و زاج201

1.22.3 سولفات سدیم203

2.22.3 نمک های زاج  205

23.3 گوگرد205

1.23.3 زمین شیمی.207

2.23.3 انواع کانسار های گوگرد عنصری208

24.3 تالک و پیروفیلیت214

1.24.3 انواع کانسار های تالک 215

2.24.3 پیروفیلیت 223

25.3 سنگ های ولکانی کلاستیک 224

1.25.3 پومیس226

2.25.3 پرلیت. 227

3.25.3 تراس228

26.3 ولاستونیت230

1.26.3 تشکیل کانسار ولاستونیت231

27.3 زئولیت ها235

1.27.3 انواع کانسار های زئولیت238

28.3 خلاصه و مطالب بیشتر241

فصل چهارم: کانسار های نمک )تبخیری ها 243

چکیده 245

1.4 کانی های نمک و سنگ نمک ها250

1.1.4 کانی های نمک250

2.1.4 سنگ نمک ها251

4.4 تشکیل کانسار های نمک263

1.2.4 تشکیل نمک امروزی263

4.2.4 تشکیل نمک در گذشته زمین شناسی287

3.4 سرنوشت پسا نهشت سنگ نمک ها312

8 سن گها و ڪان یهای غیرفلزی

1.3.4 سنگ شدگی و دگرگونی تبخیری ها312

2.3.2 دگر شکلی سنگ نمک ها  318

3.3.4 اشکال و ساختار های کانسار های نمک 322

4.3.2 دگرسانی برون زاد کانسار های نمک334

4.4 از اکتشاف تا معدن کاری نمک 340

1.4.4 اکتشاف و توسعه کانسار های نمک340

2.4.4 شیوه زمین شناسی معدن کاری نمک343

5.4 خلاصه و مطالب بیشتر 350

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم پایه زمين شناسي
زمين شناسي

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved