حل مسئله و برنامه نویسی به زبان c
نویسنده:
علی کمندی، علی معینی و علی محمد پورپاک
مترجم:
سال نشر:
1400
صفحه:
363
نوبت چاپ:
1

عنوان                                                                                                                                              صفحه

پیشگفتار.......................................................................................................... 15

فصل اول: حل مسئله و برنامه‌نویسی....................................................................... 17

1-1 پیشینه زبان ++C....................................................................................... 18

1-2 از کجا شروع کنیم؟..................................................................................... 18

1-3 یک برنامه چگونه اجرا می‌شود؟....................................................................... 22

1-4 چگونه یک برنامه بنویسیم؟........................................................................... 25

1-5 خطاهای برنامه‌نویسی................................................................................... 30

1-5-1 خطاهای زمان کامپایل.......................................................................... 30

1-5-2 خطاهای زمان اجرا............................................................................... 31

1-5-3 خطاهای منطقی.................................................................................. 32

1-6 روش‌های حل مسئله.................................................................................... 33

1-6-1 شکستن مسئله و غلبه بر آن................................................................... 33

1-6-2 استفاده مجدد و به‌کارگیری مؤلفه‌های آماده................................................. 34

1-6-3 استفاده از الگوها.................................................................................. 35

1-6-4 بنچمارک و مهندسی مجدد..................................................................... 36

1-5-6 استقرا............................................................................................... 36

1-6-6 تلفیق راه‌حل‌ها.................................................................................... 37

فصل دوم: دستورات پایه و شرطی........................................................................... 41

2-1 متغیرها و عبارات........................................................................................ 41

2-2 شرایط نام‌گذاری متغیرها............................................................................... 42

2-3 انواع داده-نوع‌ها در زبان ++C......................................................................... 44

2-4 داده و نوع‌های داده (Data Types)................................................................ 44

2-5 دستور جایگزینی........................................................................................ 47

2-6 عبارات ریاضی............................................................................................ 47

2-7 اولویت عملگرها.......................................................................................... 49

2-8 تبدیل صریح و ضمنی نوع داده‌ها..................................................................... 51

2-9 توابع کتابخانه‌ای......................................................................................... 53

2-10 جزئیات نوع‌های داده در ++C....................................................................... 54

2-11 نوع‌های داده صحیح (Integral Type).......................................................... 55

2-12 نوع داده کاراکتر (char Type).................................................................... 55

2-13 نوع داده اعشاری (float Type)................................................................... 56

2-14 ثابت‌ها................................................................................................... 57

2-15 حل مسئله ـ مطالعه یک مورد...................................................................... 58

2-16 عملگرهای مقایسه‌ای.................................................................................. 60

2-17 عملگرهای منطقی..................................................................................... 62

2-18 اجرای شرطی........................................................................................... 62

2-18-1 شرط‌های تودرتو................................................................................. 66

2-19 شکل‌دهی به خروجی................................................................................. 69

2-19-1 ایجاد خطوط خالی ـ فاصله‌دهی عمودی.................................................... 69

2-19-2 ایجاد فضای خالی در یک خط ـ فاصله‌دهی افقی......................................... 71

2-19-3 شکل‌دهنده‌ها................................................................................... 72

2-20 گرفتن داده در برنامه.................................................................................. 76

2-20-1 خواندن کاراکترهای داده با تابع get............................................................ 78

2-21 حل مسئله ـ مطالعه یک مورد...................................................................... 80

2-22 حل مسئله ـ مطالعه یک مورد...................................................................... 84

فصل سوم: حلقه‌های تکرار................................................................................... 99

3-1 دستور while........................................................................................... 99

3-2 حلقه‌های تودرتو....................................................................................... 104

3-3 حلقه‌های کنترل‌شده با یک رخداد................................................................. 106

3-4 مثال‌های بیشتر........................................................................................ 109

3-5 جدول................................................................................................... 110

3-6 جداول دوبعدی........................................................................................ 111

3-7 دستور for.............................................................................................. 116

فصل چهارم: تابع.............................................................................................. 125

4-1 مفهوم تابع.............................................................................................. 125

4-2 روش طراحی بالا به پایین........................................................................... 126

4-3 توابع ریاضی............................................................................................ 128

4-4 ترکیب توابع............................................................................................ 129

4-5 تعریف تابع جدید..................................................................................... 130

4-6 روش صحیح نوشتن تابع............................................................................. 135

4-7 ترکیب توابع............................................................................................ 138

4-8 تابع با مقدار خروجی بولین.......................................................................... 139

4-9 محل صحیح تعریف تابع............................................................................. 140

4-10 جریان اجرای برنامه................................................................................. 141

4-11 محدوده پارامترها.................................................................................... 141

4-12 پشته (استک) اجرای تابع.......................................................................... 142

4-13 تعریف یک کتابخانه جدید........................................................................ 145

4-14 فایل‌های سرفصل (Header Files)............................................................ 147

4-15 پارامترها.............................................................................................. 148

فصل پنجم: آرایههای یک بعدی........................................................................... 169

5-1 نوع داده‌های ساخت‌یافته............................................................................. 170

5-2 آرایه‌های یک‌بعدی.................................................................................... 172

5-3 تعریف یک آرایه....................................................................................... 175

5-4 دسترسی به اعضا...................................................................................... 176

5-5 مقداردهی اولیه آرایه در تعریف..................................................................... 179

5-6 مثال‌هایی از تعریف و دسترسی به آرایه‌ها......................................................... 181

5-7 فرستادن آرایه‌ها به‌عنوان پارامتر به تابع........................................................... 184

5-8 آرایه‌های موازی........................................................................................ 186

5-9 چند مثال کاربردی.................................................................................... 187

5-10 رشته‌ها (String)................................................................................... 189

5-10-1 خواندن رشته................................................................................. 191

5-10-2 چسباندن دو رشته........................................................................... 192

5-10-3 طول رشته..................................................................................... 192

5-10-4 توابع كتابخانه‌اي در مورد رشته‌ها.......................................................... 193

5-11 مثال‌های بیشتر از آرایه‌ها.......................................................................... 195

5-12 مسئله مرتب‌سازی................................................................................... 200

5-12-1 مرتب‌سازی حبابی............................................................................ 200

5-12-2 مرتب‌سازی انتخابی.......................................................................... 203

فصل ششم: توابع خودفراخوان (بازگشتی).............................................................. 211

6-1 توابع بازگشتی.......................................................................................... 211

6-2 حل بازگشتی تابع توان............................................................................... 214

6-3 حل بازگشتی دنباله فیبوناچی....................................................................... 216

6-4 مسئله بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک............................................................. 217

6-5 برج هانوی.............................................................................................. 219

6-6 مسئله جستجوی دودویی............................................................................. 224

6-7 حل مسئله ـ مطالعه یک مورد....................................................................... 226

6-8 روش بازگشتی یا حلقه تکرار؟....................................................................... 229

فصل هفتم: مباحث تکمیلی................................................................................ 235

7-1 دامنه شناسه‌ها......................................................................................... 235

7-2 محدوده متغیرها....................................................................................... 239

7-3 برخی عملگرهای دیگر C++....................................................................... 241

7-4 نوع ساده تعریف‌شده توسط کاربر................................................................... 242

7-5 نوع داده مجموعه ترتیبی............................................................................. 242

7-5-1 انتساب........................................................................................... 243

7-5-2 افزایش........................................................................................... 244

7-5-3 داده شمارشی به عنوان زیرنویس آرایه...................................................... 244

7-6 رکوردها................................................................................................. 245

7-7 دستورات پیشرفته شرط و حلقه..................................................................... 250

7-8 دستور Switch....................................................................................... 250

7-9 دستور do-while.................................................................................... 253

7-10 دستورهای  Break و Continue............................................................... 254

فصل هشتم: آرایههای چندبعدی.......................................................................... 271

8-1 آرایه‌های دوبعدی...................................................................................... 272

8-2 پردازش آرایه‌های دوبعدی........................................................................... 274

8-2-1 جمع سطرها..................................................................................... 276

8-2-2 جمع ستون‌ها................................................................................... 277

8-2-3 مقداردهی اولیه آرایه........................................................................... 278

8-2-4 چاپ آرایه....................................................................................... 279

8-3 ارسال آرایه دوبعدی به‌عنوان آرگومان به توابع................................................... 280

8-4 مثال کاربردی: ماتریس............................................................................... 283

8-5 آرایه‌های چندبعدی................................................................................... 285

فصل نهم: فایلها.............................................................................................. 295

9-1 فایل..................................................................................................... 295

9-2 نوشتن اطلاعات در فایل.............................................................................. 296

9-3 خواندن اطلاعات از فایل............................................................................. 297

9-4 مثال‌هایی از کارکردن با فایل‌ها..................................................................... 299

9-5 حل مسئله، مطالعه یک مورد........................................................................ 302

فصل دهم: کلاس و شیءگرایی.............................................................................. 311

10-1 مقدمه................................................................................................. 311

10-2 مدل‌سازی............................................................................................ 312

10-3 کلاس‌های C++.................................................................................... 321

10-4 کلاس‌ها،‌ شیء‌های کلاس و عضوهای کلاس.................................................... 333

فصل یازدهم: اشارهگرها.................................................................................... 339

11-1 اشاره‌گرها (Pointers)............................................................................. 340

11-2 عملگر آدرس (&).................................................................................. 340

11-3 تعریف اشاره‌گر....................................................................................... 342

11-4 متغیرهای پویا....................................................................................... 348

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسی كامپيوتر

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved