» كتاب هاي در دست چاپ
امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401
چهار شنبه 8 بهمن 1399
 دستوالعمل انجمن قلب اروپا 2019 (ESC) برای تشخیص و مدیریت سندروم های مزمن کرونری
مترجم: محمد امین کریمی
نوبت چاپ: اول
چهار شنبه 8 بهمن 1399
 توانمندی های ضروری دانشجویان پزشکی: معاینه بالینی
مترجم: محمد امین کریمی
نوبت چاپ: اول