» گزارش اجمالی جشنواره پایان نامه سال دانشجویی
امروز پنج شنبه 9 تیر 1401

 

 

 

نگاهي به هجده دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجويي

سازمان انتشارات جهاددانشگاهي به منظور تحقق اهداف ويژه جهاددانشگاهي درخصوص اعتلاي فرهنگ مكتوب٬ رشد علمي دانشجويان و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني، فعاليت خود را از سال 81 آغاز نمود. از ابتداي شكل گيري اين سازمان٬ برگزاري دو جشنواره شاخص و تأثيرگذار علمي و فرهنگي به اين سازمان محول شد که جشنواره ملی پايان نامه سال دانشجويي يكي از آن دو فعاليت محسوب می شود.

پيشينه اجراي جشنواره پايان نامه سال دانشجويي به سال 1374 برمي گردد. اولين دوره اين جشنواره٬ كه در بخش فوق برنامه معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي رقم خورد؛ کارش را با دو حوزه علوم انساني٬ اجتماعي، هنر و معماري آغاز نمود. همواره فعاليت‌هاي اين جشنواره به دليل طرح نيازها و ضرورت پاسخ‌گويي به دانشجويان، رو به توسعه بوده و هم اکنون هجدهمين جشنواره ملی پايان‌نامه سال دانشجويي به فضل الهي، با موفقيت به پايان رسيده است.

 

بخش هاي سه گانه جشنواره

هجدهمين جشنواره  ملی پايان نامه سال دانشجويي در 2 بخش زير اجرا شد:

1- بخش اصلي       2-بخش ويژه     

بخش‌هاي جشنواره:

1-    بخش اصلی: در این بخش همچون دوره های قبل پایاننامههای فارغ التحصیلان دورههای كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاهها و حوزههای علمیه سراسر كشور در تمامی رشتهها و گروههای آموزشی (فنی و مهندسی، پزشكی و دامپزشكی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، كشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری) مورد پذیرش، طبقهبندی و ارزیابی قرار گرفتند.

 

2-    بخش ویژه:  در این بخش هر سال با توجه به نیازهای کشور و اولویت های دبیرخانه موضوعاتی فراخوان می شوند. در جشنواره هجدهم پایاننامههایی با موضوعات رونق تولید، علوم انسانی اسلامی، فرهنگ عمومی، گردشگری، مطالعات رسانه و مطالعات زنان مورد پذیرش، طبقهبندی و ارزیابی قرار گرفتند.

 

 

در طول 18 دوره، 9271 اثر به دبيرخانه رسيده و هيأت داوران جشنواره، 130 اثر را در مقطع دكتري و  273 اثر را در مقطع كارشناسي ارشد برگزيده و به مجامع علمي معرفي كرده است. حاصل 18 سال فعاليت اين جشنواره، در جدول ذیل درج شده است.

 

توزيع فراواني تعداد آثار رسيده به دبير خانه جشنواره در طول هجده دوره به تفكيك

دوره

سال

تعداد پايان نامه ها

تعداد آثار برگزيده

دکترا

ارشد

اول

1374

128

3

13

دوم

1375

186

7

17

سوم

1376

122

4

11

چهارم

1377

154

5

7

پنجم

1378

422

18

31

ششم

1380

324

6

26

هفتم

1381

351

10

21

هشتم

1383

515

9

30

نهم

1384

982

14

9

دهم

1385

750

12

8

يازدهم

1386

681

7

14

دوازدهم

1387

725

6

13

سيزدهم

1388

985

7

16

چهاردهم

1389

472

2

16

پانزدهم

1391

532

6

11

شانزدهم

1395

422

5

22

هفدهم

1397

905

5

4

هجدهم

1399

615

4

4

جمع

9271

130

273

 

 

 

 آثار رسيده درهجدهمین دوره پايان‌نامه سال دانشجويي

هجدهمين دوره جشنواره، در سال 1399، با دريافت و بررسي 615 اثر و معرفي8 اثر برتر و 15 تقدیری برگزار شده است.

 

 

آمار آثار رسيده هجدهمين جشنواره پايان نامه

ردیف

نام گروه

تعداد پایان نامه

مقطع

جنسیت

تعداد

درصد

ارشد

دكتری

مرد

زن

1

علوم انسانی - اجتماعی

285

46

192

93

155

130

2

پزشکی دامپزشکی

33

5

13

20

16

17

3

کشاورزی منابع طبیعی

31

5

17

14

14

17

4

فنی مهندسی

72

12

58

14

48

24

5

علوم پایه

61

10

47

14

15

46

6

هنر معماری

66

11

54

12

31

35

7

بخش ویژه

67

11

45

22

41

26

تعداد کل

615

100

426

189

320

295

 

 

 

     از مجموع 615 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، گروه علوم انسانی و اجتماعی ( با احتساب برخی موضوعات بخش ویژه ) با 46 درصد آثار رسیده رتبه اول را از نظر حجم آثار كسب كرده است. گستردگی و تنوع رشتههای علوم انسانی از یكسو و تعداد زیاد دانشجویان این گروه میتواند یكی از علل مهم این فراوانی باشد.