آدرس واحد: ونك دانشگاه الزهراء (س) ص پ 19834
تلفن واحد:
آدرس فروشگاه: ونك دانشگاه الزهراء (س) ص پ 19834
شماره فروشگاه: 02188214388