هفتادو دومین جلسه شورای مرکزی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برگزار شد
هفتادو دومین جلسه شورای مرکزی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی چهارشنبه 21 مهرماه در سالن حوزه ریاست جهاددانشگاهی برگزار شد.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، این جلسه با حضور دکتر عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و اعضای شورای مرکزی سازمان انتشارات برگزار شد.

در این جلسه  تغییر در فرآیند اعطای مجوز به شعب سازمان انتشارات، تغییر نام و اساسنامه سازمان و تهیه دستوالعمل واحد برای شعب سازمان مورد بحث قرار گرفت.