مدیریت بازاریابی پیشرفته
نویسنده:
نیکلاس دیمیتریادیس، ندا یوانکوویچ دیمیتر یادیس، جیلیان نی
مترجم:
علی اکبر پیوسته، ناصر وفائی
سال نشر:
1401
صفحه:
369
نوبت چاپ:
1

نوشتن این کتاب فرایند الهام بخش، مشارکتی و گاهی اوقات آرامش بخش بوده است.

-ضرورت و ارزش کاربرد رویکرد بازاریابی پیشرفته را به طور کامل در کنید

- از ذهنیت مشارکتی برای افزایش رقابت پذیری با در نظر گرفتن توسعه بازار به عنوان فرصتی برای همکاری با شرکا استفاده کنید

-از مدل اکسی توسین پاول زاک برای ایجاد روابط اعتماد آمیز درون و بیرون شرکت استفاده کنید

- به رهبر بازاریابی تحول گرا تبدیل شوید چون شرایط جهانی این را ایجاب می کند

دیدگاه مدیران بازاریابی دربارۀ کتاب مدیریت بازاریابی پیشرفته9
فهرست مطالب17
دربارۀ نویسندگان 25
پیشگفتار 29
فصل اول: نیاز به بازاریاب جدید37
اهداف یادگیری فصل 37
راهنمای پیشرفته 39
چالش بازاریابی 42
بحران میان سالی بازاریابی 44
مدیران ارشد بازاریابی: بازنده تا برنده؟ 45
جنگ در اتاق هیئت مدیره و تلفات و خسارات آن بر بازاریابی 49
پارادوکس بازاریابی50
دیدگاه دیوید پاکارد، هاولت پاکارد، در خصوص بازاریابی  52
مدیر ارشد بازاریابی در اوج: هنوز آن لحظه فرا نرسیده است 55
مسائل مربوط به حرفۀ بازاریابی 56
بازاریابی گوریلا یا چریکی با بیشترین استاندارد ممکن 60
بازاریاب قرن بیست ویکم62
معضل مسدود کردن تبلیغات 65
مدیریت بازاریابی پیشرفته 69
فصل دوم: مهارت های علوم اعصاب: بازاریابی و مغز انسان 83
فصل اهداف یادگیری 83
راهنمای پیشرفته  85
18 مدیریت بازاریابے پیشر فته )اصول، مهار تها و ابزارها(
چالش بازاریابی 87
مثال های تحقیقاتی بازاریابی سنتی 88
دیدگاه رابرت ترویرز راجع به خوداندیشی در روان شناسی 89
دیدگاه پاتریک رنوویز دربارۀ خوداندیشی در بازاریابی89
مغز فراتر از هر چیز91
اثبات 91
احساس در برابر عقلانیت؟ 93
حذف هومو اکونومیکوس 95
شیوۀ مغز  97
نبرد بین دو رانا  98
نتایج و بحث 104
روش های سنتی در برابر روش های عصبی... یا اصلاح نیو کوک 104
دیدگاه نیلسن دربارۀ اثربخشی بازاریابی عصبی 106
نتایج معکوس بازاریابی سنتی  108
قضاوت «عشق به آیفون 111 »
اخلاق و بازاریابی عصبی  114
فصل سوم: مهارت های پیش بینی: بازاریابی و هوش داده ها123
اهداف یادگیری فصل 123
راهنمای پیشرفته  125
چالش بازاریابی129
تخلیۀ داده های مشتری 130
پیچیدگی داده ها 135
چرخۀ محبوبیت )سیکل هایپ( و پیچیدگی حداکثر داده ها 137
هشدار: داده هایی برای اندازه گیری توجه 139
هشدار: مغلطه پژوهشی؟142
ذهنیت تحلیل بازاریابی جدید143
ابزارهای تحلیل داده ها 143
تحلیل داده های رفتاری 146
ارزش پنج محیط رفتار مشتری 149
معیارهای رفتاری  150
اخلاق در داده ها 152
فصل چهارم: مهارت های نوآوری: بازاریابی و تفکر خلاقانه  165
اهداف یادگیری فصل 165
مطالب تس هرف 19
راهنمای پیشرفته 167
چالش بازاریابی 169
ارزش برند اپل بر اساس برآورد شرکت اینتربرند172
چهار سوار آخرالزمان که خلاقیت را می کُشند178
مدل تفکر و نگرش خلاقانه برای بازاریابان پیشرفته182
سطح شخصی / فردی: نقش های نوآوری 183
اصول نوآوری گوگل  191
ابزارهای رفتاری، برای حل خلاقانۀ مسئله 192
فصل پنجم: مهارت های سازگاری: بازاریابی و تصمیم گیری205
اهداف یادگیری فصل 205
راهنمای پیشرفته 207
چالش بازاریابی 210
گوگل، فیزیک و بازاریابی 213
دوگانگی ذهنی برای موفقیت در آشفتگی و بی نظمی 217
ذهنیت های ثابت 218
ده اصل برای پیش بینی پیشرفته 224
تصمیم گیری، تصمیم گیری، تصمیم گیری 226
تصمیم گیران خوب به عنوان افراد تطبیقی یا سازشگر 234
دنیای وی یوسی ای وجود دارد 234
اخلاق فراتر از همه 236
فصل ششم: آمیخته بازاریابی 4EP بخش اول: محصول تلقینی )همدلانه( و قیمت تجربی  247
اهداف یادگیری فصل 247
راهنمای پیشرفته 249
چالش بازاریابی 252
(محصول تلقینی )همدلانه254
مسئلۀ مربوط به همدلی 255
اهمیت تعادل و صمیمیت در ساخت محصولات 261
قیمت تجربی 262
فصل هفتم  273
آمیخته بازاریابی 4EP بخش دوم: مکان دائمی و بهبود و تبلیغات جذاب 273
اهداف یادگیری فصل 273
مکان دائمی 275
حضور همیشگی: استارت آپ و کسب وکارهای کوچک 281
20 مدیریت بازاریابے پیشر فته )اصول، مهار تها و ابزارها(
تبلیغات جذاب 282
فصل هشتم: سازمان دهی مجدد فعالیت بازاریابی 297
اهداف یادگیری فصل 297
راهنمای پیشرفته299
چالش بازاریابی302
اف اُ ام اُ در فرایند بازاریابی305
فرایند بازاریابی: اتاق تجارت یا خط مونتاژ ؟ 315
هولاکراسی316
طراحی به عنوان سیستم بازاریابی مؤثر کوکاکولا 320
استخدام برای بخش و فعالیت جدید بازاریابی321
گزینش نیرو برای فعالیت بازاریابی جدید: فرایند استخدام  326
معضلات کلیدی در تصمیم گیری برای فعالیت جدید بازاریابی 327
فصل نهم: بازاریابان: رهبران تحول گرای جدید  337
اهداف یادگیری فصل 337
راهنمای پیشرفته 339
چهار مرحلۀ بازاریابی جدید 339
قدرت ترکیب چهار مهارت 343
مرحله 4: فرایند بازاریابی جدید 345
بازاریابی به معنی همکاری است 346
کاربرد مدل اعتماد پاول زاک در رهبری بازاریابی  350
گام بعدی چیست؟351
واژه نامه  357

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی مدیریت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved