طرح پژوهش رویکردهای کمی ،کیفی و ترکیبی
نویسنده:
جان دبلیو کرس ول
مترجم:
دکتر علیرضا کیامنش- دکتر مریم دانای طوس
سال نشر:
1401
صفحه:
420
نوبت چاپ:
12

اين کتاب چارچوب، فرايند و رويکردهای تلفیقی را برای طراحی روش‌های پژوهش کيفی، کمّی و ترکيبی در علوم انسانی، سلامت و علوم اجتماعی مطرح می‌کند. افزایش توجه و استفاده از پژوهش کيفی، پدید آمدن رويکردهای ترکيبی و استفادة مداوم از صورت‌های سنتی طرح‌های کمّی، نياز به مقايسة این سه رويکرد پژوهشی را در کتاب ايجاد کرده است. اين مقايسه با ملاحظات اولیة مفروضه‌های فلسفی هر سه رويکرد، مرور پيشينه، سنجش کاربرد نظريه و چارچوب‌های نظری در طرح‌های پژوهشی و تفکر دربارة اهميت نگارش و اخلاقيات در پژوهش شروع می‌شود. سپس عناصر کليدی فرايندِ طراحی و اجرای یک طرحِ پژوهش، شامل تدوين مقدمه، بيان هدف مطالعه، شناسايی سؤال‌ها و فرضيه‌های پژوهش و مطرح کردن روش ها و شيوه‌های جمع‌آوری، تحليل و تفسیر داده‌ها مورد توجه قرار می‌گيرد. در هر مرحله از اين فرايند، خواننده با رويکردهای کيفی، کمّی و ترکيبی آشنا می‌شود.

 

فصل اول: انتخاب رویکرد پژوهش           

·     تعیین رویکرد پژوهشی·     شناسايی يک جهان‌بينی که با آن راحت کار می‌کنيد·     مشخص کردن سه نوع رویکرد پژوهش·     استفاده از طرح‌ها و روش‌های کمّی، کیفی و ترکیبی

فصل دوم: بررسی پيشينه پژوهش  

·     سنجش قابل پژوهش بودن موضوع ·     استفاده از مراحل انجام بررسی پيشينه·     استفاده از پايگاه‌های اطلاعاتی رايانه‌ای موجود برای بررسی پيشينه·     اولويت‌دهی به انواع پيشينه‌های مورد بررسی ·     طراحی نقشة پيشينه·     نگارش يک چکيدة خوب برای مطالعة پژوهشی·     استفاده از عناصر مهم راهنمای شیوة نگارش ·     تعريف کردن واژه‌ها·     به کارگیری مدلی برای نگارش بررسی پيشينه

فصل سوم: کاربرد نظريه  

·     آزمودن ادعاهای عِلّی در پژوهش کمّی·     شناسایی متغيرها در مطالعه کمّی·     مشخص کردن ماهیت نظريه کمّی·     استفاده از متن نوشته برای تدوين چشم‌انداز نظری در مطالعه کمّی ·     در نظر گرفتن انواع نظريه‌های مورد استفاده در پژوهش کيفی·     قرار دادن نظريه‌ها در مطالعه کیفی·     قرار دادن دید نظری در مطالعة روش‌های ترکيبی

فصل چهارم: راهبردهای نگارش و ملاحظات اخلاقی

·     سنجش ساختار پيشنهاده برای مطالعة کیفی، کمّی يا روش‌های ترکيبی ·     استفاده از راهبرد نگارشی برای تدوين پيش‌نويس يک پيشنهاده·     ایجاد عادت نگارشیایده های جالب توجه در نگارش·     شکل دادن به ايده‌های عمومی، ايده‌های بزرگ، ايده‌های کوچک و·     ایجاد ثبات نگارشی از طریق فن قزن قفلی ·     استفاده از اصول نگارش نثر خوب·     پیش‌بینی مسائل اخلاقی در بسیاری از مراحلِ فرايند پژوهش

فصل پنجم: مقدمه          

·     نگارش چکیدۀ یک مطالعه·     بررسی تفاوت بين مقدمة پژوهش‌های کمّی، کيفی و روش‌های ترکيبی·     استفاده از مدل کمبود در پیشینه برای نگارش مقدمه·     طراحی يک ترغيب‌ کنندة روايتي مناسب·     نوشتن دربارۀ يک مسئلة پژوهش ·     خلاصه کردن پيشينة مربوط به يک مسئلة پژوهشی·     اشاره به کمبودها در پيشينه ·     توجه به مخاطب‌هایی که از مطالعة شما بهره‌مند می‌شوند 

فصل ششم: بيان هدف     

·     استفاده از متن نوشتاری برای نوشتن بيان هدف کيفی·     توجه به چگونگی تغيير متن نوشتاری بر حسب طرحِ پژوهش کيفی·     استفاده از متن نوشتاری برای نوشتن بيان هدف کمّی·     توجه به چگونگی تغيير متن نوشتاری بر حسب طرحِ پژوهش کمّی ·     استفاده از متن نوشتاری برای نوشتن بيان هدف روش‌های ترکيبی·     توجه به چگونگی تغيير متن نوشتاری بر حسب طرحِ روش‌های ترکیبی

فصل هفتم: سؤال‌ها و فرضيه‌هاي پژوهش

·     تدوینِ متن نوشتاری برای تدوين سؤال اصلی کيفی·      توجه به چگونگی تغيير متن نوشتاری بر حسب راهبرد پژوهش کيفی·     تدوينِ متن نوشتاری برای سؤال ها و فرضيه‌های پژوهش کمّی·     توجه به چگونگی تغيير متن نوشتاری برحسب طرحِ پژوهش کمّی و انواع متفاوت  فرضيه‌ها·     استفاده از مدلی برای ارائة سؤال‌ها و فرضيه‌های کمّیِ توصيفی و استنباطی·     تدوينِ متن نوشتاری برای انواع متفاوت سؤال‌های پژوهش در مطالعة روش‌های ترکيبی

فصل هشتم: روش‌های کمّی        

·     استفاده از یک فهرست برای پژوهش پيمايشی به منظور تشکيل بخش‌های موضوعی شيوة پيمايشی·     به‌کارگیریِ مراحلِ تحليل داده‌ در شيوة پيمايشی·     تدوینِ بحث کامل دربارة روش‌های پيمايشی·     استفاده از یک فهرست برای پژوهش آزمايشی به منظور تشکیل بخش‌های يک شيوة آزمايشی·     شناسايی نوع شيوة آزمايشی که با مطالعة پيشنهاد شدة شما بهترین تناسب را دارد·     ترسيم نموداری از شيوه‌های آزمايشی·     شناسايی عوامل بالقوة تهديد کنندة روايی درونی و بيرونی در مطالعة پيشنهاد شدة شما  

فصل نهم: شيوه‌های کيفی

·     استفاده از یک فهرست برای پژوهش کيفی به منظور تشکیل بخش‌های موضوعی شيوة کمّی·     بیانِ ويژگي‌های اساسی پژوهش کيفی·     تعيين چگونگی گنجاندن انعطاف پذیری در مطالعة پيشنهاد شده·     ارزش گذاریِ انواع داده‌های گردآوری شده در پژوهش کيفی·     به کار بردنِ مراحلِ فرایندِ تحليل داده‌هایِ کيفی·     ايجاد روايی در مطالعه‌های کيفی

فصل دهم: شيوه‌های روش‌ ترکيبی           

·     بیان تعریف و ویژگی‌های پژوهش روش‌های ترکيبی·     استفاده از طرح روش‌های ترکیبی همگرا·     استفاده از طرح روش‌های ترکیبی توضیحی متوالی·     استفاده ازطرح روش‌های ترکیبی اکتشافی متوالی·     استفاده از یکی از طرح‌های روش‌های ترکیبی پیچیده·     انتخاب بهترین طرح برای یک مطالعه با روش‌های ترکیبی


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved