پتانسیل‌های درمانی اگزوزوم در سرطان
نویسنده:
نرگس رجب‌وند، مهدیه ضعیفی‌زاده، لیلا شاهی‌زاده
مترجم:
-
سال نشر:
1401
صفحه:
159
نوبت چاپ:
1

از مهمترین ویژگی های این کتاب برای چاپ این است که نگاه و دیدگاه درمانی اگزوزوم بیشتر مدنظر قرار گرفته است. کتاب هایی که پیش از این وجود داشته، نقش اگزوزوم در ایجاد سرطان بوده است ولی در این کتاب نگاه دوم یعنی نگاه استفاده از پتانسیل درمانی، هم carrier (حامل) و هم محتویات طبیعی اگزوزوم را در کنترل سرطان استفاده کردیم.

 پیشگفتار. 11

 تعاریف... 13

 فصل اول: کلیات سرطان

سرطان.. 17

انتشار تومور 18

1- خروج از تومور اولیه. 19

2- گردش خون.. 20

3- کلونیزاسیون محل متاستاتیک... 20

مکانیسم های اپی ژنتیک تنظیم کننده رونویسی ژن در سرطان.. 21

انکوژن ها 23

انکوژن ها در توسعه سرطان.. 23

عفونت ویروسی.. 24

انواع و طبقه بندی انکوژن ها 24

نقش انکوژن ها در درمان سرطان.. 25

ژن های سرکوبگر تومور در سرطان.. 25

نقش ژن های سرکوبگر تومور 26

نقش ژن های سرکوبگر تومور در ژن تومور 1 سرطان ویلمز. 26

رتینوبلاستوما  و ژن INK4............................................................................................................ 26

p53 ژن سرکوبگر تومور 27

ژن های سرکوبگر تومور و کاربرد آن ها 27

تشخیص سرطان.. 27

مرگ سلولی برنامه ریزی شده 28

آپوپتوز 29

درمان سرطان.. 31

درمان رتروویروسی برای سرطان.. 31

برچسب گذاری رتروویروسی و انکوژنز Insertional 31

مشکلات درمان رتروویروسی.. 32

تکنیک های زیست شناسی مولکولی برای درمان سرطان.. 32

RNA مداخله گر. 32

پروتئین انگشت روی (ZNFs) 33

نوکلئازهای موثر مانند فعال کننده رونویسی (TALEN) 33

سیستم CRISPR/CAS9 ابزاری قدرتمند برای ویرایش ژنوم در سرطان.. 34

مکانیسم CRISPR-Cas9 در درمان سرطان.. 34

فصل دوم: وزیکول های خارج سلولی و اگزوزوم

وزیکول های خارج سلولی (EVs) 39

اگزوزوم ها 42

اگزوزوم آپوپتوتیک (ApoExos) 46

1- وزیکول های خارج سلولی به عنوان تنظیم کننده مرگ سلولی.. 49

2- نقش وزیکول های خارج سلولی در کاهش مرگ سلولی.. 52

3- نقش وزیکول های خارج سلولی در القای مرگ سلولی.. 53

4- نقش وزیکول های خارج سلولی در التهاب.. 55

بیوژنز اگزوزوم. 57

مرتب سازی محموله های اگزوزومی.. 57

1- مسیر مرتب سازی وابسته به ESCRT.. 57

2- طبقه بندی اگزوزومی مستقل از ESCRT.. 57

اگزوسیتوز و ترشح اگزوزوم ها 58

ارتباط بین سلولی با واسطه اگزوزوم. 58

1- جذب اگزوزوم. 58

2- ارتباط بین سلولی با واسطه اگزوزوم در میکرومحیط تومور 59

روش های جداسازی اگزوزوم. 61

تکنیک های اولتراسانتریفیوژ 63

تکنیک های مبتنی بر اندازه 63

علائم بارز اگزوزوم ها 64

ده مشخصه اصلی اگزوزوم ها 65

1- تنظیم بیان ژن.. 65

2- سیگنال دهی درون سلولی و ارتباط سلول به سلول.. 66

3- برنامه ریزی مجدد سلول هدف.. 66

4- بقا و تکثیر. 66

5- تمایز سلولی و نئوپلازی.. 67

6- تعدیل سیستم ایمنی.. 67

7- اگزوزوم ها و رگ گزایی.. 68

8- فعال کردن تهاجم و متاستاز 69

9- بیومارکرهای تشخیصی و پیش آگهی.. 70

10- وسیله تحویل (دارو، واکسن، پروتئین، اسیدهای نوکلئیک) 71

اگزوزوم ها به عنوان ابزار دارورسانی.. 71

فصل سوم: کاربردهای بالینی اگزوزوم

کاربردهای بالینی اگزوزوم ها 75

پتانسیل تشخیصی اگزوزوم ها 75

پتانسیل درمانی اگزوزوم ها 76

عملکرد اگزوزوم در سرطان.. 78

اگزوزوم ها در پیشرفت تومور 78

اگزوزوم در ایمونولوژی سرطان.. 79

اگزوزوم ها در سرکوب سیستم ایمنی.. 80

اگزوزوم و رگ زایی و لنفانژیوژنز. 80

متاستاز سرطان با واسطه اگزوزوم. 81

فصل چهارم: محتویات اگزوزوم

محتویات اگزوزومی.. 83

نقش های عملکردی اجزای مختلف اگزوزوم ها در سرطان.. 83

1- پروتئین های اگزوزومی.. 84

أ. تتراسپانین ها 86

ب. SNARE پروتئین.. 87

ج. پروتئین های Rab. 87

د. انکسین.. 87

ه. فلوتیلین.. 87

و. پروتئین های شوک حرارتی.. 87

2- لیپید اگزوزومی.. 88

3- نوکلئیک اسید. 89

أ. Genomic/Nuclear DNA.. 89

ب. DNA میتوکندریایی.. 90

4- miRNA  اگزوزومی.. 90

میکروRNA  ها و سرطان.. 93

میکروRNA ها و درمان سرطان.. 96

miRNA ها و تمایز سلول های بنیادی.. 97

miRNA ها و تمایز عصبی.. 97

 miRNA ها و تمایز استخوان زایی و غضروفی سلول های بنیادی.. 97

 miRNA ها و خون سازی.. 97

 5- lncRNA اگزوزومی.. 97

 6- CircRNA.. 99

 7- گلیکان ها 99

 8- سایر اجزای اگزوزوم ها 99

فصل پنجم: اگزوزوم های مزانشیمالی

 اگزوزوم های مزانشیمالی.. 101

  نقش اگزوزوم های مزانشیمالی در تومورها 101

 1- القای تومور 103

 أ. اگزوزوم های مزانشیمالی با تنظیم مسیرهای سیگنالینگ باعث تکثیر، تهاجم و متاستاز تومور می شود. 103

 ب. اگزوزوم های مزانشیمالی باعث فرار سیستم ایمنی می شود. 104

 ج. اگزوزوم های مزانشیمالی باعث رگ زایی می شود. 105

 د. اگزوزوم های مزانشیمالی مقاومت دارویی را افزایش می دهد. 106

 ه. اثرات تحریک کننده تومور TA-MSCs و اگزوزوم آن ها 107

 و. اگزوزوم های مزانشیمالی فنوتیپ CAFs را تغییر می دهد. 108

 2- سرکوب تومور 109

 أ. اگزوزوم های مزانشیمالی از تکثیر، تهاجم و متاستاز تومور با تنظیم مسیر سیگنالینگ جلوگیری می کند. 109

 ب. اگزوزوم های مزانشیمالی پاسخ های ایمنی ضدتوموری را تقویت می کند.  110

 ج. کاهش رگزایی.. 110

 د. بهبود حساسیت دارویی سلول های تومور 111

  اگزوزوم های مزانشیمالی به عنوان حامل دارو 111

 1- مزایای اگزوزوم های مزانشیمالی به عنوان حامل دارو 111

 2- کاربرد اگزوزوم های مزانشیمالی به عنوان حامل دارو 112

 هدف گیری تومور ها بر اساس اگزوزوم های مزانشیمالی.. 113

 1- هدف قرار دادن تومورها با اگزوزوم های مزانشیمالی با استفاده از خواص تومور از MSC ها 113

 2- افزایش قابلیت های هدف گیری اگزوزوم با استفاده از مهندسی.. 114

 3- افزایش قابلیت های هدف گیری اگزوزوم ها با استفاده از عواملی که در تومورها بیان می . 115

 فصل ششم: کاربردهای بالینی اگزوزوم در سرطان

 اگزوزوم ها و مقاومت دارویی در سرطان.. 117

 کاربردهای بالینی اگزوزوم ها در سرطان.. 118

 اگزوزوم ها به عنوان نشانگرهای زیستی تشخیصی و پیش بینی کننده سرطان.. 118

 اگزوزوم ها و استراتژی های درمانی در سرطان.. 122

 اگزوزوم ها در فاز درمانی.. 123

 هدف قراردادن آزادسازی و جذب اگزوزوم ها برای درمان.. 123

 پتانسیل اگزوزوم به عنوان واکسن سرطان و ایمونوتراپی سرطان.. 124

 سیستم های تحویل مبتنی بر اگزوزوم برای درمان سرطان.. 127

 روش های بارگذاری داروها در اگزوزوم ها 129

 ایمونوتراپی سرطان مبتنی بر اگزوزوم. 130

فصل هفتم: چالش ها و چشم اندازها

 چالش ها و چشم اندازها 133

1- تولید در مقیاس بزرگ برای استفاده درمانی اگزوزوم ها 133

 2- ناهمگونی اگزوزوم ها 134

فهرست منابع.. 135

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved