فناوری اطلاعات در سازمان
نویسنده:
امیر عباس محبیان
مترجم:
-
سال نشر:
1400
صفحه:
163
نوبت چاپ:
1

بکارگیری فناوری اطلاعات د سازمانها تغییرات بنیادین را در کلیه زمینه ها نوید می دهد. همانطوریکه امروزه دنیا را نمی تون بدون صنعت برق در نظر گرفت، دنیای امروز را نیز نمی تون بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات تصور کرد. فناوری اطلاعات توانایی سازمان ها ر افزایش می دهد و این در نتیجه ی افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری است.

فناوری اطلاعات سبب تسهیل روند اداری و افزیش بازده نیروی انسانی و مدیریت می شود.

یکی از نتایج عمده فناوری اطلاعات تمرکززدایی در عین تمرکرگزایی است.بدین معنی که می توان کارها را از راه دور انجام داد بدون آنکه لازم باشد تا در محل حضور فیزیکی و مستمر داشته باشیم که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان  یک ابر شاهراه تاکید دارد.

در این کتاب با تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، معماری آن، دولت ها و شهرهای الکترونیکی آشنا می شوید.

فهرست
فصل اول مفاهیم فناوری اطلاعات
مقدمه ....................................................................................................... ١٧
مفهوم فناوري ............................................................................................. ١٧
اجزاي فناوري ............................................................................................. ١٨
طبقهبندي فناوري ......................................................................................... ٢٠
فناوري نوظهور ............................................................................................ ٢٠
چرخه حیات فناوري ..................................................................................... ٢١
نوآوري فناوري ........................................................................................... ٢٤
فرایند نوآوري فناوري .................................................................................... ٢٥
کارآفرینی و نوآوري ...................................................................................... ٢٨
مدیریت و نوآوري ........................................................................................ ٢٩
زمینههاي مرتبط با فناوري اطلاعات ................................................................... ٣١
تعریف جامع فناوري اطلاعات ......................................................................... ٣٢
فناوري اطلاعات و ارتباطات ............................................................................ ٣٢
فناوري مولد و فناوري اطلاعات........................................................................ ٣٤
ویژگیهاي فناوري مولد ................................................................................. ٣٤
ویژگیهاي فناوري اطلاعات ............................................................................ ٣٤
عوامل موثر بر توسعه فناوري اطلاعات ................................................................ ٣٥
مقایسه فناوري اطلاعات و فناوري مولد از نظر قابلیت اعتماد ..................................... ٣٧
نتیجهگیري ................................................................................................. ٣٨
فصل دوم مدیریت فناوری اطلاعات
مقدمه ....................................................................................................... ٣٩
مدیریت فناوري چیست؟ ................................................................................ ٣٩
پیشبینی فناوري .......................................................................................... ٤٢
روشهاي پیشبینی فناوري.............................................................................. ٤٤
پیشنگري فناوري ........................................................................................ ٤٨
ارزیابی فناوري ............................................................................................ ٤٩
روششناختی ارزیابی فناوري ........................................................................... ٥١
روشهاي ارزیابی فناوري ............................................................................... ٥٣
ممیزي فناوري ............................................................................................. ٥٧
اکتساب فناوري ........................................................................................... ٥٩
انتقال فناوري و انواع آن ................................................................................. ٦٠
روشهاي انتقال فناوري ................................................................................. ٦١
نتیجهگیري: ................................................................................................ ٦٤
فصل سوم نیروی کار فناوری اطلاعات
مقدمه ....................................................................................................... ٦٥
نیروي کار فناوري اطلاعات کیست؟ ................................................................... ٦٥
نیروي کار اصلی فناوري اطلاعات ..................................................................... ٦٧
مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات ......................................................................... ٦٩
معیار شناسایی نیروي کار فناوري اطلاعات ............................................................... ٦٩
طبقهبندي مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات .............................................................. ٧١
مهارتها و دانش مورد نیاز نیروي کار فناوري اطلاعات ........................................... ٧٣
کمبود نیروي کار فناوري اطلاعات ..................................................................... ٧٣
مشکلات ناشی از کمبود نیروي کار فناوري اطلاعات ............................................... ٧٤
روشهاي مقابله با کمبود نیروي کار فناوري اطلاعات .............................................. ٧٥
توسعه منابع انسانی ....................................................................................... ٧٧
سواد اطلاعاتی ............................................................................................. ٧٨
نتیجه گیري: ............................................................................................... ٧٩
فصل چهارم تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان
مقدمه ....................................................................................................... ٨١
تعریف سازمان ............................................................................................ ٨١
ابعاد سازمانی .............................................................................................. ٨٢
ساختار سازمانی ........................................................................................... ٨٥
تاثیر فناوري اطلاعات بر سازمان ....................................................................... ٨٦
از سازمانهاي سلسله مراتبی تا سازمانهاي شبکهاي ................................................ ٨٩
سازمانهاي مجازي ....................................................................................... ٩١
ویژگیهاي سازمانهاي مجازي ......................................................................... ٩٢
مدیریت سازمانهاي مجازي ............................................................................ ٩٣
روشهاي معمول در پیاده سازي سازمانهاي مجازي ............................................... ٩٤
مزایاي مجازي سازي سازمانها ......................................................................... ٩٦
معایب مجازي سازي سازمانها ......................................................................... ٩٦
نقش فناوري اطلاعات در سازمانهاي امروزي ....................................................... ٩٧
نتیجه گیري: ............................................................................................. ١٠١
فصل پنجم معماری فناوری اطلاعات در سازمان
مقدمه ..................................................................................................... ١٠٣
ضرورتهاي وجودي معماري فناوري اطلاعات در سازمان ..................................... ١٠٤
١٠٥ ............................................................ NIST الگوي معماري فناوري اطلاعات
سیستمهاي اطلاعاتی و نقش آنها در سازمان ........................................................ ١٠٨
مزایاي سیستمهاي اطلاعاتی .......................................................................... ١٠٩
از نویز تا ماوراي دانش ................................................................................ ١١١
سیستمهاي اطلاعاتی پشتیبانی از مدیریت ........................................................... ١١٢
سیستمهاي پردازش عملیات .......................................................................... ١١٥
سیستمهاي اطلاعات مدیریت ......................................................................... ١١٥
سیستمهاي پشتیبانی از تصمیم ........................................................................ ١١٦
سیستمهاي اطلاعات اجرایی .......................................................................... ١١٨
سیستمهاي خبره ........................................................................................ ١١٩
سیستمهاي مبتنی بر شبکه عصبی ..................................................................... ١٢٠
مقایسه اجمالی سیستمهاي اطلاعاتی پشتیبانی از مدیریت ........................................ ١٢٠
نتیجه گیري : ............................................................................................ ١٢١
فصل ششم فناوری اطلاعات و دولت
مقدمه ..................................................................................................... ١٢٣
تعریف حکومت ........................................................................................ ١٢٣
یک تن سالاري(مونوکراسی) .......................................................................... ١٢٤
چند تن سالاري(آریستوکراسی) ...................................................................... ١٢٤
مردم سالاري(دموکراسی) .............................................................................. ١٢٤
دولت و اشکال آن ...................................................................................... ١٢٤
کارکردهاي اصلی دولت ............................................................................... ١٢٦
فناوري اطلاعات و دولت .............................................................................. ١٢٦
دولت الکترونیکی ....................................................................................... ١٢٧
اهداف و مزایاي دولت الکترونیکی ................................................................... ١٢٩
خدمات دولت الکترونیکی ............................................................................. ١٣٢
مدلهاي استقرار دولت الکترونیکی .................................................................. ١٣٣
مدل گارتنر ............................................................................................... ١٣٥
قابلیتهاي دولت الکترونیک .......................................................................... ١٣٦
بخشهاي دولت الکترونیکی .......................................................................... ١٣٧
شرایط تحقق دولت الکترونیکی ...................................................................... ١٣٩
مردم سالاري الکترونیکی .............................................................................. ١٤٠
راي گیري الکترونیکی.................................................................................. ١٤٠
نتیبجه گیري :............................................................................................ ١٤٤
فصل هفتم فناوری اطلاعات و شهرهای الکترونیکی
مقدمه ..................................................................................................... ١٤٥
شهر الکترونیکی و شهروند الکترونیکی .............................................................. ١٤٦
مدل شهر الکترونیکی ................................................................................... ١٤٨
مزایاي شهر الکترونیکی ................................................................................ ١٥٠
موانع موجود در تحقق شهر الکترونیکی ............................................................. ١٥١
خدمات شهرهاي الکترونیکی ......................................................................... ١٥١
چگونگی تحقق شهرهاي الکترونیکی ................................................................ ١٥٣
نتیجه گیري : ............................................................................................ ١٥٤
فهرست منابع . ................................................................................................................................. 157
فهرست واژگان .............................................................................................................................. 16

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
فنی و مهندسی مهندسی كامپيوتر
مديريت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved