مشخصات کتاب

دانش فرهنگ و فرهنگ دانش
دانش فرهنگ و فرهنگ دانش
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: الیاس جی.کاریانیس و علی پیرزاده
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004603058
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 362
قیمت: 600000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

1-مقدمه

2-فرهنگ حاکم امروزی

3-فرهنگ اطلاعاتی

4-فرهنگ جامعۀ توده ای

5-فرهنگ حاکم و روایت ها برای برساختن واقعیت

6-نتایج

معرفی کتاب

در مقدمه کتاب آمده است: دانشِ فرهنگ و فرهنگِ دانش می کوشد به تعریف و تعیینِ نسبت های پیچیدۀ بین دو دسته مقوله بپردازد: از یک سو، دانش، معرفت، و اطّلاعات، و از سوی دیگر، جامعه و فرهنگ. تحلیلِ ساختارِ دو نوع فرهنگِ به-هم مرتبط در این کتاب از اهمیتِ بسزایی برخوردارست: «فرهنگِ اطّلاعات»، فرهنگی توده ای که از طریقِ انتشارِ اطّلاعات به وسیلۀ رسانه های جمعی تولید می شود، و «فرهنگِ اطّلاعاتی»، فرهنگی که اطّلاعات و دانش در آن متغیّرهای تعیین کننده هستند.

از دیگر مباحثی که در این کتاب بررسی می شوند: ترکیب های مختلفِ «اطّلاعات»، «شبه اطّلاعات»، و «اطّلاعاتِ کذبِ گمراه کننده» در جامعۀ اطّلاعاتیِ امروزی؛ «برساختِ اجتماعیِ واقعیت» به وسیلۀ روایت های رسانه های جمعی؛ «آنتروپی» و «عدم قطعیت» به عنوانِ ممیّزه های فرهنگِ اطّلاعاتی؛ دلالت های این ایده که «اطّلاعات رسانه ای با یک پیام است»؛ و پیاده سازیِ این ملاحظاتِ نظری در دو موردکاوی: جنگ در عراق، و بحرانِ اقتصادیِ 2007. 

فرهنگِ حاکمِ امروزی، فرهنگِ اطّلاعاتی، فرهنگِ جامعۀ تود ه ای،  فرهنگِ حاکم و روایت ها برای برساختنِ واقعیت عناوین فصلهای این کتاب می باشد.