مشخصات کتاب

اخلاق تدریس
اخلاق تدریس
موضوع: آموزش و پرورش
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: کنت استرایک، جانس اف. سولتیس
مترجم: محبوبه خسروي
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004602778
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 264
قیمت: 550000 ریال
فصل: تابستان

فهرست کتاب

فصل اول: موضوع کتاب حاضر چیست؟  / 18

فصل دوم: مجازات و تنبیه /53

فصل سوم: آزادي اندیشه  / 73

فصل چهارم: فرصت برابر و اجتماع دموکراتیک/ 99

فصل پنجم: تنوع: چندفرهنگی و مذهب / 139

فصل ششم: دموکراسی، تخصص گرایی و آموزش صادقانه/ 177

فصل هفتم: نتایج و ضمائم /215

فصل هشتم: مطالعات موردي مکمل/ 227

معرفی کتاب

این کتاب یکی از پنج کتابی است که ذیل عنوان تفکر درباره آموزش به چاپ رسید و از سوی معلمان بسیار مورد استقبال قرار گرفت این اثر ارزشمند تجارب آشنایی برای معلمان تازه کار در قالب مطالعات موردی با پوششی معماگونه مطرح می‌کنند تا معلم را به تفکر و تأمل در این زمینه وادار کند. تنبیه، آزادی اندیشه، چندفرهنگی، دموکراسی حرفه ای و موضوعاتی از این قبیل در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد. علاوه بر این نویسندگان رویکردهای فلسفی و اخلاقی بنیادی در زمینه آموزش و تدریس را نیز مطرح می‌کند تا فرصت بهتری برای تصمیم‌گیری اقتصادی فراهم شود.

در مقدمه کتاب آمده است:

کتاب حاضر با استناد به منشور اخلاقی حرفه آموزش که توسط انجمن ملی آموزش مصوب شده است این معلم فکور یاخردورز را در موقعیت معماهاي اخلاقی گوناگونی قرار می دهد و ضمن بیان و تشریح دیدگاه های اخلاقی متفاوت از جمله د یدگاه هاي نتیجه گرا، غیرنتیجه گرا و اصالت فایده وي را به تامل وا می دارد تا در تصمیم گیري، انتخاب و ارزش یابی و حتی تنبیه و تشویق بتواند با رجوع به یک نظام اخلاقی با قطعیت بیشتري عمل کند.اگر چه مثال ها و معماهاي مطرح شده در این کتاب شاید در فضا و فرهنگی متفاوت شکل گرفته باشد و زاییده تجارب معلمانی غیربومی باشد ولی در مطالعه کتاب خواننده به اشتراك و تشابه تجارب پی خواهد برد . به هر حال امید این می رود که مطالعه این کتاب ارزشمند راهگشا و راهنماي عمل بسیاري از معلمان اندیشمند در وضعیت هاي مختلف فرایند تدریس را فراهم آورد.