مشخصات کتاب

مدل سازي معادلات ساختاري فراتحلیلی
مدل سازي معادلات ساختاري فراتحلیلی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: سوازان جک
مترجم: دکترحجت وحدتی دکتر سیدهادي موسوي نژاد
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 4978600460275
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 144
قیمت: 210000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 مقدمه ي مؤلف.  9

پیشگفتار مترجمان.11
 
فصل اول: مقدمه اي بر فراتحلیل و مدل سازي معادلات ساختاري13
 
فصل دوم: روش هایی براي مدل سازي معادلات ساختاري فراتحلیلی  37
 
فصل سوم: ناهمگنی53
 
فصل چهارم: موضوعاتی در خصوص مدل سازي معادلات ساختاري فراتحلیلی 67
 
فصل پنجم: برازش مدل مسیر با روش دومرحله اي  77
 
فصل ششم: برازش مدل عاملی با رویکرد دومرحله اي 105
 

معرفی کتاب