مشخصات کتاب

باز ی کاری در کسب و کار، آموزش و مدیریت فناوری اطلاعات
باز ی کاری در کسب و کار، آموزش و مدیریت فناوری اطلاعات
موضوع: آموزش و پرورش
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: ادموند سی. پراکاش مدهوسودان رائو
مترجم: مرتضی هندیجانی فرد ع-لی مهدیلوی تازه کندی- الهه کیانی هرچگانی
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004602761
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 304
قیمت: 490000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 فصل یکم/ مقدمه 7

فصل دوم/ مسائل مربوط به مدیران فناوری اطلاعات، مربیان و سیاستگذاران 23
فصل سوم/ مقدمه ای بر باز یکاری 77
فصل چهارم/ مقدمه ای بر بازی کاری در سازمان ها: نظریه های پایه 105
فصل پنجم/ باز یکاری در محی طهای آموزشی غیر رسمی: دو مطالعۀ موردی 161
فصل ششم/ بازی کاری در سازمان: یک مطالعۀ موردی 207
فصل هفتم/ چگونه بازی کاری به مدیران کمک می کند؟ 217
فصل هشتم/پیاده سازی یک راه حل بازی کاری 237
فصل نهم/اندازه گیری نتایج بازی کاری 251
فصل دهم/مثال هایی از سایر کاربردهای بازی کاری 283
فهرست اشکال 299
فهرست جداول 301

معرفی کتاب