مشخصات کتاب

سایه نویسی و اخلاق اصالت
سایه نویسی و اخلاق اصالت
موضوع: فلسفه و دين
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: جان سی .نپ- آزالیا ام.هولبرت
مترجم: احسان شاه قاسمی
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786004601658
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 296
قیمت: 390000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

پیشگفتار مترجم
7
پیشگفتار
11
فصل یکم: اصالت و اخلاق در سای هنویسی
23
فصل دوم: تولد یک شغل حرف های
43
فصل سوم: ارتباطات سیاسی
67
فصل چهارم: ارتباطات شرکتی و نهادی
103
فصل پنجم: آرای قضایی و حرف هی وکالت و قضاوت
125
فصل ششم: ریاکاری دانشگاهی
163
فصل هفتم: نشریات علمی
197
فصل هشتم: نشر کتاب
22 9
فصل نهم: بسترهای شخصی
25 9
پسگفتار
285
نمای هها
295

معرفی کتاب