مشخصات کتاب

به سوی دانشگاه فضیلتمند مبانی اخلاقی کار دانشگاهی
به سوی دانشگاه فضیلتمند مبانی اخلاقی کار دانشگاهی
موضوع: فلسفه و دين
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: جان نیکسن
مترجم: امیرحسین خداپرست
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 100
شابک: 9786004602549
سال نشر: 1398
تعداد صفحه: 280
قیمت: 390000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

مقدمۀ مترجم 7
مقدمه 13
فصل یکم/ دانشگاه ها و جامعۀ مدنی 19
فصل دوم/ دانشگاه ها به منزلۀ فضاهای یادگیری 45
فصل سوم/ دانشگاه ها به منزلۀ فضاهای مشورتی 73
فصل چهارم/ صداقت: دقت و خلوص 99
فصل پنجم/احترام: توجه و درستکاری 129
فصل ششم/ اصالت: شجاعت و شفق ت 155
فصل هفتم/ بزرگ منشی: خودآیینی و دغدغه 179
فصل هشتم/ روابط فضیلتمندانه 205
فصل نهم/ نهادهای فضیلتمند 235
مناب ع 263
نمایه 273
 

معرفی کتاب