مشخصات کتاب

آسمان؛ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی
آسمان؛ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: نازک نوبری
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-7172-38-4
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 113
قیمت: 100000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

فهرست

 

سخن آغازین ............................................................................................................................................................................................... 1
بخش اول: مبانی نظری
مقدمه .................................................................................................................................................................................................................. 5
الف - رویکرد معیشت پایدار ........................................................................................................................................................... . .. . .. . .. . .. . .. . 7
ب - چارچوب معیشت پایدار ......................................................................................................................................................... . .. . .. . .. . .. . .. . .. 9
ج - رویکرد معیشت پایدار و فقرزدایی ............................................................................................................................................ .. . .. . .. . .. . .. . .. 4 1
د - رابطه تأمین مالی خرد و معیشت پایدار .................................................................................................................................... . .. . .. . .. . .. . .. . 6 1
ه - گرو ههای توسعه)خو دیار(، کانون توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ................................................................................ . .. . .. . .. . .. . .. . 0 2
و - کسب و کارهای خانگی، کوچک و متوسط ........................................................................................................................... .. . .. . .. . .. . .. . 4 2
ز - جم عبندی ................................................................................................................................................................................. .. . .. . .. . .. . .. . 8 2
بخش دوم: آیی ننامه سرمای هگذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی )آسمان(
فصل اول: اهداف و راهبردهای اصلی .............................................................................. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 3 3
فصل دوم: جامعه هدف و دامنه زمانی و مکانی ................................................................................................................................................. 35
فصل سوم: مراحل اصلی اجرا .......................................................................................................................................................................... 37
فصل چهارم: ساختار اجرایی ............................................................................................................................................................................ 51
نمودار ساختار اجرایی .................................................................................................................................................................................... 64
بخش سوم: پیوس تها
پیوست شماره 1 - تصویری از شهرستان ......................................................................................................................................................... 67
پیوست شماره 2 - معیارهای انتخاب روستا به عنوان منطقه هدف .............................................................................................................. 78
پیوست شماره 3 - شناسنامه منطقه هدف)روستا( .......................................................................................................................................... 79
پیوست شماره 4 - ارزیابی و تحلیل محیط مبتنی بر ابعاد پن جگانه سرمای ههای معیشتی)سند توصیف محیط( ......................................... 82
پیوست شماره 5 - معرفی ظرفی تهای توسعه یا ایجاد کسب و کار در هر منطقه هدف)روستا( ................................................................. 86
پیوست شماره 6 - مراحل تشکیل گرو ههای توسعه محلی)روستا( ................................................................................................................ 87
 

فهرست
 

پیوست شماره 7 - شناسنامه گروه ............................................................................................................................................................ 88
پیوست شماره 8 - توصی ههایی برای تصمی مگیری در گروه ..................................................................................................................... 89
پیوست شماره 9 - نمونه فرم صورتجلسه گروه توسعه محلی)روستایی( .................................................................................................... 91
پیوست شماره 10 - ارزیابی سریع آمادگی فرد برای توسعه و یا ورود به یک کسب و کار ........................................................................... 93
پیوست شماره 11 - شناسایی فرص تهای ایجاد و یا توسعه کسب و کار )ارزیابی سریع برای تصمی مگیری در خصوص ایجاد و
یا توسعه کسب و کار( ......................................................................................................................................................................................... 95
پیوست شماره 12 - صفحه شخصی اعضای گروه ..................................................................................................................................... 96
پیوست شماره 13 - فرم تقاضاي وام و ضمانت آن ...................................................................................................................................... 97
پیوست شماره 14 - چک لیست ارزیابی انسجام و عملکرد گروه .............................................................................................................. 102
بخش چهارم: منابع ............................................................................................................................................................................ 105

معرفی کتاب