مشخصات کتاب

عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون و کالیبراسیون
عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون و کالیبراسیون
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: احمد محمدی لیواری مرتضی پویان
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786001029578
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 264
قیمت: 160000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

پیشگفتار...................................................................................................... 9

مقدمه.......................................................................................................... 11

فصل اول: آزمایش و اندازه‌گیری....................................................................... 13

آزمايش............................................................................................... 15

سيستمهاي اندازه‌گيري............................................................................ 17

سيستم SI........................................................................................... 19

باز تعريف سيستم  SI.............................................................................. 21

فصل دوم: اندازه‌گیری، قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی و عدم قطعیت اندازه‌گیری........ 27

فرآیند اندازه‌گیری.................................................................................. 27

نيازهاي سازماني به مديريت اندازهشناسي...................................................... 28

الزامات لازم براي تحقق اندازه‌گيريها........................................................... 29

سيستم مديريت اندازه‌گيري  و حوزه فعاليت اندازه شناختي................................. 30

فرآيندهاي اندازه‌گيري............................................................................. 30

مديريت تجهيزات اندازه‌گيري..................................................................... 32

فصل سوم: نظریه اندازه‌گیری.......................................................................... 35

اصول مقدماتی نظریه‌ی اندازه‌گیری.............................................................. 38

طبقهبندی اندازه‌گیریها........................................................................... 40

سیستم‌های اندازه‌گیری و فرآیندهای اندازه‌گیری.............................................. 42

قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی...................................................................... 43

قابلیت ردیابی در CIPM-MRA................................................................. 47

فصل چهارم: دستگاه‌های اندازه‌گیری و مشخصات آنها......................................... 49

انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری...................................................................... 49

مشخصه‌های عملکردی دستگاه‌های اندازه‌گیری................................................ 51

خطای اندازه‌گیری.................................................................................. 52

شناسائی و حذف خطاهای سیستماتیک......................................................... 53

بررسی خطاهای سیستماتیک از دیدگاهی دیگر................................................ 54

مدل‌هاي رياضي تجهيزات اندازه‌گيري........................................................... 55

تغییرات فرآیند اندازه‌گیری........................................................................ 56

فصل پنجم: آمار و احتمال.............................................................................. 59

مدل‌هاي رياضي و فضای نمونه................................................................... 60

پيشامدها............................................................................................. 62

ترکيب پيشامدها.................................................................................... 63

احتمالات............................................................................................. 64

اصول موضوعه احتمال............................................................................. 64

فضاي نمونه با برآمدهايي با احتمال برابر........................................................ 66

احتمال شرطي و استقلال.......................................................................... 69

پيشامدهاي مستقل................................................................................. 70

قانون ضرب.......................................................................................... 71

قانون احتمال کل................................................................................... 73

متغيرهاي تصادفي.................................................................................. 74

تابع توزيع انباشته متغير تصادفي گسسته....................................................... 77

ميانگين و واريانس متغيرهاي تصادفي گسسته................................................. 77

بافت نگار یا هيستوگرام احتمال.................................................................. 78

متغيرهاي تصادفي پيوسته........................................................................ 79

محاسبه احتمالات با استفاده از تابع چگالي احتمال........................................... 79

تابع توزيع انباشته يک متغير تصادفي پيوسته.................................................. 81

ميانگين واريانس متغيرهاي تصادفي پيوسته.................................................... 82

تابع خطی متغيرهاي تصادفي..................................................................... 83

نمونه‌هاي تصادفي ساده و مستقل................................................................ 85

توزيع دو جمله‌اي................................................................................... 86

توزیع پواسون........................................................................................ 87

توزيع نرمال.......................................................................................... 88

تابع توزيع t.......................................................................................... 93

انحراف معيار ميانگين (SDOM)................................................................. 98

انحراف معيار ادغام شده......................................................................... 100

تابع احتمال مستطيلي........................................................................... 101

کاربرد توزیع مستطیلی.......................................................................... 103

تابع احتمال مثلثي................................................................................ 103

تابع توزيع U شکل............................................................................... 105

تابع احتمال ذوزنقه‌اي............................................................................ 106

رویکردهای مختلف در برآورد عدم قطعیت اندازه‌گیری..................................... 108

فصل ششم: راهنماي بيان عدم قطعيت در اندازه‌گيري (GUM)............................. 111

مفاهيم اصلي GUM............................................................................. 113

مروري بر راهنماي GUM....................................................................... 114

ويرايش جديد GUM............................................................................ 115

اصول کلي برآورد عدم قطعيت در GUM..................................................... 116

قانون جمع واريانسها در اندازه‌گيري‌ مستقيم................................................ 120

قانون جمع واريانس، مدل کلي................................................................. 120

همبستگي‌ خطاها، اندازه‌گيري مستقيم........................................................ 121

عدم قطعيت مرکب............................................................................... 123

ايجاد همبستگي‌ها................................................................................ 124

ارزیابی نوع A عدم قطعیت اندازه‌گیری........................................................ 125

ارزيابي نوع A عدم قطعيت استاندارد.......................................................... 127

ارزيابي نوع B عدم قطعيت استاندارد.......................................................... 128

فصل هفتم: ارزیابی داده‌های اندازه‌گیری.......................................................... 131

ارقام معنادار در محاسبات....................................................................... 131

ارزیابی اعتبار مقادیر کرانه‌ای نتایج اندازه‌گیری............................................... 133

داده پرت........................................................................................... 133

حذف داده‌هاي پرت.............................................................................. 134

آزمون تامسون..................................................................................... 136

ارزيابي ميانگين‌هاي دو سري نتيجه‌ی اندازه‌گيري........................................... 136

دو ميانگين به دست آمده از يک منبع........................................................ 138

انحراف معيار دو ميانگين........................................................................ 138

آزمون برای دو میانگین از نمونه‌هایی با اندازه‌های کوچکتر............................... 139

انحراف معيار و ميانگين، دو ميانگين........................................................... 140

آزمون دو ميانگين حاصل از منابع مختلف.................................................... 143

مقايسه انحراف معيارهاي مربوط به دو مجموعه نتيجه اندازه‌گيري........................ 146

فصل هشتم: مثال‌ها..................................................................................... 149

اصطلاحات و واژه‌های عمومي اندازهشناسی..................................................... 237

منابع........................................................................................................ 247

 


 

معرفی کتاب