مشخصات کتاب

راهنمای پلی اتیلن (جلد دوم)
راهنمای پلی اتیلن (جلد دوم)
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: سعید احمدی نو ظهوری محمد مهدی مرتضوی رضا راشدی سامان دماوند
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 700
شابک: 9786004601030
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 367
قیمت: 220000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

پیشگفتار...................................................................................................................................... 15

مقدمه مولف................................................................................................................................. 17

مقدمه مترجمان........................................................................................................................... 19

فصل ششم: هويت‌‌‌شناسي و آزمايشنمودن...................................................................... 21

1. مقدمه.......................................................................................................... 21

II. ویژگی‌‌‌های مولكولي.............................................................................................. 22

.A تعیین وزن مولکولی........................................................................................ 22

1. كروماتوگرافي اندازه طردی.......................................................................... 23

2. گرانروي سنجي............................................................................................ 28

3. پراكندگي نور............................................................................................... 31

4. اسمومتري غشاء........................................................................................... 32

5. اسمومتري فشار بخار................................................................................... 32

B. طيف‌سنجي...................................................................................................... 33

1. طيفسنجي مادون قرمز.............................................................................. 33

2. طيف‌سنجي روزنانس مغناطيسي هسته...................................................... 34

a. روزنانس مغناطيسي هيدروژن................................................................. 34

b. روزنانس مغناطيسي كربن-13................................................................ 35

C. تعيين توزيع تركيب......................................................................................... 36

1. شستشو جزءبهجزء با افزايش دما................................................................. 36

2. بررسي گرما‌‌سنجی توزيع تركيب................................................................. 38

3. روشهاي ديگر جزء به جزء كردن............................................................... 40

D . جزء به جزءكردن متقاطع براي تعيين دریفت تركيب................................... 40

III- ویژگی‌‌‌های رئولوژي مذاب.................................................................................. 42

A. تحلیل جريان مذاب......................................................................................... 43

1. شاخص ذوب................................................................................................ 43

2. رئومتری موئینه‌ای....................................................................................... 45

3. رئومتر جريان دراگ..................................................................................... 47

B. تحلیل ازدياد طول مذاب................................................................................. 49

1. آناليز جريان كششي همسان....................................................................... 49

2. تعيين استحكام مذاب.................................................................................. 50

3. جريان همگرا در رئومتر مذاب..................................................................... 52

C. اندازه‌گيري تورم داي....................................................................................... 52

D. آناليز ديناميكي مكانيكي مذاب....................................................................... 53

IV. خواص حالت-جامد............................................................................................. 54

A. ميكروسكوپي................................................................................................... 55

1. ميكروسكوپ نوري....................................................................................... 55

2. ميكروسكوپ الكتروني.................................................................................. 58

a. ميكروسكوپ الكتروني روبشي................................................................. 58

b. ميكروسكوپ الكتروني عبوری................................................................. 62

3. ميكروسكوپي نيروي اتمي............................................................................ 63

B. اندازهگيري پراكندگي....................................................................................... 65

1. پراش اشعه-X.............................................................................................. 66

a. پراش اشعه X با زاويه پهن.................................................................. 66

b. پراش اشعه-X با زاويه كوتاه................................................................... 70

2. پراكندگي نوترون زاويه كوتاه................................................................... 71

3. پراكندگي نور با زاويه- كم........................................................................... 72

C. طيفسنجی حالت جامد.............................................................................. 74

1. طيف‌‌سنجی ارتعاشي................................................................................... 74

a. طيف‌‌سنجی مادون قرمز.......................................................................... 75

b. طیفسنجی رامان................................................................................... 78

a- آناليز حالت داخلي.................................................................................. 81

b. آناليز مود آگوستيك طولي...................................................................... 81

2. طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای حالت جامد............................... 82

D. آناليز حرارتي................................................................................................... 83

1. گرماسنجي روبشي ديفرانسيلي.................................................................... 83

a- تعيين دماي ذوب و تبلور....................................................................... 86

b. تعيين زمان نيمه تبلور............................................................................ 87

C. اندازهگيري گرماي ذوب................................................................................... 88

2. آناليز وزنسنجی گرمايي............................................................................. 89

3. آناليز كدرسنجي.......................................................................................... 90

E. تعيين درجه تبلور............................................................................................ 91

1. روشها........................................................................................................... 91

a. دانسيته.................................................................................................... 91

b. گرماسنجي روبشي ديفرانسيلي............................................................... 94

c . پراش اشعه ايكس با زاويه پهن............................................................... 94

.dطيفسنجي ارتعاشی................................................................................ 95

e. طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی............................................................. 96

. f اندازهگيري مافوق صوت......................................................................... 97

2. مقايسه روشها............................................................................................ 97

F. شاخصبندي پلی‌اتیلن شبكهاي....................................................................... 99

1. آناليز مقدار ژل.......................................................................................... 101

2. تعيين دانسيته شبكهاي شدن.................................................................. 102

V. آزمايش خواص فيزيكي..................................................................................... 104

A.  اندازه‌گیری‌های شکل‌دار - A نسبت نیرو.................................................... 104

1. آزمايش كشش.......................................................................................... 110

a. مدولاس كشساني................................................................................. 110

b. پديده تسليم......................................................................................... 112

c. استحكام كششي................................................................................... 114

d. ازدياد طول در پارگي............................................................................ 114

e. دماي خمش كشش حرارتي................................................................. 115

2. آزمايش فشاري......................................................................................... 115

a. آزمايش سختي...................................................................................... 116

3. آزمايش برشي........................................................................................... 117

a. استحكام برشي..................................................................................... 117

b. مدولاس برشي...................................................................................... 117

4. آزمايش خميدگي...................................................................................... 118

a. خمش 3 و 4 نقطهاي........................................................................... 118

b. آزمايش تیغه پايهدار............................................................................. 119

c. دماي خمش وا پيچش حرارتي............................................................. 119

5. استحكام پارگي......................................................................................... 120

a. مقاومت پارگي اوليه.............................................................................. 120

b. مقاومت گسترش پارگي........................................................................ 121

6. اندازهگيري خزش...................................................................................... 124

B. تعيين مقاومت سوراخ‌‌‌شدن و ضربه............................................................... 125

1. آزمايش تیرچه ضربه................................................................................. 126

a. آزمايش بدون شكاف............................................................................. 128

b. آزمايش شكافدار................................................................................. 128

2. آزمايش ضربه پلاک.................................................................................. 129

3. آزمايش ضربه كششي............................................................................... 131

4. آزمايش مقاومت سوراخ‌‌‌شدن فيلم............................................................ 132

D. آناليز مکانیکی ديناميكي.............................................................................. 134

D. آزمايش مقاومت تركبرداري تنشي.............................................................. 136

1. مقاومت تركبرداري تنشي محيطي.......................................................... 137

2. مقاومت تركبرداري تنشي حرارتي........................................................... 139

.E مقاومت در برابر هوازدگي............................................................................. 140

1. هوازدگي در هواي آزاد طبيعي................................................................. 141

2. هوازدگي در هواي آزاد تسريع‌‌شده............................................................ 142

3. هوازدگي مصنوعي..................................................................................... 142

F. شاخص‌‌‌هاي نفوذ............................................................................................ 143

1. روشهاي ماكروسكوپي............................................................................. 143

a. نفوذ مايع.............................................................................................. 144

b. نفوذ بخار.............................................................................................. 144

2. روشهاي ميكروآناليتيك........................................................................... 146

3. آناليز‌‌‌های حسی......................................................................................... 146

G. شاخص‌‌‌هاي نوري.......................................................................................... 147

1. تعيين تيرگي............................................................................................. 148

2. تعيين خواص انكساري.............................................................................. 150

3. تعيين شفافيت.......................................................................................... 152

4. ضريب شكست و اندازه‌گيري انکسار مضاعف............................................ 153

H. اندازهگيري چسبيدن.................................................................................... 155

I. اندازهگيري ضريب اصطكاك........................................................................... 157

J. تعيين مقاومت سايشي................................................................................... 159

VI. آزمايش خواص الكتريكي................................................................................. 163

A. مقاومت الكتريكي.......................................................................................... 163

B. خواص خازنی................................................................................................ 164

C. ولتاژ تفكيك و استحكام ديالكتريك............................................................ 166

D. مقاومت رديابي و قوس.................................................................................. 168

E. مقاومت تخليه جزئي..................................................................................... 170

F. درختي‌‌‌‌شدن الكتريكي................................................................................... 171

VII روشهاي ASTM....................................................................................... 173

کتاب‌شناسی............................................................................................................ 178

Bibliography....................................................................................................... 179

فصل هفتم: شيمي پلي‌اتيلن............................................................................................ 183

I . مقدمه................................................................................................................. 183

.II شكسته‌‌‌شدن و پايدارسازي................................................................................ 184

A. مكانيزم‌‌‌هاي شكستهشدن............................................................................. 184

1. اكسايش خود بخودي................................................................................ 186

a. شروع..................................................................................................... 186

b. پيشرفت................................................................................................ 188

c. شاخهاي شدن....................................................................................... 189

d. اختتام................................................................................................... 189

.e بريدن زنجير......................................................................................... 190

f. دوره شكسته شدن................................................................................ 190

2. تجزيه حرارتي........................................................................................... 192

3. مكانيزم پايداري........................................................................................ 193

1. محافظت.................................................................................................... 194

2. خاموشكردن............................................................................................ 195

3. تميز‌‌كننده راديكال.................................................................................... 195

4. متلاشيكننده‌‌‌هاي هيدروپراكسيدي......................................................... 199

c. تجزيه بيولوژيكي................................................................................... 199

III. شبكهاي شدن.................................................................................................. 201

A. مكانيزم‌‌‌هاي شبكهاي شدن........................................................................... 202

1. شبكهای‌شدن‌‌‌  راديكالي............................................................................ 202

a. شروع شبكهای‌شدن ‌‌‌با تابش انرژي بالا................................................. 204

b. شبكهای‌شدن ‌‌‌با شروع راديكال آزاد شيميايي...................................... 205

.c آغازگر‌‌هاي ماوراء بنفش جهت شبكه‌كردن.......................................... 209

2. شبكهکنندههای پلساز سيلاني................................................................ 210

B. اثرات شبكه‌اي‌شدن....................................................................................... 213

IV. اصلاح شيميايي................................................................................................ 216

A. اصلاح توده.................................................................................................... 217

B. اصلاح سطح.................................................................................................. 217

1. اصلاح كرونا............................................................................................... 218

2. اصلاح شعله............................................................................................... 219

3. لايهبرداري شيميايي................................................................................. 220

4. روشهاي اكسايش گوناگون...................................................................... 220

5. اصلاح با پيوندزدن.................................................................................... 221

V. كوپليمر‌‌هاي اتيلن با مونومر‌‌هاي قطبي............................................................. 222

A. پلی‌اتیلن-کو- وينيل استات.......................................................................... 223

B. پلی‌اتیلن- کو- وينيل الكل........................................................................... 225

C. يونومر‌‌هاي اتيلن............................................................................................ 226

کتابشناسي............................................................................................................ 230

فصل هشتم: جهت‌يافتگي پلی‌اتیلن.............................................................................. 235

1. شكل‌‌‌شناسي پلی‌اتیلن جهت يافته............................................................ 235

A. ساختار‌‌هاي توليد‌‌شده از فاز متراكم‌‌شده....................................................... 236

1. ساختار‌‌هاي توليد‌‌شده از جامدسازي مذاب‌‌‌‌هاي جهت يافته..................... 237

2. ساختار‌‌هاي توليد‌‌ شده توسط تغيير شكل حالت ‌جامد............................ 240

B. ساختار‌‌هاي توليد‌‌شده از يك حالت در هم پيچيدگي كاهش يافته.............. 245

II. خواص پلی‌اتیلن جهت يافته.............................................................................. 247

A. خواص كششي.............................................................................................. 247

1. مدولاس الاستيك..................................................................................... 247

2. استحكام كششي....................................................................................... 250

3. كشش در نقطه شكست............................................................................ 251

B. خواص گوناگون............................................................................................. 252

1. اثرات تبلور................................................................................................ 252

2. هدايت حرارتي.......................................................................................... 254

3. توسعه گرمايي........................................................................................... 255

4. رشد آهسته ترك...................................................................................... 255

5. شفافيت..................................................................................................... 255

III. مسيرها براي نمونه‌‌‌هاي با مدولاس بالا............................................................ 255

A. ريسيدن مرطوب........................................................................................... 256

B. اكستروژن حالت ‌جامد.................................................................................. 258

C. كشش حالت ‌جامد........................................................................................ 259

D. الياف رشد كرده از محلول‌‌‌هاي تحت برش.................................................... 260

E. روش‌‌‌هاي مختلف........................................................................................... 265

1. تبلور از منافذ مسدود‌‌شده......................................................................... 265

2. تراكم بيش از حد...................................................................................... 265

3. كشش قرقرههاي (غلتكي)......................................................................... 266

4. كشش تورمي............................................................................................. 266

5. كشش دو مرحلهاي.................................................................................... 266

.IV مكانيزيم‌‌‌هاي تغيير شكل حالت ‌جامد............................................................. 267

A. مدل پترلین ‌تغيير شكل كششي................................................................... 267

B. مدل‌‌هاي توصيفي كشش در تسليم.............................................................. 269

1. مدل جابهجايي پيچشي تسليم................................................................. 270

2. مدل ذوب مکانیکی از تغيير شكل كششي............................................... 272

3. پدیده تسليم مضاعف................................................................................ 274

C. سختي کرنشی............................................................................................... 275

D. فرضيه گسيختگي (شكافت)......................................................................... 277

1. تسليم شكننده.......................................................................................... 277

2. گسيختگي كششي همراه با تغيير شكلپذیر............................................ 278

3. تسليم شكننده در تنش كم...................................................................... 280

4. ترك خوردن در تنش محيطي.................................................................. 281

Bibliography....................................................................................................... 282

فصل نهم: استفاده و ساخت محصولات پلی‌اتیلن........................................................ 287

I. استفاده‌‌‌هاي محصولات پلی‌اتیلنی....................................................................... 287

A. پلی‌اتیلن دانسيته بالا.................................................................................... 288

B. پلی‌اتیلن با دانسيته كم................................................................................. 289

C. پلی‌اتیلن دانسيته پايين خطي...................................................................... 290

D. كوپليمر‌‌هاي اتيلن-وينيل- استات................................................................ 291

II. فرآيند‌‌هاي ساخت اصلي.................................................................................... 291

A. اكستروژن...................................................................................................... 292

1. اساس اكستروژن....................................................................................... 292

2. محصولات اكستروژن................................................................................. 293

B. فيلم دمشي................................................................................................... 294

1. فرآيند........................................................................................................ 294

2. محصولات.................................................................................................. 298

C. ريخته‌گري چرخشي سرد............................................................................. 300

1. فرآيند........................................................................................................ 300

2. محصولات.................................................................................................. 301

D. تشكيل پروفيل.............................................................................................. 302

1. فرآيند........................................................................................................ 303

2. محصولات.................................................................................................. 307

E. پوشش‌گذاري فيلم........................................................................................ 310

1. فرآيند........................................................................................................ 310

2. محصولات.................................................................................................. 312

F. پوششدهي كابل و سيم................................................................................ 312

1. فرآيند........................................................................................................ 312

2. محصولات.................................................................................................. 313

G. قالب‌گيري تزريقي......................................................................................... 314

1. فرآيند........................................................................................................ 314

2. محصولات.................................................................................................. 318

H. قالب‌گيري دمشي......................................................................................... 319

1. فرآيند........................................................................................................ 319

2. محصولات.................................................................................................. 328

I. قالب‌گيري چرخشي........................................................................................ 329

1. فرايند........................................................................................................ 329

2. محصولات.................................................................................................. 332

III. فرايند‌‌هاي ساخت فرعي................................................................................... 333

A. شبكهاي شدن............................................................................................... 333

B. فومسازي....................................................................................................... 333

IV. فرآيند‌‌هاي ساخت ثانویه.................................................................................. 334

A. شكل دادن حرارتي....................................................................................... 334

B. روش‌‌‌هاي پيوندزني....................................................................................... 335

1. درزگيري................................................................................................... 336

2. جوش دادن............................................................................................... 338

V. ساخت و استفاده‌‌‌هاي پلی‌اتیلن با جرم مولكولي خيلي بالا............................... 339

A. شكلدهي مذاب فشار بالا............................................................................. 339

B. رسوبگذاري................................................................................................. 340

C. ريسندگي ژل................................................................................................ 341

VI. بازار فروش....................................................................................................... 342

1. پلی‌اتیلن با دانسيته بالا............................................................................. 342

2. پلی‌اتیلن با دانسيته پايين و كوپليمر اتيلن وينيل استات......................... 345

3. پلیاتیلن با دانسيته پايين خطي............................................................... 347

کتاب‌شناسی............................................................................................................ 349

Bibliography....................................................................................................... 349

فصل دهم: آينده پلیاتیلن............................................................................................... 351

I. معدوم کردن و بازیافت........................................................................................ 351

A. بازيافت اوليه................................................................................................. 351

B. بازيافت دوم................................................................................................... 352

C. بازيافت سوم.................................................................................................. 356

D. توسعه‌‌‌هاي آينده در رابطه با استراتژي بازيافت............................................ 357

II . فناوری متالوسن............................................................................................... 359

.IIIظهور فرايند‌‌هاي ساخت.................................................................................... 364

کتاب‌شناسی............................................................................................................ 367

Bibliography....................................................................................................... 367

 

معرفی کتاب