مشخصات کتاب

مبانی نظری معماری و شهر سازی اسلامی
مبانی نظری معماری و شهر سازی اسلامی
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: نسیم اشرافی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 120
شابک: 978600460002
سال نشر: 1395
تعداد صفحه: 200
قیمت: 140000 ریال
فصل: بهار

فهرست کتاب

 مقدمه‌ای از دکتر محمد نقی‌زاده............................................................................................... 12

پیشگفتار...................................................................................................................................... 16

فصل اول: مبانی نظری سیستم‌ها............................................................................................. 18

نگرش تحلیلی و نگرش سیستمی................................................................................... 18

‏‏اتمیسم یا ذره‌گرایی......................................................................................................... 18

نگرش سیستمی(کل‌گرایانه)........................................................................................... 23

بررسی تفاوت‌های نگرش سیستمی و تحلیلی................................................................. 27

فصل دوم: نگرش جهان از دیدگاه تفکر سیستمی................................................................ 38

فصل سوم: تاریخ دیدگاه تفکر سیستمی و تحلیلی.............................................................. 46

فصل چهارم: معرفت‌شناسی(شناخت‌شناسی)..................................................................... 52

شناخت‌شناسی در تفکر جزءگرایانه و کل‌گرایانه............................................................ 52

شناخت‌شناسی در فلسفه و حکمت و جایگاه معماری در آن......................................... 58

«حقیقت» در شناخت‌شناسی.......................................................................................... 61

جایگاه«صورت» در شناخت‌شناسی................................................................................. 66

مفهوم«صورت» در معماری و شهرسازی و تاریخ............................................................. 68

اندیشه دینی به عنوان یک اندیشه گشتالتی و سیستمی.............................................. 72

اندیشه اسطورهای، به عنوان یک اندیشه گشتالتی و سیستمی...................................... 76

فصل پنجم: مبانی تفکر سیستمی............................................................................................ 80

تعریف سیستم................................................................................................................. 82

انواع سیستم..................................................................................................................... 86

معماری و شهرسازی در ارتباط با سیستم‌های ذهنی و غیبی......................................... 87

اجزاء سیستم................................................................................................................... 90

محیط سیستم................................................................................................................. 90

کارکرد سیستم................................................................................................................ 92

آنتروپی سیستم............................................................................................................... 92

اهداف سیستم................................................................................................................. 93

قواعد سیستم.................................................................................................................. 93

سیستم معماری و شهرسازی بر اساس مبانی بیان شده................................................. 96

فصل ششم: هویت سیستمی................................................................................................... 102

هویت سیستم‌ها............................................................................................................ 102

عرصه‌شناسی در سیستم.............................................................................................. 104

امنیت در سیستم‌ها...................................................................................................... 108

تهدیدشناسی در سیستم.............................................................................................. 111

قدرت‌شناسی در سیستم.............................................................................................. 114

مکاتب امنیت در سیستم.............................................................................................. 121

زمان در امنیت سیستم................................................................................................. 126

مواجه حکمت و فلسفه در امنیت سیستم.................................................................... 127

مدیریت بحران در سیستم معماری و شهرسازی.......................................................... 129

مکعب بحران در سیستم معماری و شهرسازی............................................................. 138

فصل هفتم: جامعه‌سازی و نقش معماری در سیستم جامعه.............................................. 146

بررسی معماری در ارتباط با سیستم فطری انسان مسلمان در جامعه اسلامی............ 159

طرح‌ریزی جامعه ارگانیکی و وضعیت معماری و شهرسازی در این جامعه.................. 177

طرح‌ریزی جامعه بیو لوژیکی و وضعیت معماری و شهرسازی در این جامعه.............. 179

فصل هشتم: جامعه بیودکترینال و جایگاه معماری و شهرسازی در این نگرش............. 188

نتیجه‌گیری................................................................................................................................ 192

منابع........................................................................................................................................... 198

 


 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

نمودار 4-1: تاثیرپذیری صورت‌های(کل‌های) معماری از تاریخ و بالعکس و قوام بخشیدن به ماده هر یک       70

نمودار4-2: عملکرد نگرش سیستمی و تحلیلی بر اساس شناخت از محسوسات......................... 71

‏نمودار5-1: تقسیم‌بندی سیستمی شهر و سازمان‌های درونی آن................................................. 85

نمودار5-2: اجزاء و سازمان‌های سیستم‌های مختلف شهری و معماری........................................ 85

نمودار 5-3: تفاوت سیستم فطری با سیستم زبانی(ذهنی).......................................................... 89

نمودار 5-4: سه رکن اصلی ظهور معماری و شهرسازی بر اساس نگرش سیستمی..................... 94

نمودار 5-5: عملکرد یک میکروسیستم محله در جهت نیل به کارکرد....................................... 98

نمودار 5-6: گپ فزاینده بین معماران و سند چشم‌انداز............................................................... 99

‏‏ نمودار 6-1: نیاز، آسیب و تهدید سه مولفه امنیت در سیستم معماری و شهرسازی................ 109

نمودار 6-2: عدم امنیت سیستم معماری و شهرسازی بواسطه نیاز کاذب، ضعف کاذب و تهدید خارجی         111

نمودار6-3: طیف‌شناسی قدرت از دیدگاه دکتر حسن عباسی................................................... 119

نمودار6-4: نسبت‌شناسی منابع 5 گانه از دیدگاه دکتر حسن عباسی...................................... 121

نمودار6-5: وضعیت وخامت وضعیت در مدیریت بحران............................................................ 133

نمودار6-6: مدیریت بحران به صورت سلبی............................................................................... 135

نمودار6-7: روند سلبی مدیریت بحران در حوزه معماری.......................................................... 135

نمودار 6-8: ویروس کانسپت‌گرایی در سیستم معماری امروزه................................................... 136

نمودار 6-9: نمودار جایگاه حقیقت در معماری و مدیریت بحران آن در 4 مرحله  عادی، تنش، تشنج و بحران دوره‌های مختلف ایران          137

نمودار6-10: نمودار تشدید بحران در معماری به صورت عمودی(روش اول)............................ 142

نمودار6-11: نمودار تشدید بحران در معماری به صورت افقی(روش دوم)................................ 143

نمودار6-12: نمودار تشدید بحران در معماری به صورت برداری(روش سوم)........................... 144

نمودار 7-1: مولفه‌های قرآنی دینی در سیستم معماری و شهرسازی اسلامی........................ 176

نمودار 8-1: سطوح دکترینولوژی............................................................................................... 189

نمودار9-1: کارکرد سیستم معماری و شهرسازی....................................................................... 196

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه 

 

جدول5-1: واژه‌شناسی سیستم..................................................................................................... 82

جدول5-2: طبقه‌بندی سیستم‌ها از نوع اجزای درونی.................................................................. 86

جدول5-3: طبقه‌بندی سیستم‌ها بر اساس نوع سیطره و روح سیستم........................................ 87

جدول 6-1: هویت سیستمی در یک سیستم زنده و باز............................................................ 103

جدول 6-2: هویت سیستمی در یک سیستم معماری............................................................... 103

جدول6-3: روش‌شناسی عرصه‌سازی سیستمی در معماری....................................................... 108

جدول6-4: نوع معماری حاصله از تهدیدهای وارده بر سیستم معماری کشورمان.................... 114

جدول 6-5: نقش قدرت نرم فرهنگی در جامعه........................................................................ 120

جدول 6-6: روند معماری ایران در مکتب موقعیت محور........................................................... 126

جدول6-7: روش‌های مدیریت بحران......................................................................................... 132

جدول 7-1: ارگان‌های موجود در سیستم‌های یک سیستم بیولوژیک...................................... 184

 

معرفی کتاب

 کتاب حاضر همواره سعی کرده است با تعریف نگرش سیستمی به عنوان یک نگرش کل‌گرا و وحدت‌آفرین(نگرش توحیدی)، نقش آن را در شناخت جنبه‌های مختلف معماری و شهرسازی اسلامی تبیین نماید تا از طریق این تفکر، تفرقه در پیکر معرفت‌شناسی این حوزه را به حداقل برساند. لازم به ذکر است اندیشه سیستمی، اندیشه نوینی است که در حوزه معماری و شهرسازی بدان پرداخته نشده است و همواره امید است این کتاب بتواند جهت آشنایی دانشجویان، معماران و شهرسازان با این تفکر مهم گام مثبتی را برداشته باشد تا همواره اسباب پژوهش‌های آتی در این زمینه را فراهم سازد.