مشخصات کتاب

امارات متحده غربی
امارات متحده غربی
موضوع: تاريخ جهان
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: سید حمزه صفوی
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: 9786001029776
سال نشر: 1395
تعداد صفحه: 243
قیمت: 150000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

 فصل اول: موقعیت جغرافیایی - جمعیتی امارات متحده عربی

فصل دوم: برآورد اقتصاد امارات متحده عربی

فصل سوم: سیاست و حکومت در امارات متحده عربی

فصل چهارم: برآورد اجتماعی، آموزشی و فرهنگی امارات متحده عربی

فصل پنجم: صنعت گردشگری در امارات متحده عربی

فصل ششم: تحلیل وضعیت سیاسی، اقتصادی و نظامی امارات

معرفی کتاب

 کتاب پیش رو از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول به موضوع وضعیت جغرافیای طبیعی

و انسانی امارات متحده عربی اختصاص دارد. در این فصل و در بحث جغرافیای طبیعی، علاو هبر

موقعیت سرزمینی و واحدهای جغرافیایی امارات، وضعیت منابع آب، کشاورزی و برخی دیگر از این

دست مباحث مورد اشاره قرار گرفت هاند. همچنین موضوعاتی مانند ترکیب جمعیتی، هرم جمعیتی،

دین، مذهب و زبان در بحث جغرافیای انسانی بررسی شد هاند.

فصل دوم کتاب که به واکاوی وضعیت اقتصادی امارات متحده عربی به عنوان دومین اقتصاد

بزرگ در بین کشورهای عربی اختصاص دارد، با ارائه شاخ صهای اساسی اقتصاد این کشور نمایی

عمومی از وضعیت این کشور در حوزه اقتصادی ارائه م یدهد. سپس موضوع نیروی کار، وضعیت

انرژی به ویژه انرژی هست های در این کشور است که به تفصیل بررسی م یشوند. یکی دیگر از

موضوعات مورد بحث در پایان این فصل، استراتژی آینده اقتصاد امارات با عنوان اقتصاد دانش محور

تنو عگرا است که در بخشی از آن از سیاس تهایی که امارات متحده عربی باید آ نها را به منظور تنوع

و توسعه اقتصاد خود و بهبود عملکرد آن در سطح جهانی دنبال کند، سخن گفته م یشود.

سیاست و حکومت در امارات متحده عربی عنوان سومین و پرحج مترین فصل کتاب است که

در واقع سه موضوع شامل ساختار حکومت در امارات، سیاست خارجی و برآورد نظامی- امنیتی این

کشور را دربرم یگیرد. در بخش اول، پیشینه حکومت در هر یک از امارت های این کشور به همراه

ساختار سیاسی و قانون اساسی امارات بررسی شده است. شخصیت های مهم سیاسی و وضعیت

حقوق سیاسی- مدنی در امارات نیز در همین بخش جای می گیرد. در بخش بعد که به بررسی

سیاست خارجی امارات اختصاص دارد، علاو هبر مباحث پایه ای در چارچوب منافع و اولویت های

سیاست خارجی، مصادیق سیاست خارجی این کشور در رابطه با کشورهای مختلف مورد مداقه قرار

گرفته است. برآورد نظامی- امنیتی امارات نیز موضوع بخش سوم از فصل سوم کتاب است که به

صورت مفصل و با تکیه بر منابع به روز و پرحجم این حوزه را پوشش داده است.

وضعیت اجتماعی، آموزشی و فرهنگی که عنوان فصل چهارم کتاب است، سلسله موضوعاتی

شامل ساختار قبیله ای و مظاهر زندگی سنتی و مدرن در امارات تا وضعیت آموزشی و رسانه ها را در

برمی گیرد. با توجه به اهمیت بالای موضوع گردشگری در امارات، این موضوع در فصل جداگانه ای

آمده است که در آن علاوه بر وضعیت گردشگری و شاخص های مربوط به آن، جاذبه های گردشگری

هر یک از امارت ها ذکر شده است. در نهایت در فصل ارزیابی با بهر هگیری از روش SWOT نقاط

قوت، ضعف، فرص تها و تهدیدات پیش روی امارات در ارتباط با هرکدام از موضوعات سیاسی،

نظامی- امنیتی و اقتصادی ب هطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.