مشخصات کتاب

گزارش نهایی طرح تدوین الگوی مدیریتی  مبتنی بر روش های تصمیم گیری نوین در خصوص اولویت بندی بازسازی قنات های استان خراسان جنوبی
گزارش نهایی طرح تدوین الگوی مدیریتی مبتنی بر روش های تصمیم گیری نوین در خصوص اولویت بندی بازسازی قنات های استان خراسان جنوبی
موضوع: تكنولوژي
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: حسین خزیمه نژاد
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: 1
تیراژ: 50
شابک: 9786001029769
سال نشر: 1395
تعداد صفحه: 100
قیمت: 60000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب

 فصل اول: کلیات

فصل دوم: مرور منابع

فصل سوم: مواد و روش ها

فصل چهارم: نتایج و بحث

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

معرفی کتاب

 استحصال از آب‌های زیرزمینی با استفاده از قنات به همان صورتی که درگذشته ابداع‌شده، با کم‌ترین تغییرات به‌صورت سنتی طی سالیان متمادی مورد استفاده قرارگرفته است. همگام با پیشرفت فناوری، هیچ‌گونه تحول اساسی در بازسازی قنات‌ها صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، هرساله از محل اعتبارات دولتی، مبالغ قابل‌توجهی در راستای احیاء و مرمت قنات‌ها هزینه می‌شود، ولی به علت عدم اطلاعات کافی در این خصوص، قنات‌هایی موردبازسازی و مرمت قرارگرفته‌اند که در اولویت بازسازی نبوده‌اند. در این پژوهش با ارائه یک الگوی مدیریتی بر اساس روش‌های نوین تصمیم‌گیری به بازسازی قنات‌ها از دو دیدگاه مدیریتی و فنی پرداخته ‌شده است. در هر دیدگاه، 10 قنات در گروه دشتی و 10 قنات در گروه کوهستانی با استفاده از دو روش سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice و روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) با استفاده از نرم‌افزار Super Decisions اولویت‌بندی شد. شاخص‌های استفاده‌شده برای قنات‌ها شامل دبی، طول، عمق، کیفیت شیمیایی، بارندگی، فاصله از مسیر آبراهه، جمعیت و سطح زیر کشت بود. در این پژوهش، روش علمی، برای اولویت‌بندی بازسازی قنات‌ها معرفی شد. همچنین، با روش مورد استفاده در این پژوهش، قنات‌هایی در اولویت بازسازی قرار می‌گیرد که با هزینه تخصیص‌یافته می‌توانند به آبدهی مطلوب برسد.

در این پژوهش، با استفاده از دو روش AHP و ANP، شاخص‌های استفاده¬شده وزن¬دهی و سپس گزینه¬¬های موجود با توجه به مشخصات خود و بر اساس امتیاز شاخص¬ها اولویت¬بندی شد. در روش AHP، قنات بشرویه در گروه قنات‌های دشتی از دو دیدگاه مدیریتی و فنی به ترتیب با وزن 17/0 و 163/0 در اولویت بازسازی قرار گرفت و در گروه قنات‌های کوهستانی، قنات درمیان در هر دو دیدگاه مدیریتی و فنی با وزن 265/0 و 219/0 در اولویت بازسازی قرار گرفت. همچنین، در روش ANP نیز، قنات بشرویه در گروه قنات‌های دشتی از دو دیدگاه مدیریتی و فنی به ترتیب با وزن 159/0 و 164/0 و در گروه قنات‌های کوهستانی، قنات درمیان در هر دو دیدگاه مدیریتی و فنی با وزن 247/0 و 202/0 در اولویت بازسازی قرار گرفت.

 

 این کتاب توسط حسین خزیمه نژاد تدوین و توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با قیمت60000ریال به چاپ رسیده است.