مشخصات کتاب

مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS
مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS
موضوع: علوم
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: علی داوری - آرش رضا زاده
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000
شابک: 978-600-102-478-8
سال نشر: 1393
تعداد صفحه: 248
قیمت: 100000 ریال
فصل: زمستان

فهرست کتاب


فصل اول:  مروری بر مبانی مدل سازی معادلات ساختاری /17

مقدمه / 19

فصل دوم:  مدل سازی سعادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی / 65

فصل سوم:   آموزش با نرم افزار Smart PLS2 / 101

فصل چهارم:  مثال های کاربردی کار با نرم افزارهای Smart PLS / 111

ناهمگنی داده ها در PLS  ( روش  FIMIX ) / 225

فهرست جداول

معرفی کتاب