مشخصات کتاب

كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي جلد اول
كندوكاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي جلد اول
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: دكتر فروزنده جعفرزاده پور و گروه پژوهشي
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1388
تعداد صفحه: 410
قیمت: 45000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

 

سخن پژوهشگاه................................................................................................... هفده

مقدمه................................................................................................................. بيست و يك

متن پيام رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران............................................................ بيست و هفت

متن سخنراني رئيس محترم فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي................................... سي و يك

 

مهندسي راهبردي گذار نسلي با ارتقاي كارآمدي ملي «عليرضا صدرا»

مقدمه................................................................................................................. 1

چالش ها و چشم انداز گذار نسلي........................................................................... 2

خاستگاه گذار اجتماعي نسلي................................................................................ 4

پيشينه و پشتوانه علمي و نظري گذرا نسلي.............................................................. 5

مباني گذار نسلي در گفتمان قرآني.......................................................................... 6

مراتب سه گانه پايداري، تحول و تغيير هويت ملي......................................................... 8

كارآمدي ملي، راهبرد مهندسي گذار نسلي............................................................... 10

 

مباني و اركان هندسه راهبردي گذار نسلي......................................................... 14

 

مباني و اركان مهندسي راهبردي گذار نسلي...................................................... 19

 

اصول مهندسي سياسي گذار نسلي................................................................... 23

 

نتيجه گيري......................................................................................................... 25

 

پي نوشت ها...................................................................................................... 28

 

منابع.................................................................................................................. 31

 

موضوعات فكري و مشغوليات فرهنگي نسل هاي مختلف «مرتضي منادي»

مقدمه................................................................................................................. 34

پرسش هاي پژوهش.............................................................................................. 35

روش پژوهش........................................................................................................ 36

ابزار اندازه گيري..................................................................................................... 36

مراحل و شيوه جمع آوري اطلاعات............................................................................. 38

چارچوب نظري....................................................................................................... 38

روانكاوي و انتخاب................................................................................................... 39

جامعه شناسي و انتخاب........................................................................................ 42

روان شناسي اجتماعي و انتخاب.............................................................................. 43

عصرها و نسل ها................................................................................................... 46

يافته ها............................................................................................................... 49

زمان مطالعه......................................................................................................... 50

نوع مطالعه........................................................................................................... 52

تلويزيون............................................................................................................... 53

ماهواره................................................................................................................ 55

موزيك.................................................................................................................. 56

هنر..................................................................................................................... 57

ورزش.................................................................................................................. 59

مذهب................................................................................................................. 60

سياست.............................................................................................................. 61

فرهنگ يا هويت فرهنگي......................................................................................... 62

نتيجه گيري........................................................................................................... 63

منابع................................................................................................................... 66

 

اسلام و شكاف نسل ها خليل كمربيگي

مقدمه................................................................................................................. 71

قرآن و پديده تضاد ارزشي والدين و فرزندان.................................................................. 72

رويكرد متفكران مسلمان نسبت به پديده شكاف نسل ها.............................................. 73

تفكر ثابت و قالبي، آفت وفاق اجتماعي...................................................................... 77

تعامل بين نسل ها عامل وفاق اجتماعي.................................................................... 80

نتيجه گيري........................................................................................................... 82

منابع................................................................................................................... 84

 

آسيب هاي اجتماعي، نظم و امنيت عمومي سيدحسن موسوي چلك

مقدمه................................................................................................................. 85

روش كار............................................................................................................... 86

مباحث نظري........................................................................................................ 87

داده ها................................................................................................................ 89

نتيجه گيري........................................................................................................... 98

منابع................................................................................................................... 102

 

شكاف نسل ها و مشاركت اجتماعي كاوه احمدي علي آبادي

مقدمه................................................................................................................. 105

تعاملات نسل ها.................................................................................................... 106

الگوهاي تربيتي، جامعه پذيري و مشاركت.................................................................. 107

عدم مشاركت علت برخي از آسيب هاي اجتماعي...................................................... 108

گسترش ونداليسم و علل آن.................................................................................... 109

تحليل كنشي ونداليسم.......................................................................................... 111

رويارويي نسل ها به صورت تقابل سنت و مدرن........................................................... 113

نتيجه گيري........................................................................................................... 115

منابع................................................................................................................... 116

 

پيامدهاي گسست و پيوند نسل ها در ايران سميه توحيدلو

مقدمه................................................................................................................. 119

1- رويكرد صوري..................................................................................................... 123

2- رويكرد تغييرات متوازن......................................................................................... 123

3- رويكرد تزاحمي.................................................................................................. 123

زمينه نظري.......................................................................................................... 125

ويژگي هاي اجتماعي نسل جوان ايراني............................................................. 126

 

مناسبات نسلي و فرار مغزها دكتر محمد منصور نژاد

مقدمه................................................................................................................. 135

فرار مغزها............................................................................................................. 135

فرضيه پژوهش....................................................................................................... 137

فرار مغزها جداي از مباحث مناسبات نسلي................................................................ 138

فرار مغزها در ارتباط با بحث مناسبات نسلي............................................................... 140

تعليل و تبيين........................................................................................................ 144

عدم تأمين نيازهاي اساسي.................................................................................... 145

اينترنت و فرار مغزها................................................................................................ 147

راهكارها و پيشنهادها............................................................................................. 150

نتيجه گيري........................................................................................................... 154

پي نوشت ها........................................................................................................ 154

منابع................................................................................................................... 159

 

نقش تفكر انتقادي در كسب هويت؛ يكي از راه هاي جلوگيري از گسست نسلي افسانه جوادزاده شهشهاني

مقدمه................................................................................................................. 161

گسست نسلي.................................................................................................... 163

هويت.................................................................................................................. 167

جنبه پديده شناختي هويت..................................................................................... 173

جنبه رفتاري هويت................................................................................................. 174

هويت ديني.......................................................................................................... 175

تفكر انتقادي......................................................................................................... 177

نتايج يك پژوهش ميداني......................................................................................... 181

نتيجه گيري........................................................................................................... 182

پي نوشت............................................................................................................ 183

منابع................................................................................................................... 184

 

نيازهاي هويتي نسل نو سامانه هويتي چند لايه و ارتباطي: پاسخي به نيازهاي هويتي نسل نو مهدي براتعلي پور

مقدمه................................................................................................................. 187

شهروندي ملي...................................................................................................... 188

شهروندي فراگير سياسي........................................................................................ 189

تحول در بستر شهروندي......................................................................................... 195

وابستگي متقابل ميان حقوق و مسئوليت ها.............................................................. 212

نتيجه گيري........................................................................................................... 215

پي نوشت............................................................................................................ 220

منابع................................................................................................................... 222

 

گسست نسلي و كسست فرآيند توسعه كشاورزي محمدحسين عمادي

مقدمه................................................................................................................. 225

مفهوم شكاف نسلي............................................................................................. 227

ديدگاههاي مربوط به شكاف نسلي........................................................................... 229

ابعاد تأثير شكاف نسلي در جريان توسعه كشاورزي...................................................... 232

روند تحولات جمعيتي در جامعه روستايي ايران............................................................ 233

ابعاد جامعه شناختي تأثير شكاف نسلي بر روند توسعه كشاورزي.................................. 242

نتيجه گيري........................................................................................................... 249

پي نوشت ها........................................................................................................ 249

منابع................................................................................................................... 250

 

بررسي گسست و پيوند نسلي از ديدگاه اجتماعي آزيتا ستار

مقدمه................................................................................................................. 251

بيان مسئله.......................................................................................................... 253

مباني نظري......................................................................................................... 255

نتيجه گيري........................................................................................................... 261

پيشنهادها........................................................................................................... 263

منابع................................................................................................................... 266

 

تبيين گسست نسلي با تكيه بر جامعه ايلام يارمحمد قاسمي

مقدمه................................................................................................................. 267

ملاحظات نظري..................................................................................................... 269

عموميت گسست نسل ها...................................................................................... 271

مكتب نوسازي...................................................................................................... 278

شواهد تجربي....................................................................................................... 287

جريان اجتماعي شدن............................................................................................ 290

نتيجه گيري........................................................................................................... 299

راهكارها.............................................................................................................. 300

پي نوشت ها........................................................................................................ 302

منابع................................................................................................................... 303

 

خميدگي گسست نظام انديشه هاي علمي سازماني: عهد عتيق و عهد جديد محمدرضا بهرنگي

مقدمه ................................................................................................................ 307

مفهوم خميدگي و يا انعطاف در سير تكاملي انديشه بشري........................................... 309

 

گسست تاريخي در عهد جديد از نظام هاي گذشته................................................ 314

نقش دانشگاه ها و مراكز آموزشي حرفه ها و مشاغل................................................... 315

لزوم همكاري دانشگاهها و مدارس براي ترميم گسست نسل ها.................................... 316

اينترنت و نياز به فصل و وصل با روال گذشته براي توسعه شناخت.................................... 317

اقدامات عملي...................................................................................................... 325

نتيجه گيري........................................................................................................... 334

پي نوشت ها........................................................................................................ 335

منابع................................................................................................................... 336

 

شكاف نسل ا: رويكردي جامعه شناختي داريوش دادگر

مقدمه................................................................................................................. 341

تغيير اجتماعي و تفاوت نسل ها............................................................................... 342

شكاف در هنجارهاي رسمي و غيررسمي.................................................................. 352

نتيجه گيري........................................................................................................... 355

منابع................................................................................................................... 356

 

در راه پيوند نسلي مرتضي منطقي

نگاهي به كارنامه فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي....................................................... 357

بررسي ديدگاه هاي نظري موجود در باب نوجواني و جواني............................................ 358

عرضه برنامه هاي مورد نظر...................................................................................... 364

نتيجه گيري........................................................................................................... 381

منابع................................................................................................................... 382

 

روابط نسلي در انديشه ايراني از خلال شاهنامه فردوسي عباس سرافرازي

مقدمه................................................................................................................. 385

فردوسي و روابط نسلي.......................................................................................... 386

تربيت نيكوي فرزندان عاملي براي جلوگيري از گسست نسل ها..................................... 391

توجه به تجربه اندوزي.............................................................................................. 393

توجه به جوانان در انديشه فردوسي........................................................................... 395

نقش خانواده در تربيت جوانان.................................................................................. 397

نتيجه گيري........................................................................................................... 404

منابع................................................................................................................... 405

نمايه................................................................................................................... 407

 

معرفی کتاب

در جريان دوره هاي تاريخي متعدد و حركت از نظام سنتي به عصر مدرن و نوگرايي و سپس پست مدرنيسم، نظام روابط خانوادگي و نسلي به تدريج دچار تغييرات شگرفي شده و در دوره جديد «نسل» به عنوان مفهومي تازه و «مدرن» ظهور يافته است از تعريف كهن خود فاصله گرفته است. به طور كلي نظام سنتي با رهبري و حمايت ملازمت داشت، در حالي كه در دوره نوگرايي تدريجاً نسل هايي شكل گرفته اند كه بيشتر از رهبري و هدايت از سوي نسلي قديم تر، كمك را انتظار دارند.

با توجه به موضوع كتاب، مباحثي كه در نظر گرفته شده، شامل مهندسي راهبردي گذار نسلي با ارتقاي كارآمدي ملي، موضوعات فكري و مشغوليات فرهنگي نسل هاي مختلف، اسلام و شكاف نسل ها، آسيب هاي اجتماعي، نظم و امنيت عمومي، شكاف نسل ها و مشاركت اجتماعي و مناسبات نسلي و فرار مغزها مي باشد.

همچنين مباحثي با عناوين نقش تفكر انتقادي در كسب هويت، نيازهاي هويت نسل نو سامانه هويتي چند لايه و ارتباطي، گسست نسلي و گسست فرآيند توسعه كشاورزي، بررسي گسست و پيوند نسلي از ديدگاه اجتماعي، تبيين گسست نسلي با تكيه بر جامعه ايلام و روابط نسلي در انديشه ايراني از خلال شاهنامه فردوسي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

كتاب «كندو كاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي» در 410 صفحه و به قيمت 4500 تومان در اختيار علاقه مندان قرار دارد.