مشخصات کتاب

خلاصه مقالات همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي
خلاصه مقالات همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي
موضوع: فلسفه و دين
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: دكتر حسينعلي قبادي
مترجم: -
فرایند چاپ: با همكاري سازمان انتشارات
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 2000
شابک: -
سال نشر: 1387
تعداد صفحه: 270
قیمت: 0 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

محور الف: مفاهيم و رويكردها (مباني نظري)................................................................ 2

 

محور ب: مناسبات هويت ملي و ديني در دوره ها و كشورهاي مختلف (مقايسه.............. 43

با ايران)

 

محور ج) امام خميني (ره)، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و هويت ديني و ملي (با........... 52

تأكيد بر جوانان)

 

محور د) بررسي هويت در ايران امروز ( با تأكيد بر مطالعات تجربي)................................. 61

 

محور ه) وجود همسازي عناصر هويت ايراني و نسبت آن با اقتدار و اتحاد ملي................ 185

 

محور و ) راهكارهاي ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان................................................... 212

معرفی کتاب

داشتن هويت مستقل و ممتاز در حيات فردي و جمعي آدمي به عنوان يك ركن اساسي در زندگي و كنشگري او محسوب مي شود. به همين دليل است كه پاسخ به سوال كيستي چه در سطح فردي و چه در سطح جمعي همواره يكي از دغدغه هاي انسان بوده است و در مراحل مختلف حيات فردي يا زندگي جمعي گريبان وي را رها نكرده است. اهميت پرداختن به اين سوال و كم و كيف پاسخ دادن به آن به اين دليل است كه هويت و نوع و جهت آن تعيين كننده بسياري از سمت گيري ها، تصميمات و رفتارهاي او است. درخصوص ماهيت هويت دو نظريه كلي وجود دارد. يك رويكرد جوهر انگارانه يا ذات گرايانه كه بر ذاتي بودن ريشه هاي تاريخي و واقعي بودن هويت توجه دارد و رويكرد ساخت گرايانه يا سازه گرايانه كه بر ساختگي بودن و توليد هويت به وسيله ساختارها و شرايط تأكيد مي كند. بي ترديد هويت ملي مهمترين بخش شخصيت ملي است كه در جغرافياي طبيعي، تاريخي، اقوام، دين و فرهنگ گذشته هر ملتي ريشه دارد. غالب پژوهشگراني كه در حوزه هويت به بحث و بررسي پرداخته اند بر اين اعتقادند كه مؤلفه هاي ملي و ديني هويت ايراني به دنبال حيات مشترك و طولاني تاريخي به ميزان زيادي با يكديگر سازگاري يافته اند و مفهومي به نام «فرهنگ ايران» را معنا كرده و در اين پرتو توانسته اند از گذرگاهها، بلندي ها و پستي هاي تاريخي خود عبور كند.

كتاب حاضر خلاصه اي از مقالات «همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني ملي» است كه اين همايش 29 آبان ماه در دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شده است.

اين كتاب براساس محورهاي تعيين شده در فراخوان همايش شكل گرفته است. دبيرخانه همايش 292 خلاصه مقاله دريافت نموده كه در چاپ اين مجموعه، چكيده هاي منتخب ارائه شده است.

محورهاي كتاب شامل مفاهيم در رويكردها، مناسبات هويت ملي و ديني در دوره ها و كشورهاي مختلف، امام خميني (ره)، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و هويت ديني و ملي، بررسي هويت در ايران امروز، وجوه همسازي عناصر هويت ايراني و نسبت آن با اقتدار و اتحاد ملي و راهكارهاي ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان مي باشد.

كتاب «خلاصه مقالات همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي» در 270 صفحه در اختيار علاقه مندان قرار دارد.