مشخصات کتاب

مباني نظري هويت و بحران هويت
مباني نظري هويت و بحران هويت
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: علي اكبر عليخاني
مترجم: -
فرایند چاپ: سازمان انتشارات
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1386
تعداد صفحه: 430
قیمت: 41000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

عنوان                                                                                                                    صفحه

سخن پژوهشگاه..................................................................................................... نوزده

مقدمه...................................................................................................................... بيست و سه

فصل اول : چيستي هويت و بحران هويت

نسبيت هويت و خرده هويتها/ دكتر داود فيرحي................................................................ 3

هويت؛ واقعيتي ثابت يا سيال/ رستم نوچه فلاح............................................................... 19

هويت و اصالت/ استاد مصطفي ملكيان.......................................................................... 47

بحران هويت؛ نه بي هويتي فرد/ دكتر محمود عباديان........................................................ 73

هويت؛ رويكردها و نظريه ها / دكتر بهزاد دوران، منوچهر محسني......................................... 81

مراتب و مولفه هاي هويت/ فرزانه قاسمي....................................................................... 145

فصل دوم: هويت و بحران هويت در حوزه فردي و اجتماعي

جنسيت و هويت/ دكتر حاتم قادري................................................................................ 165

ابعاد روان شناختي هويت جنسي و هويت فرهنگي/ دكتر نسترن اديب راد............................ 183

بحران هويت فردي و اجتماعي/ دكتر خسرو باقري............................................................. 207

بحران هويت در نوجوانان/ دكتر شكوه نوابي نژاد............................................................... 221

از خود بيگانگي در چشم اندازهاي مختلف/ بخشعلي قنبري............................................... 239

روشهاي قرآني و روايي در حل بحران هويت دختران/ دكتر محمد منصور نژاد............................ 297

فصل سوم: هويت و بحران هويت در حوزه ملي و جهاني

هويتهاي چندگانه/ دكتر داريوش شايگان......................................................................... 333

هويت و امنيت ملي/ دكتر محمد حيدري......................................................................... 341

رويكردها، چالشها و مولفه هاي هويت ملي/ علي قنبري برزيان.......................................... 361

بحرانهاي هويتي در جوامع در حال گذار/ دكتر مرتضي منطقي............................................. 385

جهاني شدن و هويت/ دكتر ارسلان قرباني شيخ نشين..................................................... 409

 

 

معرفی کتاب