مشخصات کتاب

جهاني شدن و شهر
جهاني شدن و شهر
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: جان رناي شورت - يونگ هيون كيم
مترجم: دكتر احمد پوراحمد - شايان (قهرمان) رستمي
فرایند چاپ: سازمان انتشارات
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1386
تعداد صفحه: 252
قیمت: 39000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

عنوان                                                                                                     صفحه

 

 


 

سخن پژوهشگاه............................................................................................... يازده

مقدمه مترجمان................................................................................................ سيزده

بخش اول: مباحث جهاني

فصل اول: به سوي جهاني شدن.......................................................................... 3

جهاني شدن.................................................................................................... 4

يك فرا روايت جديد.............................................................................................. 7

جهاني شدن و شهر.......................................................................................... 13

بخش دوم: جهاني شدن اقتصادي و شهر

فصل دوم: جهاني شدن اقتصادي.......................................................................... 23

انسجام جهاني سرمايه...................................................................................... 24

فصل سوم: سيستم شهري جهاني...................................................................... 37

مراكز كنترل سيستم شهري جهاني...................................................................... 37

كانون‌هاي اصلي شبكه شهري جهاني.................................................................. 64

فصل چهارم: شهرهاي جهاني............................................................................. 85

مراكز فرمان...................................................................................................... 88

زير ساخت اجتماعي-فرهنگي.............................................................................. 89

قطبي شدن اجتماعي: برندگان و بازندگان.............................................................. 89

شكل‌گيري يك شهر جهاني: جهاني شدن سئول..................................................... 93

بخش سوم: جهاني شدن فرهنگي و شهر

فصل پنجم: جهاني شدن فرهنگي........................................................................ 121

مبحث اصلي.................................................................................................... 122

منطقه‌گرايي مجدد فرهنگ.................................................................................. 126

انگليسي بعنوان يك زبان جهاني.......................................................................... 127

فصل ششم: جهاني شدن فرهنگي و شهر............................................................ 131

هويت، فرهنگ و شهر......................................................................................... 131

هويت هاي قومي و شهر جهاني.......................................................................... 142

اقتصاد‌هاي فرهنگي شهر.................................................................................... 145

فصل هفتم: بازنمايي شهرها در يك دنياي جهانشمول.............................................. 155

بازنمايي شهري................................................................................................ 156

بازارياي براي شهر............................................................................................. 161

تصويرسازي مجدد شهر...................................................................................... 162

بخش چهارم: جهاني شدن سياسي و شهر

فصل هشتم: جهاني شدن سياسي.................................................................... 183

فصل نهم: شهره اشتغالزايي............................................................................... 193

فصل دهم: سيدني: پيش بسوي طلا در استرالياي نوين........................................... 217

 

معرفی کتاب