کتاب "دانشِ فرهنگ و فرهنگِ دانش" چاپ شد
کتاب "دانشِ فرهنگ و فرهنگِ دانش؛ پیامدها برای نظریه،عمل و سیاست" تالیف الیاس جی. کارایانیس و علی پیرزاده و ترجمۀ محمّدرضا اسمخانی با همکاری دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی و به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسید.

 
Alternate Text
 در مقدمه کتاب آمده است: دانشِ فرهنگ و فرهنگِ دانش می کوشد به تعریف و تعیینِ نسبت های پیچیدۀ بین دو دسته مقوله بپردازد: از یک سو، دانش، معرفت، و اطّلاعات، و از سوی دیگر، جامعه و فرهنگ. تحلیلِ ساختارِ دو نوع فرهنگِ به-هم مرتبط در این کتاب از اهمیتِ بسزایی برخوردارست: «فرهنگِ اطّلاعات»، فرهنگی توده ای که از طریقِ انتشارِ اطّلاعات به وسیلۀ رسانه های جمعی تولید می شود، و «فرهنگِ اطّلاعاتی»، فرهنگی که اطّلاعات و دانش در آن متغیّرهای تعیین کننده هستند.

از دیگر مباحثی که در این کتاب بررسی می شوند: ترکیب های مختلفِ «اطّلاعات»، «شبه اطّلاعات»، و «اطّلاعاتِ کذبِ گمراه کننده» در جامعۀ اطّلاعاتیِ امروزی؛ «برساختِ اجتماعیِ واقعیت» به وسیلۀ روایت های رسانه های جمعی؛ «آنتروپی» و «عدم قطعیت» به عنوانِ ممیّزه های فرهنگِ اطّلاعاتی؛ دلالت های این ایده که «اطّلاعات رسانه ای با یک پیام است»؛ و پیاده سازیِ این ملاحظاتِ نظری در دو موردکاوی: جنگ در عراق، و بحرانِ اقتصادیِ 2007.

 

فرهنگِ حاکمِ امروزی، فرهنگِ اطّلاعاتی، فرهنگِ جامعۀ تود ه ای،  فرهنگِ حاکم و روایت ها برای برساختنِ واقعیت عناوین فصلهای این کتاب می باشد.

 

گفتنی است کتاب "دانشِ فرهنگ و فرهنگِ دانش" با 362 صفحه و به قیمت 60000 تومان به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به چاپ رسیده است.

 

علاقه مندان برای تهیه این اثر می توانند به فروشگاه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به آدرس تهران - خيابان انقلاب –خیابان فخررازی – تقاطع ژاندارمری – ساختمان منشور دانشطبقه همکف-پلاک 6 مراجعه و یا با شماره تلفن 02166487625تماس حاصل نمایند.