«سیماژنتیک» به‌عنوان کتاب شایسته‌ تقدیر سی‌وهفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸ انتخاب شد
کتاب«سیماژنتیک» از انتشارات جهاددانشگاهی واحد مشهد به‌ عنوان کتاب شایسته‌ تقدیر سی‌وهفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸ انتخاب شد.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، در اختتامیه سی‌وهفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ، پانصدوچهل‌وهفتمین کتاب انتشارات جهاددانشگاهی واحد مشهد  با عنوان «سیماژنتیک»، ترجمه دکتر منصوره ملکیان و دکتر رسول خسروی در بخش ترجمه کتاب‌های زیست شناسی، به‌عنوان کتاب شایسته تقدیر این بخش معرفی شد.

 

سیماژنتیک به عنوان یک شاخه جدید علمی از سال ٢٠٠٣ به وجود آمد. با پیشـرفتهای فناورانـه، داده هـای ژنتیکـی به سـادگی بـرای اسـتفاده محققـان بوم شناسـی و حفاظـت قابل دسـترس شـده و توانسـته اسـت پیامـدهای حاصـل از فعالیتهای انسانی بر تنوع ژنتیکی را نشان دهد. نتایج حاصل از تغییرات پدیدآمده در محیط زیست، در بوم شناسـی سیمای سرزمین مطالعه می شود؛ اما پیشرفت در زمینه های تحقیقاتی محققان را برآن داشـت تـا مفـاهیم و روشهـای ژنتیک جمعیت را با مباحث بوم شناسی سیمای سرزمین تلفیق نمایند تا بتوانند تأثیر ناهمگونی محیط را بر تبادل ژنـی و تنوع ژنتیکی ارزیابی کنند. بنابراین سیماژنتیک ترکیبـی از بوم شناسـی سـیمای سـرزمین، ژنتیـک جمعیـت و آمـار مکانی است. کتاب حاضـر به صـورت فصـل های پیوسـته تنظـیم شـده اسـت. فصل های بخش اول، مفاهیم پایه را بیان میکنند. بخش دوم کتاب، به روشها و رویکردهای متـداول در سـیما ژنتیک نظیر رویکردهای مدل سازی، خوشه بندی ، روش های کمی کردن ناهمگونی زیستگاه و ژنـومیکس مـی پـردازد. بخـش ّسوم کتاب به طور خلاصه، کاربردهای سیماژنتیک را در محیط ها و زیستگاه های مختلف بیان می کند. این کتاب به عنوان اولین کتاب درسی در زمینـه سـیماژنتیک در مقطـع تحصـیلات تکمیلـی تهیـه شـده اسـت. علاوه براین، به عنوان تنها منبع فارسی در این زمینه می تواند مورد استفاده محققان ودانشـجویان علاقه منـد بـه زمینـه های تحقیقاتی بوم شناسی، ژنتیک جمعیت، بوم شناسی تکاملی و رفتار قرار گیرد. این کتاب به صورت یک راهنما تهیه شـده است تا افرادعلاقه مند به سیماژنتیک بتوانند اطلاعات لازم را کسب کنند ومدرسان نیز بـرای تـدریس در کلاس هـای دانشگاهی و کارگاه های آموزشی از این کتاب استفاده نمایند.

 

کتاب «سیماژنتیک» ترجمه دکتر منصوره ملکیان و دکتر رسول خسروی در 325 صفحه و به قیمت  34000 تومان به همت انتشارات جهاددانشگاهی واحد مشهد در سال 1397 به چاپ رسیده است.  

 

گفتنی است آیین اختتامیه‌ سی‌وهفتمین دوره جایزه کتاب سال (۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸) با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت با معرفی برگزیدگان حوزه‌های مختلف تألیف و ترجمه کتاب برگزار شد.