رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه منصوب شد
طی احکامی جداگانه از سوی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه منصوب شد.

 
Alternate Text

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، طی احکامی جداگانه، دکتر علیزاده معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ، عادل تقوی رئیس سازمان انتشارت جهاددانشگاهی را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه و حامد علی اکبرزاده معاون پزوهش و برنامه ریزی سازمان انتشارت جهاددانشگاهی را به عنوان دبیر چهارمین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه منصوب کرد.