نشست نقد و بررسی "کتاب محرک توسعه شهری" برگزار شد
پنجمین برنامه از سلسله نشست‌های کتاب برتر، ویژه برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی، با عنوان نقد و بررسی کتاب محرک توسعه شهری در سرای اهل قلم سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

 
Alternate Text

این برنامه به نقد و بررسی کتاب محرک توسعه شهری، الزامات و رویکردها با حضور امین ابراهیمی و خانم دکتر میرمقتدایی در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1397 برگزار شد.

در ایتدا نشست ابراهیمی دهکردی در خصوص ضرورت توجه به بافت های شهری گفت :افزایش روزافزون عرصه‌های ناکارآمد و فرسوده شهری، همچنین افت منزلت اجتماعی، اقتصادی و نابسامانی‌های کارکردی و کالبدی عرصه‌های تاریخی که به افت شدید کیفیت محیط شهری می‌انجامد، ضرورت توجه به این مناطق را بیش‌ازپیش نموده است.

 وی ادامه داد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری به دنبال ارائه راهبردها و راهکارهای نوین در مواجهه با مسائل و مشکلات عرصه‌های نابسامان شهری‌بوده اند. در دوره‌های مختلف سیاست‌ها و رویکردهای متعددی برای ارتقاء کیفی و ساماندهی این عرصه‌های شهری اجراشده است، اما وسعت زیاد این مناطق در کنار بروز مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تغییر رویکرد مداخله در این بافت‌ها را در پی داشته است.

دهکردی گفت برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های محرک توسعه یکی از راهبردهای به کار گرفته‌شده جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور ساکنان و مالکان است. راهبردهای فوق علاوه بر ایجاد سرزندگی در قلمرو عمومی بافت، مشوق و محرک مناسبی برای حضور مردم در این فرایند هستند.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های شهری باهدف تقویت و تجهیز زیرساخت شهری، ارتقا قلمرو عمومی و توسعه خدمات در مقیاس محله‌ای، در کنار باز زنده سازی مجموعه‌ها و مقیاس‌های شهری به عنوان یک موتور محرک توسعه انگیزه‌های لازم برای ساکنان را فراهم خواهد نمود کرده و ضمن ایجاد سرزندگی کارکردی و احیای بافت‌های فرسوده موجبات تقویت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محله نیز خواهد شد. با توجه به وجود گستره ی عظیمی از بافت های ناکارآمد در کشور ما و از طرفی ضعف در منابع و مبانی مدون در حوزه محرک های توسعه شهری، در این کتاب کوشیده شده است این رویکرد، معرفی شده و الزامات و روندهای آن معرفی شوند.