معرفی کتاب "نظام معرفت‌شناسی سینوی" شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
آشنایی با کتاب "نظام معرفت‌شناسی سینوی" اثر رحمت‌الله رضایی شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی.

 
Alternate Text


آشنایی با کتاب "نظام معرفت‌شناسی سینوی" اثر رحمت‌الله رضایی شایسته تقدیر معرفی شد.

در ادامه به معرفی اجمالی این کتاب می پردازیم:

اين مجموعه دو جلدي، تلاش دارد با معرفي اضلاع هندسه معرفت‌شناختي ابن‌سينا، به تبيين هريک از آنها پرداخته، دورنما و جغرافيايي از آراي معرفت‌شناسانه او به دست دهد؛ ميان اين مجموعه و ديدگاه‌هاي رقيب مقايسه کند و کارآمدي آن را نشان دهد.

 

 نويسنده در جلد اول کوشيده است با توضيح ساحت‌هاي حواس، به چيستي حواس، کارکرد و اعتبار آنها بپردازد. به اين منظور، با تبيين تمايز ميان ادراک و احساس، ترتيب زيستي و معرفت‌شناختي قوا و کارکرد هر يک از قواي دروني، به ويژه قوه واهمه، به اين پرسش مهم پاسخ داده است که چگونه احساس، که مشترک ميان انسان و حيوانات است، به امري معنادار و معرفت‌بخش تبديل شده و سرانجام، زمينه‌ «تعقل» را فراهم مي‌کند. نويسنده با تمايز نهادن ميان اقسام واهمه، رسالت مهم را بر عهده واهمه انساني نهاده و آن را قوه فعّال معرفي کرده است.  

در جلد دوم، که به حوزه عقل اختصاص دارد، نويسنده تلاش دارد به چيستي ساحت‌هاي عقل و سپس بيان کارکردها و اعتبار ادراکات عقلي بپردازد. به اين منظور، به بيان دو‌ گانه‌هاي مهم ابن سينا، يعني عقل نظري و عملي، عقل فعال و منفعل پرداخته، تلاش کرده تا مشکلات آنها را حل، ميزان تأثيرپذيري و تأثيرگزاري عقل را توضيح دهد. مهم‌ترين بحث ديگر اين مجموعه، تبيين ارتباط عقل و حواس است. نويسنده با بيان ميزان وابستگي عقل به حواس، به دسته‌بندي ادراکات عقل، شيوه به‌دست آوردن هريک از آنها و ميزان اعتبارشان پرداخته است. با توجه به ارتباط عقل و حواس، تقدم و تأخر منطقي هر يک و سپس عقل‌گرايي و حس‌گرايي ابن‌سينا را بررسي کرده است.