معرفی کتاب "جغرافیای شهری" شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی
آشنایی با کتاب "جغرافیای شهری" اثر علی قاسمی شایسته تقدیر بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی.

 
Alternate Text


آشنایی با کتاب "جغرافیای شهری" اثر علی قاسمی شایسته تقدیر معرفی شد.

در ادامه به معرفی اجمالی این کتاب می پردازیم:

جغرافياي شهري، مطالعه جغرافيايی از شهرنشيني و حوزه‌هاي شهري است. در واقع در جغرافياي شهري، در يك طرف جغرافياي سيستماتيك و در سمت ديگر جغرافياي ناحيه‌اي قرار دارد. كتاب از سوي دو مؤلف برجسته حوزه علمي جغرافياي شهري (پروفسور تيم هال و هدر پارت) تدوين شده است. كتاب شامل سیزده فصل است. هدف كتاب بررسي مسائل و موضوع هاي مهم و اساسي شهرها از ديدگاه جغرافياي شهري و ارتقاي سطح دانش مخاطبان حوزه‌هاي شهري، به ويژه دانشجويان، مديران و برنامه‌ريزان شهري، است. بخش اول كتاب فصل‌هاي اول تا سوم را شامل مي‌شود كه فرصت‌هايي را براي مطالعه جغرافياي شهري، بررسي برخي از مسائل مفهومي تئوري جغرافياي شهري، تنوع در ساختار شهرهای جهان و چگونگي شكل‌گيري شهرها در گذر زمان و مكان مي‌پردازد. بخش دوم به بررسي فرايندهاي اساسي رشد و تغييرات شهري از ديدگاه نظريه‌پردازان شهري و زندگي ساكنان انها، فرايندهاي اقتصادي و نقش شهرها در تغييرات اقتصاد جهاني مي‌پردازد. بخش سوم كتاب، فصل‌هاي هشتم تا سيزدهم، سؤال‌هاي اساسي و مهمي درباره جنبه‌هاي گوناگون زندگي شهري را مطرح مي‌كند.