کارآفرینی فناورانه برای معلولان ، نیاز اساسی جامعه
کتاب "آفرینش ارزش برای معلولان با بهره گیری از کار آفرینی فناورانه" اثری از جهاد دانشگاهی واحد مازندران به چاپ رسید.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، این کتاب توسط آیت اله ممیز و شقایق محمدی در پنج فصل و در موضوعات ، آشنایی با دنیای معلولیت ،کار آفرینی اجتماعی ، نو آوری فناورانه، کار آفرینی فناورانه و کار آفرینی و معلولان به رشته تحریر درآمده است.

همچنین در این کتاب تلاش گردیده است که، آثار صاحبنظران برجسته دو حوزه افراد دارای معلولیت و کار آفرینی فناورانه در دنیا ، بارها و بارها مورد کاوش و بررسی قرار بگیرد و در نهایت، با بهره گیری از پژوهش های کاربردی مرتبط در پایگاه های شناخته شده علمی ، مطالب این کتاب را گرد آوری و تنظیم نمایند.

 

این کتاب توسط  جهاد دانشگاهی واحد مازندران و با قیمت 90000ریال به چاپ رسیده است.