کتاب " رابطه آب و خاک پیشرفته" چاپ شد
کتاب " رابطه آب و خاک پیشرفته" تازه ترین اثر جهاد دانشگاهی واحد زنجان است به چاپ رسید.

 
Alternate Text

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، این کتاب توسط  فرشید تاران ، و جعفر نیکبخت در شش فصل و با موضوع روابط اساسی ، فاز جامد ، فاز مایع ، نفوذ آب در خاک و ...  تألیف گردیده است.

همچنین در این کتاب ابتدا به خصوصیات فیزیکي خاک و مسائل مرتبط با بافت و ساختمان آن پرداخته شده و سپس رطوبت موجود در خاک و رابطه آن با ذرات و مواد خاک و همچنین جریان آب در داخل خاک مورد بررسي قرار گرفته است.

این کتاب از سوی  جهاد دانشگاهی واحد زنجان تالیف و به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با قیمت 165000ریال به چاپ رسیده است.