مشخصات کتاب

فنون و تجارب برنامه ريزی مرمت بافت تاريخی شهرها
فنون و تجارب برنامه ريزی مرمت بافت تاريخی شهرها
موضوع: هنرها
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: مهندس حسین کلانتری خليل آباد-دکتر احمد پوراحمد
مترجم: -
فرایند چاپ: -
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 2000
شابک: -
سال نشر: 1384
تعداد صفحه: 293
قیمت: 36000 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

  عنوان                                                                                                      صفحه

 

 


پيشگفتار......................................................................................................... 5

مقدمه............................................................................................................. 9

 

فصل اول-سير تحول و تاريخ برنامه ريزي مرمت......................................................... 13

خلاصه............................................................................................................. 26

منابع و ماخذ.................................................................................................... 27

 

فصل دوم-تعاريف و مفاهيم برنامه ريزي مرمت......................................................... 29

خلاصه............................................................................................................. 41

منابع و ماخذ.................................................................................................... 42

 

فصل سوم-فرآيند برنامه ريزي مرمت...................................................................... 45

خلاصه............................................................................................................. 57

منابع و ماخذ.................................................................................................... 58

 

فصل چهارم-تئوري‌ها و الگوهاي برنامه ريزي مرمت................................................... 59

خلاصه............................................................................................................. 78

منابع و ماخذ.................................................................................................... 79

 

فصل پنجم-تكنيك هاي برنامه ريزي مرمت............................................................... 81

خلاصه............................................................................................................. 95

منابع و ماخذ.................................................................................................... 96

 

فصل ششم-ديدگاه ها در برنامه ريزي مرمت........................................................... 97

خلاصه............................................................................................................. 111

منابع و ماخذ.................................................................................................... 113

 

فصل هفتم-تجارب برنامه ريزي مرمت در كشورها..................................................... 115

خلاصه............................................................................................................. 160

منابع و ماخذ.................................................................................................... 162

 

فصل هشتم-برنامه ريزي مرمت در ايران................................................................. 165

خلاصه ............................................................................................................ 218

منابع و ماخذ.................................................................................................... 219

 

پيوست ها....................................................................................................... 221

پيوست شماره 1: تعاريف، ساختار و مستندات قانوني مداخله در بافت هاي فرسوده

شهري............................................................................................................ 222

پيوست شماره 2: طراحي برنامه مرمت بافت تاريخي شهر يزد با كمك تكنيك AIDAو....... 231

پيوست شماره 3: آئين نامه اجرايي بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1384 كل كشور. 260

واژه نامه انگليسي به فارسي.............................................................................. 267

واژه نامه فارسي به انگليسي.............................................................................. 275

فهرست اعلام................................................................................................... 283

منابع و ماخذ فارسي......................................................................................... 287

منابع و ماخذ لاتين............................................................................................. 292

معرفی کتاب