مشخصات کتاب

جهاني شدن و شهر
جهاني شدن و شهر
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
نام نویسنده: جان‌رناي شورت-يونگ هيون كيم
مترجم: دكتراحمدپوراحمد-شايان(قهرمان)رستمي
فرایند چاپ: سازمان انتشارات
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 1000
شابک: -
سال نشر: 1384
تعداد صفحه: 256
قیمت: 32500 ریال
فصل: -

فهرست کتاب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

 


سخن پژوهشگاه............................................................................................... 11

مقدمه مترجمان................................................................................................ 13

 

بخش اول: مباحث جهاني

فصل اول: به سوي جهاني شدن.................................................................... 3

جهاني شدن.................................................................................................... 4

جهاني شدن اقتصادي........................................................................................ 4

جهاني شدن فرهنگي........................................................................................ 5

جهاني شدن سياسي....................................................................................... 6

يك فرا روايت جديد.............................................................................................. 7

طبيعت نابرابر جهاني شدن ................................................................................ 9

مراكز و نقاط پيراموني......................................................................................... 12

يك راز كوچك پليد............................................................................................... 13

جهاني شدن و شهر.......................................................................................... 13

شهر وجهاني شدناقتصادي................................................................................. 17

شهر و جهاني شدن فرهنگي.............................................................................. 18

شهر و جهاني شدن سياسي............................................................................. 18

بخش دوم: جهاني شدن اقتصادي و شهر

فصل دوم: جهاني شدن اقتصادي................................................................... 23

انسجام جهاني سرمايه...................................................................................... 24

اقتصاد جهاني خدمات........................................................................................ 26

شبكه جهاني ارتباطات راه دور............................................................................. 28

محدوديت هاي جهاني شدن اقتصادي................................................................... 31

پيوست: برتون وودس......................................................................................... 36

 

فصل سوم: سيستم شهري جهاني................................................................ 37

مراكز كنترل سيستم شهري جهاني...................................................................... 37

كاركردهاي سلطه.............................................................................................. 38

امور مالي و سرمايه گذاري.................................................................................. 44

بانك ها............................................................................................................ 47

بازارهاي سهام................................................................................................. 52

خدمات توليدي.................................................................................................. 54

خلاصه ي داده هاي كاركرد سلطه......................................................................... 57

زيرساخت هاي ارتباطات راه دور............................................................................ 61

كانون هاي اصلي شبكه شهري جهاني................................................................. 64

تحليل داده ها................................................................................................... 67

رشد شبكه خطوط هوايي جهاني......................................................................... 72

شهرهاي كانوني در بكه ي خطوط هوايي جهاني..................................................... 72

 

فصل چهارم: شهرهاي جهاني........................................................................ 85

مراكز فرمان...................................................................................................... 88

زيرساخت اجتماعي-فرهنگي............................................................................... 89

قطبي شدن اجتماعي: برندگان و بازندگان.............................................................. 89

شكل گيري يك شهر جهاني: جهاني شدن سئول.................................................... 93

اقتصاد جهاني شده سئول.................................................................................. 93

فرهنگي جهاني شده سئول................................................................................ 102

جهاني شدن سياسي سئول ............................................................................. 111

بخش سوم: جهاني شدن فرهنگي وشهر

فصل پنجم: جهاني شدن فرهنگي ................................................................. 121

مبحث اصلي ................................................................................................... 122

منطقه گرايي مجدد فرهنگ................................................................................. 126

انگليسي بعنوان يك زبان جهاني.......................................................................... 127

فصل ششم: جهاني شدن فرهنگي و شهر..................................................... 131

هويت، فرهنگ و شهر......................................................................................... 131

بحران هويت ملي.............................................................................................. 132

مصرف و هويت ................................................................................................. 134

هويت جهاني و شهر ......................................................................................... 136

هويت هاي جهاني و شهرهاي جهاني................................................................... 140

هويت هاي قومي و شهر جهاني.......................................................................... 142

اقتصادهاي فرهنگي شهر.................................................................................... 145

اقتصاد نمادين شهر............................................................................................ 146

شهر فرهنگ..................................................................................................... 148

شهر و ديدني ها............................................................................................... 150

فصل هفتم: بازنمايي شهرها در يك دنياي جهان شمول.................................... 155

بازنمايي شهري................................................................................................ 156

رژيم هاي جهاني بازنمايي شهري........................................................................ 157

آفتاب و سايه.................................................................................................... 158

بازاريابي براي شهر............................................................................................ 161

تصويرسازي مجدد شهر...................................................................................... 162

شهرهاي جهاني و شهرهاي دنباله رو جهاني......................................................... 163

بنگر ديگر كارخانه‌هاي زيادي نيست!...................................................................... 167

شهر براي كسب و كار........................................................................................ 171

فرهنگ سرمايه پذيري........................................................................................ 172

بازنمايي شهري و توسعه گرايي شهري................................................................. 177

بخش چهارم: جهاني شدن سياسي و شهر

فصل هشتم: جهاني شدن سياسي............................................................... 183

سازمانهاي فرامليتي.......................................................................................... 184

بازار در مقابل دولت............................................................................................ 187

چالش هاي مهاجرپذيري دولت ملي...................................................................... 189

پايداري دولت ملي............................................................................................. 190

فصل نهم: شهر اشتغالزايي........................................................................... 193

ظهور شهر اشتغالزايي....................................................................................... 194

بازيابي شهر..................................................................................................... 199

تبليغات مجله اي براي شهرهاي ايالات متحده......................................................... 201

ممفيس: مركز توزيع آمريكا.................................................................................. 209

ميلواكي: ستاره‌اي درخشان در روست بلت............................................................ 210

استقلال جنبه هاي شهري از ملي....................................................................... 213

روابط جهاني-شهري.......................................................................................... 214

فصل دهم: سيدني: پيش بسوي طلا در استرالياي نوين................................... 217

بازنگاري شهري، بازآفريني هويت ملي.................................................................. 218

شكل گيري شهر جهاني استراليا......................................................................... 221

سازش: تاريخچه‌اي نوين..................................................................................... 224

حقوق زمين و حق مالكيت بومي.......................................................................... 225

نسل دزديده شده.............................................................................................. 228

بازگشت به خويشتن......................................................................................... 229

پاكسازي براي بازيها........................................................................................... 235

واژه نامه Glossaryو............................................................................................ 237

نمايه............................................................................................................... 247

 

معرفی کتاب