زيست بوم كارآفريني مؤسسه فناوري ماساچوست (ام.آي.تي)
نويسنده: مهدي عباسي احسان كردي تمنداني
نوبت چاپ: اول

 

مفهوم دانشگاه كارآفرين، در دو دهة اخير، به طور جدي مورد توجه صاحب نظران و نظريه پردازان كارآفريني قرار گرفته است. در ايران نيز، توجه به مفهوم كارآفريني در دانشگاه هاي كشور، با ابلاغ طرح كارآفريني در دانشگاه ها "كاراد"، از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به دانشگاه ها از اواخر سال79 آغاز گرديد.

بحث كارآفريني در دانشگاهها تاكنون، بيشتر بر جنبههاي آموزش و ترويج اين مفهوم تأكيد داشته و ايجاد دانشگاه كارآفرين، در دو بعدسخت افزاري و نرم افزاري، نيازمند ارائه چارچوب مفهومي دقيق است كه ازطريق مطالعات تطبيقي و انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي، امكان پذيرخواهد شد. از ميان تمامي متغيرهاي اثرگذار، فرهنگ سازي را بايستي يكي ازمهم ترين الزامات دستيابي به دانشگاه كارآفرين و نسل سوم دانست. مؤسسه فناوري ماساچوست (ام.آي.تي)، همواره به عنوان پيشرو در تغيير نگرش و فرهنگ سنتي دانشگاه ها در دنيا شناخته مي شود؛ به طوري كه فرهنگ حاكم بر اين دانشگاه، الگوي بسياري از دانشگاه هاي موفق دنيا قرار گرفته است. اين دانشگاه، يكي از مهم ترين مراكز علمي- تحقيقاتي در امريكا و جهان ب هشمار مي رود. ام. آي .تي، همه ساله، به عنوان بهترين دانشگاه مهندسي جهان انتخاب مي شود. ام. آي. تي در سال براي رتبه بندي ،QS 2017 ، طي الگوي تحقيقاتي انجام شده توسط مؤسسه
كلي دانشگاه ها، در رتبه بهترين دانشگاه هاي جهان قرار گرفت.


مطالب فوق، مؤلفان كتاب حاضر را بر آن داشت تا ب همنظور دستيابي به اهداف:

1) شناخت مؤلفه هاي اصلي و فرعي دانشگاه كارآفرين

2) تدوين الگوي دانشگاه كارآفرين

3) شناخت الزامات اجرايي و مراحل ايجاد دانشگاه كارآفرين، مدلي را از مؤسسه فناوري ماساچوست ارائه دهند.

يادگيري به همراه كار، در حقيقت يك تجربه بزرگ آموزشي در ام. آي .تي بوده و پايه و اساس زيست بوم نوآوري است. زيست بوم كارآفريني ام. آي .تي از آموزش، تحقيقات، شبكه هاي اجتماعي و پديده هايي كه در رشد سريع كارآفريني سهيم هستند، تشكيل شده است. درواقع، اين زيست بوم از گذشته هاي دور، يعني از زمان تأسيس آن در سال 1861 ، منشأ مي گيرد. در اين دانشگاه، رابطه بسيار محكمي بين دانشگاه و صنعت وجود دارد كه در طولاني مدت، ايده ها را در دنياي واقعي به حقيقت مي رساند و مسير تكاملي آن را به سمت بازار هدايت مي كند. در اين كتاب، سعي شده است زيست بوم موجود در اين دانشگاه كه عامل اصلي موفقيت آن محسوب مي شود، بيان گردد و نتايج اين زيست بوم، بر
اقتصاد محلي و بين المللي ارزيابي شود