درك زبان از ديدگاه فرضية برجستگي تدريجي
نويسنده: ليلا عرفانيان قونسولي شهلا شريفي
نوبت چاپ: اول

 

زبان شناسي شناختي از شاخه هاي نوظهور زبان شناسي است كه تئوري
زبان شناسي را به عمل نزديك ميكند. امروزه در جوامع صنعتي، علومي
ارزشمندتر شناخته ميشوند كه در زندگي روزمره و برآوردن نيازهاي جامعه
كاربرد داشته باشند و بتوان به وسيلة آن ها، گره اي از مشكلات جامعه گشود.
پيش ازاين، زبان شناسي به ارائة نظريه ها محدود ميشد و با وجود ارزشمندبودن اين دانش فراگير، كاربرد چنداني براي آن در نظر گرفته نشده بود.
زبان شناسي جديد، با شاخههايي همچون زبان شناسي شناختي، روان شناسي زبان، زبان شناسي كامپيوتري، زبان شناسي قانوني و...نه تنها شاخه هاي اين دانش را گسترش داده و آن را به دانشي فرارشتهاي بدل كرده ، بلكه آن را
دانشي كاربردي نيز ساخته است. زبان شناسي شناختي نيز شاخهاي جديد است كه زبان شناسي را به مرز كاربرد رسانده است. يكي از مسائلي كه هميشه ذهن بشر را درگير خود نموده است، چگونگي درك و توليد زبان است؛ اينكه انسان چگونه ميتواند زنجيرهاي از آوا را درك كرده و در قبال آن، زنجيره اي ديگر توليد كند و اين زنجيرهها، موجب ايجاد ارتباطي بين اعضاي جامعه و نيز تحول در جوامع شود. نظريه هاي متعددي دربارة درك زبان از سوي زبان شناسان مطرح شده است ولي فرضية برجستگي تدريجي يكي از جديدترين اين نظريه ها است كه نظريه هاي پيش از خود را به طور كامل رد نميكند بلكه مي كوشد ميان آن ها ارتباط برقرار كند و همين ويژگي است كه در ابتداي امر،آن را بسيار گيرا مي سازد. دلايل زيادي براي جذابيت و اهميت اين نظريه وجود دارد كه ازجملة آن ها، كاربردهايي است كه در زبان شناسي كاربردي مي توان براي آن متصور شد ازجمله كاربرد در فرهنگنگاري، زبان شناسي كامپيوتري، آموزش زبان و... . همين ويژگي است كه در ابتدا، انگيزة نگارش چنين كتابي و انجام چنين پژوهشهايي را در ما ايجاد كرد. يكي از مشكلاتي كه در روند چنين پژوهشهايي به وجود ميآيد، نبود امكانات لازم براي آزمودن فرضيه هاي اين نظريه است. براي آزمودن فرضيه هاي اين نظريه، روشهاي متفاوتي وجود دارد كه امكانات لازم براي انجام برخي آزمايش ها، فراهم بود و براي برخي نيز، امكانات لازم وجود نداشت. به عنوان مثال، انجام آزمايش ها از طريق پنجره هاي متحرك خودمهار و آزمون حركت چشم امكان پذير تر ازاست.

ازاين رو، افرادي كه قصد ERP و يا حتي FMRI انجام آزمايش ها از طريق انجام آزمايش ها و آزمودن فرضيه هاي اين نظريه ها را دارند، بايد از روشهاي جايگزين استفاده كنند.