بهرهبرداري از سيستمهاي قدرت در محيط تجديدساختار يافته
نويسنده: مجيد اجلي
نوبت چاپ: اول

 

اين كتاب براي استفاده دانشجويان دورههاي تحصيلات تكميلي با گرايش هاي مهندسي برق،
انرژي و اقتصاد انرژي گردآوري شده و شامل سرفصلهاي لازم براي درس تجديدساختار و
بهره برداري از سيستم هاي قدرت است.
در اين كتاب سعي شده مفاهيم اصلي با مثا لهاي كلي و ساده به خواننده منتقل شود، لذا
شايد بتوان گفت مهم ترين وجه تمايز اين كتاب در مقايسه با ساير كتاب هاي موجود، با موضوع
تجديد ساختار، همين ويژگي باشد.
از خوانندگان و صاحبنظران گرامي تقاضا ميشود، اشتباهات و اشكالاتي كه عل يرغم كوشش
فراوان، ممكن است يافت شوند را به نويسندگان گوشزد كرده تا در ويرايش بعدي كتاب، مدنظر
قرار گيرد.