نماهاي پايدار روش هاي طراحي پوسته ساختمان ها با عملكرد پيشرفته
نويسنده: رزا وكيلي نژاد- نرگس دهقان
نوبت چاپ: اول

 

حفظ منابع و محي طزيست طبيعي، از مهم ترين دغدغه هاي عصر حاضر است. چنانچه بخواهيم
محيط زيست طبيعي را حفظ كرده و نيازهاي افراد را با كمترين ميزان مصرف انرژي برآورده سازيم،
بخش معماري و ساختمان با توجه به مصرف بالاي انرژي، حائز اهميت است. پوسته ساختمان بعد
از پوست بدن، دومين لايه محافظ انسان در برابر شرايط متغير خارجي بوده و به همين علت، براي
حفظ انرژي در فضاي داخلي و جلوگيري از افزايش بار سرمايش و گرمايش ساختمان، توجه به
نماي ساختمان، بسيار مهم است.
كتاب حاضر، با تمركز بر نماي پايدار ساختمان، به بيان ويژگي هاي فني و اجرايي اين نماها، از
منظر انرژي پرداخته است. بررسي نمونه هاي موردي، جزو بخش هاي بسيار مفيد كتاب، براي تفهيم
مسائل نظري است. ترجمه كتاب، با توجه به كمبود منابع فارسي در زمينه مباحث اجرايي پايداري
ساختمان، حائز اهميت بوده و معماران را با جزئيات اجرايي نماي ساختمان بر پايه اصول انرژي،
آشنا مي سازد. مطالعه كتاب، به دانشجويان مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي، در رشته هاي
معماري و عمران و نيز افرادي كه ب هصورت حرفه اي به امر ساخت وساز مشغولند، پيشنهاد مي شود.